Особливості створення інновацій та попиту на них, страница 4

   Цікавий нам й аналіз попиту за намірами покупця. Він дає можливість врахувати їхні вимоги на стадії розробки продукції.

Питання 4  Методи аналізу попиту

Аналіз попиту на нововведення за часом може бути попереднім, поточним і подальшим відносно періоду, коли продукція вважається новою. У аналізі попиту на нову продукцію можуть застосовуватися різні методи. Один з них - аналіз чутливості попиту. Він дозволяє визначити зміну величини попиту залежно від зміни якого-небудь з його чинників. З цією метою розраховують коефіцієнт еластичності попиту (Е), що показує, на скільки зміниться попит при однопроцентній зміні будь-якого фактора(1):

,                                                            (1)

де  , - середні значення відповідно попиту (натуральних одиниць) і впливаючого на нього фактора (натуральних одиниць);

, - зміна відповідно величини попиту  і впливаючого на нього фактора у звітному періоді в порівнянні з базовим.

Формула  дозволяє визначити еластичність попиту за способом дугової еластичності. Узяті в другому співмножнику значення величини попиту і його чинника на дату дадуть формулу точкової еластичності, яка представляється менш точною.

и розраховуються як півсуми значень даних показників до и після зміни факторної ознаки.

Покажемо розрахунок цінової еластичності попиту на LCD-монітори за даними таблиці 1 .

 У коефіцієнта цінової еластичності знак опускається, а його значення трактується по абсолютній величині. Якщо коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює нулю, попит абсолютно нееластичний. Інакше кажучи, при будь-якій зміні ціни попит залишається постійним.

Таблиця 1 - Показники цінової еластичності попиту на LCD-монітори

Ціна на

LCD-монітор, дол.

Величина попиту, шт.

Абсолютний приріст

Середнє значення

Еластичність попиту

Ціни, дол.

Кількості, шт.

Ціни, дол.

Кількості, шт.

цінова

1

2

3

4

5

6

7

355

60

-

-

-

-

-

360

51

+5

-9

357,5

55,5

11,59

370

35

+10

-16

365,0

43,0

13,58

375

25

+5

-10

372,5

30,0

24,83

459

20

+84

-5

417,0

22,5

1,09

Коефіцієнт цінової еластичності менше одиниці свідчить про відносно нееластичний попит. При Ер = 1 коефіцієнт свідчить про одиничну еластичність попиту. Це трапляється, коли процентна зміна попиту дорівнює процентній зміні ціни. Якщо коефіцієнт цінової еластичності попиту більше одиниці, попит відносно еластичний.

При коефіцієнті еластичності попиту за ціною, прагнучою до нескінченності, попит вважається абсолютно еластичним. Це відбувається у тому випадку, коли при незмінній ціні попит необмежено зростає, що є наслідком дії нецінових його чинників: моди, реклами, чекання зростання цін, екологічної обстановки і ін.

Для характеристики цінової еластичності попиту можна використовувати і графічний метод. Тоді абсолютно нееластичний попит виглядатиме у вигляді прямої, паралельної осі ординат (рис.  1А), абсолютно еластичний - у вигляді прямої, паралельної осі абсцис (рис. 1Б). У загальному випадку чим більше кут нахилу кривої попиту(Д2), тим еластичніший попит (рис. 2).

Рис. 2  Криві, що характеризують еластичність попиту

а) абсолютно нееластичний попит;

б) абсолютно еластичний попит;

в) Д1 - відносно нееластичний попит; Д2 - відносно еластичний попит

При аналізі попиту на нововведення цікаве вивчення впливу на нього доходів споживачів. Залежно від призначення продукції - виробничо-технічного або побутового - розрізнятиметься інформаційна база аналізу. У першому випадку можуть бути використані дані офіційної звітності підприємств, в другому - публіковані і такі, що надаються по запитах дані Держкомстату.