Будова механізму голки машини І022 кл. ОЗЛМ (97 кл. ОЗЛМ)

Страницы работы

Содержание работы

БУДОВА МЕХАНІЗМУ ГОЛКИ МАШИНИ І022 КЛ. ОЗЛМ (97 КЛ. ОЗЛМ)

Будову механізму голки розглянемо за рис. 128, 129. По­рівняємо ці рисунки, деталі механізму голки та її рух.

Головний вал 2 обертається за допомогою трьох кулькових підшипників 3, За. На правому кінці головного вала 2 двома гвинтами 1а закріплене махове колесо 1. В канавку махового ко­леса 1 одягнутий клиноподібний пас, який передає обертовий рух від шківа індивідуального привода машини на головний вал 2. На лівому кінці головного вала 2 гвинтом 4а (див. рис. 128) кріпиться кривошип 4. В його отвір 5а закріплюється палець 5 двома гвинтами 56. На палець 5 одягається верхня головка 14 ша­туна 6, в яку закріплений голковий підшипник 16 (див. рис. 128). Осьові зміщення верхньої головки 14 шатуна 6 усуваються гвинтом 18 (див. рис. 128) з лівою різьбою та шайбою 19 (див. рис. 129). Нижня головка 15 шатуна 6 одягнена на палець 17 поводка 11 (див. рис. 128, 129), в якому закріплений голковод 10 за допомогою стягуючого гвинта 13 (див. рис. 128, 129).

На праву частину пальця 17 поводка 11 одягнений повзун 7, закріплений у паз направляючої 8. Направляюча 8 закріплена до корпуса машини чотирма гвинтами 8а, 86, 8в, 8г. Голковод 10 пе­ресувається у втулках 9, 9а (див. рис. 129). Втулка 9 закріплена в корпусі машини гвинтом 20 (див. рис. 128). Щоб сміття та пил не потрапляли у втулку 9, зверху в її отвір закріплена пластма-сова заглушка 21. На голководі в ділянці кріплення голки є дро­тяний нитконаправлювач 22. Голка кріпиться в паз голководу. Правила кріплення голки викладені у навчальному посібнику «Обладнання з основами електротехніки», розділ 6, стор. 73.

На поданому рис. 130 зображено окремо деталі механізму голки швейної машини та їхні умовні позначення, які використо­вують для викреслювання кінематичних схем.РЕГУЛЮВАННЯ ГОЛКИ ПО ВИСОТІ

Неполадки у роботі машини (злам голки, пропуск стібків, прорубування тканини, затягування ниток в тканині) може спри­чинити неправильно закріплена голка по висоті відносно носика човника. Якщо голка закріплена високо, то носик човника 1 не зможе захопити петлі 2 з верхньої нитки (рис. 131 а, б). Якщо ж голка закріплена низько, вона може вдаритися в корпус шпуль­ного ковпачка з боку вирізу 3 (рис. 131 в). У такому разі вістря голки може затупитись або зламатися. Щоб усунути ці неполад­ки, потрібно перевірити, чи голка закріплена по висоті правильно.При цьому слід пам'ятати, що голку встановлюють до упору в голководі та короткою канавкою до носика човника. Щоб пе­ревірити, чи голка по висоті установлена правильно, необхідно вимкнути машину. Голкову пластину, шпульний ковпачок зі шнулею потрібно зняти. Повертаючи махове колесо, опускають голку в крайнє нижнє положення. Якщо голка по висоті за­кріплена правильно, то з-під стінки паза 4 шпулеутримувача повинно бути видно 1/3 вушка голки (0,15—0,35 мм вушка) для тканини середньої товщини (див. рис. 131 б, в).

Якщо повернути головку машини на шарнірах від працюю­чого, то під платформою машини видно 1/3 або 1/2 вушка гол­ки, як це показано на рис. 132.

Відхилення від вказаних параметрів на 0,5—1 мм залежить від товщини використовуваних матеріалів. Для різного роду тонких тканин голку швейної машини опускають нижче, для товщих від­повідно до їхньої товщини — вище.

Для виконання даного регулювання необхідно послабити стя­гуючий гвинт 5 поводка 4 (рис. 133 б) за допомогою викрутки, попередньо знявши фронтальну дошку 1 (рис. 133 а). Голковод З потрібно пересунути у напрямних втулках 2, 7 (див. рис. 133 б).


Питання для самоперевірки

1.  Назвіть основні неполадки у роботі машини, що виника­ють через дефекти у роботі механізму голки. Відповіді запи­шіть до таблиці 23.

2.  Накресліть кінематичну схему (рис. 134) механізму голки. Для полегшення завдання розгляньте рис. 130. Деталі прону­меруйте і заповніть таблицю 24.

3.  На викресленій кінематичній схемі позначте:

а) роботу механізму (вид кожної деталі); о) деталі кривошипно—шатунного механізму;

в) точки регулювання механізму голки; опишіть процес ре­
гулювання голки;

г)  вид з'єднання деталей — жорстке (ж) або не жорстке
(н/ж);

д) місця змащування механізму.

4.Дайте відповіді на запитання:

а) щоб замінити голку в машині 1022 кл. ОЗЛМ та 97 кл.
(див. рис. 128), необхідно ..;

б) щоб закріпити голку у голководі (див. рис. 128), її встанов­
люють короткою канавкою:

до працюючого;

вправо від працюючого;

вліво від працюючого;

в)  висота голки щодо віконечка шпулеутримувача:

дорівнює ..;

регулюється (див. рис. 128) ...;

після ослаблення гвинта (див. рис. 128) ...

5.  Визначте причину, яка викличе у роботі машини 1022 кл.
(97 кл.) ОЗЛМ такі неполадки, як:

Похожие материалы

Информация о работе