Будова механізму голки машини І022 кл. ОЗЛМ (97 кл. ОЗЛМ), страница 3

МЕХАНІЗМ НИТКОПРИТЯГУВАЧА (ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ)

Ниткопритягувач (нитковод) своєчасно подає нитку по­трібної довжини голці та човнику. Ниткопритягувач також призна­чений для виводу петлі цієї ж нитки з човникового комплекту та затягування стібка. Робота ніткопритягувача, закон руху його вушка мають повністю відповідати роботі петлетвірних деталей машини.

Залежно від конструктивних варіантів петлетвірних деталей та з урахуванням специфіки їхньої взаємодії швейні машини оснащую­ться відповідними ниткопритягувачами.

Робочим елементом ниткопритягувача є його вушко 1, яке здійснює рух дугою кола (рис. 135 а, б) або за замкнутою кри­вою (рис. 135 в).

Крім ниткопритягувача шарнірно-стрижневого, який має вуш­ко для заправлення нитки, у швидкісних машинах застосовуються рівномірно обертові ниткопритягувачі (нитководи) ротаційного типу без вушка. Наприклад, у машині 97 кл. ОЗЛМ нитка наки­дається на спеціальний кулачок 1 ниткопритягувача (рис. 136).

У сучасному швейному машинобудуванні найбільшого по­ширення набули такі три типи конструкцій ниткопритягувачів (див. рис. 135):

— кулачкові;

— кулісні;

— кривошипно-коромислові.
МЕХАНІЗМ НИТКОПРИТЯГУВАЧА МАШИНИ 1022 КЛ. ОЗЛМ

Будова

Розглянемо будову механізму ниткопритягувача швейної ма­шини 1022 кл. ОЗЛМ.

У машині 1022 кл. ОЗЛМ застосовується шарнірно-стрижневий механізм ниткопритягувача. На рис. 137 а зображено загальний виг­ляд механізму ниткопритягувача в машині 1022 кл. ОЗЛМ. На рис. 137 б бачимо його конструктивну схему окремо. На рис. 137 в ви­несені окремі деталі механізму ниткопритягувача. На внутрішнє плече пальця кривошипа одягається стрижень ниткопритягувача 2 (див. рис. 137). В його нижню головку 5 установлюють голковий підшипник 6 (див. рис. 137 б, в) для зменшення тертя. У верхню го­ловку 8 ниткопритягувача 2 вставляють палець 7 коромисла 1. Верхня головка 10 коромисла 1 одягнена на шарнірний палець 9. Шарнірний палець 9 в рукаві машини закріплюється установчим гвинтом 4 (див. рис. 137 б, в). Вушко 3 ниткопритягувача 2 виводи­ться в розріз машини, куди заправляється нитка (див. рис. 135 а).

На рис. 138 зображені окремі деталі механізму ниткопритягу­вача машини та їхнє умовне зображення.

Принцип роботи

Будова механізму ниткопритягувача (див. рис. 137, 138) реа­лізує принцип його роботи. Розглянемо принцип роботи меха­нізму ниткопритягувача. Для цього подумки поділимо коло А, яким рухається внутрішнє плече пальця кривошипа 3 (рис. 139), на 12 частин. Повертаючи махове колесо, розглянемо рух вушка 5 стрижня 1. Якщо поставити вушко 5 у верхнє крайнє поло­ження, що відповідає на рисунку поділці «1», то воно до поділки «5» повільно опускається вниз завдяки повороту коромисла 2 між поділками «5» і «9». Вушко 5 продовжує опускатися при по­вороті стрижня 1 на відносно нерухомому коромислі 2. Між по­ділками «9» та «1» вушко 5 швидко піднімається угору, оскільки відбувається поєднання двох поворотних рухів стрижня 1 і коро­мисла 2. Отже, вушко 5 повільно опускається вниз, подаючи нитку голці та човнику за 2/3 обертів головного вала, а за решту 1/3 обертів головного вала вушко 5, швидко рухаючись угору, затягує стібок і стягує нитку з бобіни.

МЕХАНІЗМ НИТКОПРИТЯГУВАЧА МАШИНИ 97-А КЛ. ОЗЛМ

Будова

Розглянемо детальніше будову механізму ниткопритягувача машини 97-А кл. ОЗЛМ. В машинах цього класу застосовуєть­ся кулачковий рівномірно-обертовий ниткопритягувач 4. Загаль­ний вигляд ниткопритягувача бачимо на рис. 140.