Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Зайченка Івана Васильовича на дисертацію Даниско Оксани Володимирівни "Формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О.Д.Бутовського (1838-1917 рр.)", страница 5

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. Наукові положення, висновки й рекомендації, наведені в авторефераті, належним чином розкриті й обґрунтовані в рукописі дисертації.

7. Зауваження щодо змісту дисертації

Поряд із висловленою позитивною оцінкою відзначимо деякі дискусійні аспекти і побажання, що викликають зауваження до рецензованої роботи та потребують уточнення, а саме:

1. На нашу думку, аналіз дисертаційних робіт попередників, в яких досліджувались проблеми формування здорового способу життя дітей та молоді, здійснений дисертанткою в п. 1.1. «Формування здорового способу життя як історико-педагогічна проблема», потребує більш критичної оцінки.

2. Дисертація не позбавлена повторів, які стосуються обґрунтування етапів розвитку процесу формування здорового способу життя особистості в науково-теоретичному доробку О. Бутовського та аналізу практичних засад формування здорового способу життя особистості в педагогічній діяльності вченого (Дис., с. 87; 93; 101).

3. Вважаємо, що робота б виграла, якби авторка чіткіше визначила в дослідженні поняття «опонентське коло». Особливо доречним, на нашу думку, це було здійснити в частині аналізу взаємовідносин О. Бутовського з П. Лесгафтом (Дис., с. 33; 119; 125), а також критики творчості американського педагога Л. Тадда (Дис., с. 130).

4.  Дослідження набуло б ще більшої наукової цінності, якби авторкою було більш детально було розкрито «невпинне особистісне та професійне самовдосконалення» О. Бутовського (Дис., с.105) як пріоритетний чинник формування інноваційної педагогічної позиції вченого.

5. Авторка справедливо акцентує увагу на значущості вивчення О. Бутовським зарубіжного педагогічного досвіду, коли характеризує організаційно-управлінський напрям діяльності вченого (Дис., с. 100, 113-114). На нашу думку, доцільно було б провести порівняльний аналіз його творчості з досвідом видатних зарубіжних педагогів періоду, що розглядається.

6. На наш погляд, у п. 2.2. «Передумови та чинники становлення педагогічних ідей О. Бутовського щодо формування здорового способу життя особистості» (Дис., с. 69) дисертанткою недостатньо розкрито історико-педагогічний контекст проблеми, зокрема, наукові засади розвитку фізичного виховання як галузі педагогічної науки.

7. Обґрунтовані в роботі етапи розвитку ідеї формування здорового способу життя особистості в шкільній освіті (Дис., с. 21-23, 107) не повністю співпадають з етапами, виділеними в наукових працях Н. А. Карпушко, С. В. Омельченко, А. І. Приходько, А. І. Чаговець та ін. На нашу думку, це потребує пояснення.

Утім, вказані зауваження не знижують загального позитивного враження від дисертаційної роботи.

8. Висновки

Дисертація О. В. Даниско є самостійним завершеним фундаментальним науковим дослідженням актуальної історико-педагогічної проблеми – формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О. Д. Бутовського. У роботі отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують важливе наукове завдання.

Ураховуючи актуальність, новизну, важливість одержаних автором наукових результатів, їх обґрунтованість і вірогідність, а також практичну цінність сформульованих положень і висновків, вважаємо, що дисертаційна робота О. В. Даниско відповідає вимогам п. 11, 13, 14 “Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Офіційний опонент –

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки

Національного університету біоресурсів

і природокористування України                                               І. В. Зайченко

03 жовтня 2013 року