Оптимізація просторово-часових параметрів функціонування системи керування, що навчається, страница 14

Ρ1

E1

D1

β

d1

d

dc

0,40

0,674989

0,80

0,00

39

12

55

0,42

0,710603

0,84

0,00

33

14

4

0,44

0,710603

0,84

0,00

33

14

38

0,46

0,710603

0,84

0,00

31

14

38

0,48

0,701025

0,83

0,00

30

14

43

0,50

0,754381

1,00

0,12

38

12

45

0,52

0,794417

1,00

0,09

37

12

48

0,54

0,809527

1,00

0,08

35

12

48

0,56

0,809527

1,00

0,08

35

12

51

0,58

0,765397

0,99

0,08

33

12

53

0,60

0,794417

1,00

0,09

33

12

51

На даному прикладі вивчимо вплив рівня селекції на центрування контейнера  . Оскільки навчальна матриця для кожного класу складалася тільки із 100 реалізацій, а координати еталонних векторів класів    і    обчислювалися як вибіркові середні відповідних навчальних вибірок, то геометричний центр контейнера    не збігається з центром розсіювання реалізацій класу  . На рис. 4.11 показано розподіл у радіальному базисі частот проекцій реалізацій класів    (темні дискрети) і    (світлі дискрети) на вісь, що проходить через центри цих класів. Тут мітка “1” позначає положення вершини вектора  хпри  r1 = 0,50 (рис.4.11а) і положення вершини цього вектора при оптимальному рівні селекції   (рис.4.11б). Оцінюючи візуально зміщення емпіричного центру розсіювання в процесі оптимізації ріня селекції можна стверджувати, що при оптимальному рівні селекції геометричний центр контейнера  , який визначається вершиною двійкового еталонного вектора-реалізації, одержаного при статистичному усередненні реалізацій образу за умови мінімального обсягу навчальної вибірки, є більш наближеним до теоретичного центра розсіювання реалізацій класу   у порівнянні з початковим (неоптимальним) рівнем селекції, який дорівнював за умовчанням  r1 = 0,50.

Аналіз табл. 4.4 показує, що при оптимальному рівні селекції    відбулося збільшення міжцентрової кодової відстані, яка стала дорівнювати    ( при  r=0,50). Оскільки при цьому одночасно відбулося зменшення радіуса оптимального контейнера  ()  у порівнянні із вихідним    при  r=0,50), то можна зробити висновок, що оптимізація рівня селекції за алгоритмом (4.7.2) призводить як до максимізації міжцентрової кодової відстані, так і до мінімізації середньої відстані між реалізаціями класу  , а це, в свою чергу, призводить до зменшення відносного коефіціента нечіткої компактності реалізацій образу (2.2.2), який характеризує ступінь перетину класів розпізнавання.

ї

a)

  

б)

Рис. 4.11. Частота розподілу реалізацій класів    і  :

а) r1 = 0,50; б) r1 = 0,56.

Таким чином, центрування контейнерів класів розпізнавання шляхом оптимізації рівнів селекції координат війкових векторів призводить до зменшення ступеню перетину класів розпізнавання, що у відповідності з формулою  (3.8.6) збільшує асимптотичну повну достовірність класифікатора та відповідає як дистанційно-максимальному, так і дистанційно-мінімальному принципам теорії розпізнавання образів [63,67,68].

4.8. Оптимізація кроку квантування в часі реалізацій образу

У рамках МФСВ розглянемо оптимізацію (в інформаційному розумінні) такого важливого параметра функціонування СК, що навчається, як крок квантування в часі реалізацій образу на вході нечіткого регулятора. Задачу оптимізації кроку квантування  t  розглянемо як часткову задачу інформаційного синтезу СК, що навчається.