Особливості створення інновацій та попиту на них, страница 5

Формула коефіцієнта еластичності попиту по доходу має вигляд

,                                                           (2)

де - показник, що характеризує величину доходу споживача, гр.од.

Коефіцієнт еластичності попиту по доходу може бути як позитивним, так і негативним (для товарів нижчої категорії). Важливість його значення для підприємств, що виробляють науково-технічну продукцію, полягає в тому, що з його допомогою здійснюється їх віднесення до певної групи по рівню розвитку.

Оскільки на попит досить сильно впливає наявність товарів-замінників, важливо визначити зв'язаність нововведень з продукцією, що є на ринку аналогічною за призначенням. З цією метою застосовують коефіцієнт перехресної еластичності попиту (Eji).

                                                          (3)

Він показує зміну попиту на i-тий товар при зміні ціни j-того товару і може бути як позитивним, так і негативним за своїм значенням. Якщо Eji > 0, то попит на i-ту продукцію прямо залежить зміни попиту на j-ту, тобто i-та і j-та продукція взаємозамінні.

При Eji < 0 товари взаємодоповнювані. Тоді в разі підвищення ціни на j-тий товар знижується попит на i-тий товар. Якщо Eji = 0, то i-тий і j-тий види продукції незалежні один від одного. Значення коефіцієнта перехресної еластичності особливо велике для аналізу попиту на нову стандартизовану науково-технічну продукцію і вимагає постійного аналізу динаміки цін на основний товар.

Для вивчення чутливості попиту можна також використовувати співвідношення темпів зміни попиту і чинників, що впливають на нього, представлене у вигляді динамічного ряду. Подібні ряди дозволяють побудувати графік зміни кривій попиту під дією якого-небудь чинника, обчислити показники рядів динаміки: темпи приросту, середні темпи зростання і приросту, абсолютні значення одного відсотка зміни попиту за період, а також провести кореляційний аналіз впливу чинників на зміну попиту і спрогнозувати його розвиток на найближчу перспективу.

Висновки

1. Для управління попитом підприємству-виробнику нової продукції, необхідно знати чинники, що впливають на розмір і характер.

2. У аналізі попиту на нову продукцію розраховують коефіцієнт еластичності попиту.

3. При аналізі попиту на нововведення  вивчають  вплив на нього доходів споживачів.

Запитання до теми

1. Як розуміють термін попит на інновації.

2. В яких напрямках  здійснюється аналіз попиту на нововведення?

3. Якими способами представляють попит?

4. Назвіть та охарактеризуйте внутрішні чинники попиту на нову продукцію. 

5. Назвіть та охарактеризуйте зовнішні  чинники попиту на нову продукцію.

6. Які види попиту на нову продукцію розглядають?

7. Як здійснується аналіз попиту на інновації?  

Література

1.  Економіка інноваційного підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, І.Н. Пащенко, Л.І. Чернобай, А.О. Босак. — Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. — 456 с.

2.  Заблоцький Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності (+Доступ з локальної мережі СумДУ) [Текст] : навч. пос. / Б. Ф. Заблоцький. — Львів : Новий Світ-2000, 2007. — 456 с.

3.  Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/под ред С.Д. Ильенковой.- м.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.- 327с.

4.  Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності (+Доступ з локальної мережі СумДУ) [Текст] : навч. пос. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. — К. : Академія, 2005. — 400 с. 

5.  Стадник, В. В. Інноваційний менеджмент (+Доступ з локальної мережі СумДУ) [Текст] : навч. посібник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. — К. : Академвидав, 2006.