Робоча програма навчальної дисципліни "Конструювання швейних виробів", страница 10

з/п

Назва теми

Кількість годин

Змістовий модуль 3. ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ДИТЯЧОГО ОДЯГУ

1.

Розмірна типологія дитячого одягу.

6

2.

Конструювання первинних крес­лень дитячого одягу

6

Всього за модуль 3

12

Змістовий модуль 4. КОНСТРУЮВАННЯ  ЧОЛОВІЧОГО  ОДЯГУ

3.

Конструювання натільного чоло­вічого одягу

6

4.

Конструювання жіночих поясних швейних виробів

6

Всього за модуль 4

12

Змістовий модуль 5. КОНСТРУЮВАННЯ ЖІНОЧОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

3.

Конструюва­ння жіночого верхньо­го одягу

10

4.

Розробка та уточнення лекал до промислового вироб­ництва

10

Всього за модуль 5

20

Разом

44

7 семестр

з/п

Назва теми

Кількість годин

Змістовий модуль 6. ОСНОВИ ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ

1.

Технічне мо­делювання плечового одягу

10

2.

Технічне мо­делювання поясного  одягу

10

Всього за модуль 6

20

Змістовий модуль 7. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ З КАРТАТИХ ТКАНИН

3.

Моделюва­ння одягу та особливості крою швейних виробів із картатих тканин

10

Всього за модуль 7

10

Разом

30

7.  Індивідуальні завдання

5 семестр

Розробка моделей жіночого одягу, опис зовнішнього вигляду. Розрахунок та побудова креслень конструкції одягу різних видів та покроїв на типові фігури. Розробка лекал  на пошиття обраної моделі жіночого одягу.

6 семестр

Розробка моделей дитячого одягу, опис зовнішнього вигляду. Розрахунок та побудова креслень конструкції одягу різних видів та покроїв на типові дитячі фігури. Розробка лекал  на пошиття обраної моделі дитячого одягу.

Розробка жіночого верхнього одягу та технічної документації, виготовлення лекал методом градації на 4 суміжні розміри.

7 семестр

Проектування моделей плечового та поясного жіночого одягу, моделювання та виготовлення лекал та формування розкладки на тканині. Оформлення відповідної технічної документації.

8.  Методи навчання

Пояснювально-ілюстративні, репродуктивні (бесіди, фронтальне та індивідуальне пояснення, діалогове навчання), проблемно-розвивальні, евристичні (частково-пошукові), дослідницькі, інтерактивні (методи самонавчання, робота в групах) тощо.

9.  Методи контролю

Поточний контроль (перевірка підготовки студентів до виконання завдань лабораторних робіт, опитування, захист результатів різних видів навчальних робіт), модульний контроль (вирішення тестових завдань за темами змістового модуля), підсумковий контроль (залік – 6 семестр, екзамен – 5, 7 семестр).

10.  Розподіл балів, які отримують студенти

5 семестр

Поточне тестування та самостійна робота

ІНДЗ

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

20

40

100

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

10

10

10

10

Т1, Т2  – теми змістових модулів.

6 семестр

Поточне тестування та самостійна робота

ІНДЗ

Сума

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Змістовий модуль 5

20

100

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

15

15

15

15

15

15

Т1, Т2  – теми змістових модулів.

7 семестр

Поточне тестування та самостійна робота

ІНДЗ

Екзамен

Сума

Змістовий модуль 6

Змістовий модуль 7

20

40

100

Т 11

Т 12

Т 13

20

10

10

Т1, Т2  – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS