Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Зайченка Івана Васильовича на дисертацію Даниско Оксани Володимирівни "Формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О.Д.Бутовського (1838-1917 рр.)", страница 3

Ґрунтовною є розроблена дисертантом періодизація процесу формування здорового способу життя особистості в спадщині О. Бутовського, в руслі якої виокремлено чотири етапи: пошуково-пропедевтичний, освітньо-управлінський, науково-педагогічний, педагогічно-узагальнювальний. При цьому слід відзначити, що запропонована періодизація базується на цілком об’єктивних критеріях, якими є: стан освіти і, зокрема, військової в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.); розвиток теорії і практики формування здорового способу життя підростаючого покоління та фізкультурної освіти як засобу всебічного розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я особистості; характер і результативність педагогічної діяльності ученого.

Дотримуючись розробленої періодизації О. В. Даниско на основі наукових і архівних матеріалів послідовно й логічно умотивувала рівні (емпіричний, конкретнонауковий, поглиблений, творчий) і умови (удосконалення навчально-виховного процесу щодо формування ціннісного ставлення учнівської молоді до свого здоров’я; єдність урочної, позакласної й позашкільної роботи у формуванні здорового способу життя на засадах поєднання навчання й виховання, особистісної орієнтації, принципів активності та свідомості, творчої самоорганізації та самоактуалізації, педагогічної підтримки; створення спеціально організованого оздоровчо-педагогічного середовища; узагальнення й впровадження передового педагогічного досвіду з проблеми зміцнення й збереження здоров’я; розробка системи підготовки й добору викладацьких кадрів щодо оздоровчої роботи з дітьми та молоддю; випереджувальний розвиток фізкультурно-спортивного руху та ін.) практичної реалізації процесу формування здорового способу життя особистості в педагогічній діяльності вченого.

Цілком аргументовано, на наш погляд, автором актуалізовано педагогічні ідеї О. Бутовського щодо формування здорового способу життя особистості в сучасних умовах (важливість поширення олімпійських ідеалів, залучення всіх верств населення до фізкультурно-оздоровчої діяльності як передумови соціально-економічного розвитку держави, виховання здорового покоління; визнання пріоритетного значення самоконтролю учнів в забезпеченні здоров’язберігального характеру навчально-виховної діяльності; необхідність використання кращих вітчизняних і зарубіжних педагогічних традицій, урахуваннянауковихвідкриттів у галузях суміжних наук із метою обґрунтування інноваційних підходів до зміцнення та збереження здоров’я підростаючого покоління; важливість створення громадських соціально-педагогічних комплексів оздоровчого спрямування для різних верств населення та ін.).

Варто зазначити, що в ході наукового пошуку О. В Даниско удосконалено підходи до визначення творчої біографії О. Бутовського шляхом уведення невідомих і маловідомих архівних документів, пов’язаних із життям і творчістю вченого. Це, в свою чергу, сприяло подальшому розвитковінауково-педагогічних поглядів та практичних аспектів освітньої діяльності О. Бутовського з метою впровадження прогресивного досвіду формування здорового способу життя підростаючого покоління в навчально-виховний процес вищої школи України.

Таким чином, вважаємо за доцільне підтвердити новизну наукових результатів О. В. Даниско, котра пов’язана, перш за все, з розкриттям ґенези проблеми формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О. Бутовського, а також визначенням та науковим обґрунтуванням рівнів її практичної реалізації, що були визначальними протягом кожного з періодів педагогічної діяльності О. Бутовського. Дослідження авторки має значний потенціал щодо стратегічного реформування вітчизняної системи освіти.

4. Значущість результатів дослідження науки й практики
та можливі шляхи їх використання