Оптимізація просторово-часових параметрів функціонування системи керування, що навчається, страница 21

У табл.. 4.7  показано динаміку зміни параметрів навчання за алгоритмом послідовної оптимізації СКД на ознаки розпізнавання (4.4.1). При цьому як КФЕ навчання використовувалася ентропійна модифікація (3.5.2).

Таблиця 4.7

Значення параметрів навчання при послідовнійоптимізації СКД

LSKD

Клас  

Клас

0

0,62106

30

0,72

0

0,68785

44

0,89

0,02

61

1

0,68325

32

0,81

0

0,88240

40

0,96

0

57

2

0,70102

28

0,83

0

0,90500

32

0,97

0

47

3

0,70102

27

0,83

0

0,93038

31

0,98

0

46

4

0,72069

23

0,85

0

1

27

1

0

40

5

0,79442

22

0,91

0

1

21

1

0

33

6

0,84309

22

0,94

0

1

21

1

0

34

7

0,88240

22

0,96

0

1

21

1

0

34

8

1

21

1

0

1

20

1

0

34

9

1

18

1

0

1

16

1

0

30

10

1

16

1

0

1

14

1

0

27

11

1

16

1

0

1

14

1

0

27

У табл. 4.7 нульовою ітерацією є знаходження стартової СКД на ознаки за паралельним алгоритмом. При цьому не виключається й апріорне їх завдання.

Динаміка зміни функціональної ефективності навчання ілюструється   рис. 4.23. Як видно з рис. 4.23 у результаті оптимізації СКД за алгоритмом (4.4.1) були отримані параметри навчання, що дозволили побудувати безпомилкове вирішальне правило без додаткової оптимізації інших параметрів функціонування, що входять в структуру (2.3.7). Подальше практичне застосування послідовного алгоритму оптимізації СКД на ознаки розпізнавання (4.4.1) показало його достатність за умови обґрунтування гіпотези одномодальності нечіткої компактності реалізацій образу, яка є характерною для переважної більшості практичних задач керування. При цьому, безумовно, задача підвищення оперативності навчання в рамках МФСВ повинна постійно знаходитися в полі зору розробника інформаційного забезпечення СК.

                              а)                                                                 б)

Рис. 4.23. Оптимізація радіуса контейнера класу  : а) для стартової СКД

(LSKD =0); б) після останнього прогону алгоритму оптимізації СКД

Оперативність реалізації даного алгоритму можна оцінити через кількість ітерацій, максимальне значення яких за формулою (4.10.1) дорівнює 22 183 524 (при ND=N) та скорочується до 8 387 344 при використанні обмеження (2.3.6). Це досить суттєве зменшення можна пояснити тим, що вже після нульової ітерації центри контейнерів класів розпізнавання знаходяться на кодовій відстані 61 один від одного (максимальна можлива відстань складає 100), а в процесі оптимізації міжцентрова відстань зменшується до 27 (Табл. 4.2).

Слід зазначити що, крім зменшення міжцентрової відстані зменшується так само і робоча область, яка позначена на рис 4.  заштрихованою ділянкою. При застосуванні алгоритму навчання за методом прямого пошуку межі робочої області визначаються в процесі оптимізації на кожній ітерації. Але аналіз динаміки зміни її параметрів дозволяє встановити додаткові обмеження на область пошуку оптимальних параметрів навчання: