Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Зайченка Івана Васильовича на дисертацію Даниско Оксани Володимирівни "Формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О.Д.Бутовського (1838-1917 рр.)", страница 2

Дисертація базується на багатій джерельній базі. Автором здійснено  ґрунтовний аналіз 593літературних джерел, в яких досліджувана проблема характеризується з точки зору різних галузей науки, що створює передумови саме для системного висвітлення теми. Підвищенню ступеня обґрунтованості отриманих результатів сприяло використання у процесі дослідження робіт як вітчизняних авторів (дисертаційних досліджень, авторефератів, монографій, публікацій у періодичних виданнях, матеріалів наукових конференцій), так і значної кількості архівних джерел (88 позицій). Нагромаджені дисертанткою  відомості дали змогу глибоко проаналізувати ґенезу проблеми формування здорового способу життя особистості у зарубіжній та вітчизняній педагогічній думці, визначити особливості її становлення в період другої половини ХІХ – початку ХХ століття, з’ясувати внесок О. Бутовського в її розв’язання та здійснити екстраполяцію педагогічних ідей і досвіду видатного педагога в сучасну освітню практику.

Систематизація та узагальнення значного практичного та теоретичного матеріалу склали основу запропонованих автором положень і висновків щодо доцільності творчого використання здобутків О. Бутовського стосовно виховання підростаючого покоління у навчально-виховному процесі загальноосвітніх, позашкільних, вищих навчальних закладах; актуалізації та інтеграції до змісту підготовки педагогічних кадрів доробку вченого щодо організації здоров’язберігальної професійної діяльності, насамперед, як рушійної сили стратегічного розвитку освіти України.

На основі проведеного аналізу, а також теоретичних знань у сфері історії педагогіки, глибокого розуміння сучасних освітніх процесів дисертанткою запропоновано конкретні практичні рекомендації, обґрунтованість яких підтверджується всім змістом дослідження.

3. Наукова новизна результатів дослідження

Дисертаційна робота О. В. Даниско, на наш погляд, є одним із перших у педагогічній науці комплексним і системним дослідженням процесу формування здорового способу життя особистості в науково-педагогічній спадщині О. Бутовського. Цінним є те, що в роботі здійснено актуалізацію його ідей в умовах сьогодення.

У цьому сенсі мета дослідження, безперечно, актуальна, оскільки її реалізація розширює дослідницьке поле історико-педагогічної науки. Новизна дисертаційної роботи переконлива й не викликає сумнівів.

Автором уперше проаналізовано ступінь дослідженості проблеми формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О. Бутовського. Це дозволило дисертантці визначити основні напрями її розробленості: 1) історико-біографічний – дослідження окремих, переважно біографічних та організаційно-педагогічних аспектів творчості вченого; 2) науково-методичний – праці, присвячені аналізу теоретичних та методичних робіт О. Бутовського; 3) методолого-теоретичний – наукові розвідки, в яких творчий доробок педагога розглядається як методологічне підґрунтя розробки нових підходів до вирішення проблеми формування здорового способу життя особистості.

Вагомим здобутком автора є виокремлення передумов (освітні реформи 70–80-х рр. ХІХ ст.; зародження й розвиток міжнародного олімпійського руху;  посилення мілітаристичних тенденцій у суспільстві й піднесення значення військової освіти та ін.) та чинників (родинне виховання й соціальне середовище, в якому зростав учений; позитивний приклад шкільних наставників – Є. Врангель, В. Дудишкін, Д. Пильчиков та ін.; усвідомлення необхідності та неминучості реформування системи навчання й виховання; санкт-петербурзьке наукове та навчально-педагогічне середовище, в якому вчений продовжував опановувати наукові знання; співпраця з Головним управлінням військових навчальних закладах військового міністерства; вивчення досвіду роботи європейських закладів освіти – Французька Центральна школа для підготовки вчителів гімнастики, Швейцарський Центральний гімнастичний інститут; Оксфордський університет та ін., а також співпраця із зарубіжними педагогами (В. Бальк, Ж. Демені, П. де Кубертен та ін.); активна участь у провідних педагогічних та громадських організаціях і товариствах; невпинне особистісне та професійне самовдосконалення вченого) становлення педагогічних ідей вченого щодо формування здорового способу життя особистості.