Завдання та методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Економічна розвідка та безпека бізнесу», страница 2

      Чітка реалізація методів і принципів економічної розвідки в організаційних структурах фірми забезпечує її ефективність. Ефективність розвідки має строго визначене кількісне вираження. Вона виміряється відношенням вигод, отриманих від розвідувальної діяльності, до витрат на її ведення.

Особливості організації економічної розвідки на підприємствах різних типів зводяться до зміни співвідношення між зовнішніми і внутрішніми джерелами інформації. Зі збільшенням розмірів підприємства істотно скорочується  частка інформації, що купується зі сторони, і зростає значення спеціальних розвідувальних підрозділів корпорації.

Конкурентна розвідка базується на збиранні інформації про суперників (конкурентів) по  бізнесу. Конкурентна розвідка має справу з відкритими зведеннями, що конкурент не захищає, не розглядає як секретні. Він просто не бачить у них цінності для себе.

Промислове шпигунство спрямоване на одержання зведень, що оголошені як закриті матеріали. Промислове шпигунство використовує заборонені методи і засоби.

Принципова відмінність конкурентної розвідки від промислового шпигунства полягає в тому, що конкурентна розвідка використовує етичні, законні методи збору інформації про конкурентів.

Термін «бенчмаркинг» вперше в бізнесі був застосований у 1972 році в ході досліджень, проведених Інститутом стратегічного планування в Кембриджу (США), що були спрямовані на пошук ефективних рішень у сфері конкуренції.

          Бізнес-розвідка — специфічна функція забезпечення менеджерів актуальної, спеціально орієнтованої на підприємство рішень, інформацією про зовнішнє середовище фірми.

          Під терміном "система економічної розвідки"  розуміється організаційна структура, що займається питаннями збору, перевірки, обробки та аналізу даних по різним аспектам зовнішньоекономічної діяльності підприємства з подальшим використанням отриманої інформації для вирішення конкретних задач господарської діяльності.

          Підрозділ економічної розвідки підприємства - структурний підрозділ підприємства, на яке покладені задачі єдиного  інформаційного центра, із задачами обробки і аналізу інформації, що допомагає керівництву підприємства приймати обґрунтовані рішенням по найважливішим для інтересів підприємства питанням.

Заняття 5-6

Тема -  Інформація в економічній розвідці

1 Основні способи ведення промислового шпигунства.

2 Канали витоку інформації.

3  Джерела інформації.

4  Методи збору інформації.

5 Технічні засоби збору інформації.

6 Роль засобів масової інформації в маніпулюванні суспільною думкою.

Питання для самоконтролю

1.  Що таке відкриті джерела інформації

2.  Назвіть і охарактеризуйте канали можливого витоку інформації

3.  Внутрішні і зовнішні джерела інформації про діяльність конкурента

4.  Загальні і особливі методи збирання інформації

5.  Технічні засоби збирання інформації, їх характеристики і сфери застосування

Понятійний інструментарій

Збирання інформації про фірми і приватних осіб ведеться різними способами, але при цьому основними каналами витоку інформації є: відкриті джерела, суб'єкти-носії інформації,  технічні засоби розвідки.

          Збирання даних про конкурента полегшується знанням джерел інформації і комунікаційних каналів її звертання. Будь-яка організація має погано чи добре організовану систему комунікацій. Насамперед, необхідно врахувати, що комунікаційна система будь-якої організації має формальні і неформальні канали, по яких циркулює відповідна інформація і яку можна одержати.

          Наявність спеціальної апаратури здатно різко збільшити діловий потенціал розвідника в будь-якій складній ситуації. Офіційний продаж апаратури подібного роду заборонений, але на "чорному ринку" можливо знайти практично усі.

Заняття  7

Тема - Захист бізнесу від шпигунства

1Служба безпеки фірми.

2 Структура служби безпеки.

3 Забезпечення зовнішньої діяльності підприємства.

4 Засоби захисту інформації.

5 Схема поширення комерційної таємниці та елементи її захисту.

6 Практика захисту комерційної таємниці.

7 Забезпечення безпеки персоналу.

8 Технічні засоби захисту бізнесу.

Питання для самоконтролю