Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Зайченка Івана Васильовича на дисертацію Даниско Оксани Володимирівни "Формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О.Д.Бутовського (1838-1917 рр.)", страница 4

Дисертаційна робота О. В. Даниско містить нові, раніше не захищені наукові положення, а обґрунтовані результати у сукупності розв’язують актуальне наукове завдання, яке полягало в теоретико-практичному обґрунтуванні процесу формування здорового способу життя особистості в спадщині О. Бутовського, актуалізації його ідей в умовах сьогодення.

Розроблені й науково обґрунтовані автором теоретичні положення та висновки можуть бути застосовані у подальших наукових дослідженнях із історії педагогіки, у створенні підручників і навчальних посібників; при розробленні спецсемінарів з історії, теорії та методики фізичного виховання.

Практичне значення одержаних результатівполягає в тому, щорекомендації та пропозиції, сформульовані автором на підставі проведеного в роботі історико-педагогічного аналізу, можуть бути використані у практичній діяльності органів управління освітою; у науково-дослідній діяльності; у навчальному процесі та викладацькій роботі.

Одержані в ході дослідження дані відображені в змісті елективного курсу «Актуалізація ідей формування здорового способу життя особистості в науково-педагогічній спадщині О. Бутовського (1838-1917 рр.) у контексті стратегічного реформування освіти України» для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, аспірантів, слухачів педагогічних курсів, викладачів.

Обґрунтовані в дисертації результати впроваджено в навчальний процес Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Харківської державної академії фізичної культури, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, Полтавської спортивної дитячо-юнацької школи імені О. Д. Бутовського.

Одержані в ході виконаного дослідження результати підтвердили правомірність провідних положень гіпотези, покладеної в його основу.

5. Повнота викладу результатівдослідження
в опублікованих працях

Основні положення дисертації О. В. Даниско достатньо повно висвітлені в 24 одноосібних публікаціях, з яких вісім статей опубліковано в наукових фахових виданнях України.

6. Оцінка змісту й оформлення дисертації та автореферату

Структура роботи відзначається логічною продуманістю, збалансованістю складових частин і підпорядкована реалізації основних завдань наукового пошуку.

Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади дослідження» – здійснено системний огляд наукової літератури за обраною темою; з’ясовано стан розробленості досліджуваної проблеми та визначено основні напрями дослідження; уточнено сутність основних понять теми: «здоров’я», «спосіб життя», «здоровий спосіб життя», «формування здорового способу життя».

У другому розділі – «Педагогічна персоналія О. Бутовського в розвитку процесу формування здорового способу життя особистості» – обґрунтовано вибір гіпотези, етапів, загальної методики дисертаційного дослідження; з’ясовано основні передумови та чинники становлення педагогічних ідей О. Бутовського, виявлено основні етапи розвитку процесу формування здорового способу життя у науково-теоретичному доробку педагога та охарактеризовано специфіку кожного з них.

У третьому розділі – «Формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О. Бутовського як цілісний і поетапний процес» – систематизовано теоретичний доробок ученого, узагальнено його практичну діяльність щодо формування здорового способу життя особистості, актуалізовано педагогічні ідеї та досвід О. Бутовського у контексті стратегічного розвитку системи освіти України.

Дисертація та автореферат написані грамотно й оформлені згідно з вимогами. Стиль викладу матеріалів досліджень, наукових положень, висновків і рекомендацій доступний для їх сприйняття.