Будова механізму голки машини І022 кл. ОЗЛМ (97 кл. ОЗЛМ), страница 5


2. Рух кулачка продовжується по правій (ПІ) частині траєк­торії руху пальця кривошипа, відбувається скорочення петлі верхньої нитки і нитка вибирається з човникового комплекту (див. рис. 143 б).


Тема: Механізм ниткопритягувача машини 1022 кл. ОЗЛМ та машини 97—А кл. ОЗЛМ: робота механізму, змащування його деталей, основні регулювання.

Мета роботи: закріпити та поглибити знання, отримані при вивчен­ні будови механізму ниткопритягувача; ознайомитись з роботою меха­нізму, змащенням його деталей; набути початкових практичних вмінь та навичок з виконання чищення деталей механізму та їх змащування; визначити неполадки, що можуть виникати в роботі механізму нитко­притягувача (причини виникнення та методи їх усунення).

Інструменти та обладнання (з розрахунку на одного учня):

1)  машина 1022 кл. ОЗЛМ - 1; машина 97-А кл. ОЗЛМ - 1;

2)  бобіни ниток — 2; клаптики тканини — 2;

3)  викрутка — 1; олівець — 1; аркуш паперу — 1;

4)  деталі механізму ниткопритягувача машини 1022 кл. та 97—А кл. ОЗЛМ - 2 компл.

5)  площинні плакати:

—«Заправлення ниток в машину 1022—М кл. ОЗЛМ»;

— «Заправлення ниток в машину 97—А кл. ОЗЛМ»;

— «Конструктивна схема машини 1022 кл. ОЗЛМ»;

— «Конструктивна схема машини 97—А кл. ОЗЛМ».

6)  динамічні плакати:

— «Деталювання механізму ниткопритягувача машини 1022 кл. ОЗЛМ»;

— «Деталювання механізму ниткопритягувача машини 97—А кл. ОЗЛМ».

Теоретичні відомості, які треба з 'ясувати

1.  Основні робочі деталі швейної машини.

2.  Характеристика та процес утворення човникового стібка.

3.  Механізм ниткопритягувача:

а)  призначення;

б) будова;

в)  принцип роботи;

г)  змащування;

д) основні регулювання;

є) неполадки в роботі механізму.

Література

1.  Ісаєв В. В. Обладнання швейних підприємств: Підручник. — М., 1989. - С. 30-33, 51-53.

2.  Кучер В. О., Степура А. О. Обладнання швейних підприємств з основами електротехніки: Навч. посібн.

3.  Інструкції з правил техніки безпеки при виконанні даної лабора­торно-практичної роботи.


Порядок виконання роботи

1.  Підготуйте машини до виконання лабораторної роботи. Зніміть фронтальну дошку машини 1022 кл. ОЗЛМ.

2.  Проведіть спостереження за деталями механізму ниткопритягу­вача машини 1022 кл. та 97—А кл. ОЗЛМ. Визначте траєкторію руху кожної з них, спосіб з'єднання. Ознайомтеся з роботою цих механізмів.

3.  Візьміть аркуш міцного паперу і підкладіть у розріз машини під вушко ниткопритягувача. Вставте олівець у вушко ниткопритягувача і натисніть на папір, повільно повертаючи рукою махове колесо швейної машини. Викресліть траєкторію руху вушка.

4.  Застосувавши умовне зображення деталей, на основі схеми меха­нізму голки викресліть кінематичну схему механізму ниткопритягувача машин 1022 кл. ОЗЛМ (рис. 144) та 97-А кл. ОЗЛМ (рис. 145).

Пронумеруйте та підпишіть деталі механізму. На схемі покажіть прин­цип роботи механізму, спосіб з'єднання деталей ниткопритягувача та місця змащення, викресліть траєкторію руху (позначте на схемі).

5.  Визначте регулювання механізму та опишіть їх виконання, якщо регулювання відсутнє — обгрунтуйте чому?

6.  Опишіть вимоги до ниткопритягувача як деталі.

7.  Порівняйте механізм ниткопритягувача машини 1022 кл. ОЗЛМ та 97—А кл. ОЗЛМ, визначте та опишіть, у чому полягає їхня відмін­ність та подібність. Відповіді запишіть до табл. 25.

8.  Заповніть таблицю 26.