Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Зайченка Івана Васильовича на дисертацію Даниско Оксани Володимирівни "Формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О.Д.Бутовського (1838-1917 рр.)"

Страницы работы

Содержание работы

В І Д Г У К

офіційного опонента на дисертацію

Даниско Оксани Володимирівни

“Формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О. Д. Бутовського (1838–1917 рр.)”,

поданої на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних  наук за спеціальністю

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

1.  Актуальність теми виконаної роботи та зв’язок із планами відповідних галузей науки

Дослідження Даниско Оксани Володимирівни обумовлене соціально-економічними запитами сьогодення. Акцентування уваги на проблемі формування здорового способу життя особистості детерміновано необхідністю її розв’язання для успішного функціонування та прогресу соціокультурних, суспільних і політичних структур у цілому.

У Національній стратегії розвитку освіти України на 2012–2021 рр. турбота про здоров’я молоді, формування в неї здорового способу життя визначається пріоритетним завданням. Декларована громадськістю важливість виховання здорової нації можлива лише за умови чіткого осмислення того, що основи якості та тривалості життя людини закладаються ще в дитинстві, а здоровий спосіб життя забезпечує гармонізацію особистості з природним і соціальним оточенням.

Поряд із цим, в сучасному освітньому просторі спостерігається  протиріччя між подальшою інтенсифікацією навчального процесу та катастрофічним погіршенням стану здоров’я учнівської молоді; невідповідність заявлених принципів та відсутністю комплексного підходу у формуванні здорової нації. Ситуація, що склалася потребує вдосконалення методолого-теоретичних підходів до збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді.

У контексті вирішення стратегічних завдань новітньої освітньої політики виняткового значення набуває осмислення історико-педагогічного досвіду виховання здорового покоління, збереження й примноження національних надбань на основі оптимального поєднання інноваційних ідей та виховних традицій.

У цьому аспекті вагомого значення набуває звернення до наукової спадщини прогресивних діячів вітчизняної педагогічної науки, зокрема, до педагогічних ідей та досвіду О. Д. Бутовського – видатного педагога, науковця, талановитого викладача вищої школи, спортивного та громадського діяча, одного із засновників наукової теорії формування здорового способу життя особистості. Його діяльність припала на період розвитку «модерної педагогічної думки» (О. Сухомлинська) – другу половину ХІХ – початок ХХ століть – в якому простежуються співзвучні сучасному освітньому просторові зміни освітньої парадигми, пошуки нових підходів, принципів, методів, засобів формування фізично, психічно, морально й соціально здорової особистості.

Саме тому тема дисертаційної роботи О. В. Даниско “Формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О. Д. Бутовського (1838–1917 рр.)”видається актуальною як з теоретичних, так і з практичних міркувань.

Важливо також відзначити, що дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану наукового дослідження кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка з теми «Забезпечення єдності педагогічної теорії і практики в умовах модернізації освіти України». Це підтверджує актуальність та практичну значущість роботи.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність

Високий ступінь обґрунтованості й достовірності результатів дослідження О. В. Даниско підтверджується: методологічною й теоретичною обґрунтованістю вихідних позицій дослідження; виявленням причинно-наслідкових зв’язків між елементами досліджуваної проблеми; широтою й різноманітністю теоретичної бази.

У дисертаційній роботі автор поставила собі за мету теоретично й практично обґрунтувати процес формування здорового способу життя особистості в спадщині О. Бутовського, актуалізувати його ідеї в умовах сьогодення.

Досягнення поставленої мети базується на глибокому аналізі науково-педагогічного доробку О. Бутовського, з’ясуванні передумов та чинників становлення його педагогічних ідей щодо формування здорового способу життя особистості; виявленні основних етапів процесу формування здорового способу життя особистості в спадщині О. Бутовського; визначенні рівнів і умов практичної реалізації процесу формування здорового способу життя особистості в педагогічній діяльності вченого; актуалізації педагогічні ідеї О. Бутовського щодо формування здорового способу життя особистості в сучасних умовах.

Одержанню достовірних і обґрунтованих результатів сприяло застосування відповідного комплексу взаємодоповнювальних методів наукового історико-педагогічного дослідження: теоретичних – джерелознавчий аналіз наукової педагогічної, філософської, психологічної соціологічної літератури з обраної проблеми; метод лексико-семантичного та логіко-семантичного аналізу для розроблення категоріального апарату дослідження; історико-генетичний і проблемно-генетичний аналіз; структурно-прогностичний метод; періодизація; герменевтика; емпіричні методи – анкетування, бесіди зі студентами й викладачами, метод локального експерименту. Вибір конкретних методів детерміновано логікою дослідження і завданнями, які послідовно розв’язуються, що дозволило Даниско О. В. здійснити комплексний аналіз предмета дослідження.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Педагогика
Тип:
Научно-исследовательские работы (НИР)
Размер файла:
79 Kb
Скачали:
0