Розробка схеми підсилювача нижніх частот радіоприймача, страница 3

де а12 , а3 – поправочні коефіцієнти , що враховують введення ВЗЗ , наявність регулювання тембру з глибиною ±N дб , а величини поправочних коефіцієнтів зворотніх зв’язків мають величини А1 , А2 , і тоді а112 ,         а2 = А22 , а3=N , так як потрібно досягти величини нелінійних спотворень Кг<4%  та частотних Мв =0.5дб,Мн  =0.3дб , то доцільно застосувати два зворотніх зв’язки , а також врахувати затухання , що вноситься пасивним регулятором тембру а3=N+(2..3) дб=15дб+3дб=18дб .Коефіцієнти зворотніх зв’язків а1=1 , а2 = 1 .

Рвх пзч ===0.0126 мкВт  

  тоді   Uвх пзч=

            Uвих.пзч==3.55В

            Кu=20lgUвих/Uвх=62.8дб;

2.4.Визначення загальної кількості каскадів підсилення .

Кількість каскадів підсилення вибирається виходячи із загального коефіцієнта підсилення по потужності :

     Крзаг(дб) = Кр1(дб) + Кр2(дб) +....+Крн(дб)

де Кр1 , Кр2 , ...,Крn – коефіцієнти підсилення першого , другого ...n-го каскадів .

1)  знаходимо коефіцієнт підсилення ККП :

     Крккп=10lg0.7*h21e=10lg0.7*40=14.47(дб)

2)  знаходимо коефіцієнт підсилення по потужності фазоінверсного каскаду ( використано транзистори КТ3102Д , КТ3107Д ):

           Крфік=10lg0.7*h21e=10lg0.7*200=21.46(дб)

3)знаходимо коефіцієнт підсилення по потужності каскаду попереднього підсилення ( використано транзистор КТ3102А , ввімкнення спільний емітер):       Кр=10lg0.3*h21e2=10lg0.3*1002=34.77(дб)

Загальний коефіцієнт підсилення по потужності :

     Крзаг(дб) = Кр1(дб)се + Кр2(дб)фікр(дб)ККП =14.47 дб + 21.46 дб + 34.77=70.7дб

Одержаний коефіцієнт підсилення недостатній(<90дб) , тому потрібно застосувати ще один каскад підсилення , що буде стояти на вході підсилювача . Для забезпечення вхідного опору 100кОм потрібновикористати каскад зі спільним витоком , для якого обирається транзистор КП303Д :

 КРсв(дб)=10*lg     де   Rвх св= Rвх пзч   , Rвих ск=(1..3)кОм=2кОм ,                                                  Rвх пзч=100кОм

КUсв=(2...6) =4     

КРск(дб)=10*lg(     

Отже     Кр1заг(дб) = Крзаг(дб) + Кр(дб)ск =99.73 дб

тобто більше за потрібний (Кр=90дб) на 9,73% що цілком допускається . Таким чином , кількість каскадів підсилювача вибрана вірно і становить 4 : два каскади попереднього підсилення , фазоінверсний каскад та каскад кінцевого підсилення .

      2.5.Перевірка каскадів попереднього підсилення за максимально допустимими параметрами та за частотнимим характеристиками .

2.5.1.Перевірка транзисторів ККП .

Її можливо не проводити , бо транзистори ККП обиралися вже спираючись на максимально допустимі параметри .

2.5.2.Перевірка фазоінверсного каскаду.

                         Рвхvt5(vt6)=P˜пл/0.7*h21evt5(vt6)=0.35/0.7*40=12.5 мВт

                    Ркvt3(vt4)  ( 1,2...1,3 ) Рвхvt5(vt6) = 1,3*12.5мВт =16.25 <250мВт

                    Imvt3(vt4)=(1.7…2) Imvt5(vt6)/ h21evt5(vt6)=2*0.4/40=20.125mA<300mA

                    Uk.m.=25B>Uk.доп.=14.3B

              а також за частотними характеристиками :

                fs(1+s0*Rn)=400000*(1+0.1*51)=2.4MГц>>Fв=20 кГц                 Отже дані транзистори ФІК цілком задовільняють умови як за чачастотними характеристиками , так і за максимально допустимими параметрами .

2.5.3.Перевірка другого каскаду попереднього підсилення .

     Рвхvt3(vt4)= Ркvt3(vt4) /0.7*h21evt3(vt4)=16.25/0.7*200=0.116 мВт

                    Ркvt2  ( 8...10 ) Рвхvt3(vt4) = 10*0.116мВт =1.16мВт <250мВт

                    Imvt2=(2…4) Imvt3(vt4)/ h21evt3(vt4)=4*20.125/200=0.4mA<300mA

                    Uk.m.=20B>Uk.доп.=14.3В

              а також за частотними характеристиками :

                fs=400000Гц>>Fв=20 кГц

отже даний транзистор (КТ3102А)  вибрано правильно , як за максимально допустимими параметрами , так і за частотними характеристиками .

2.5.4.Перевірка першого каскаду попереднього підсилення .

Цю перевірку можна звести до перевіоки частотних характеристик , бо перевірку на максимально допустимі параметри недоцільно проводити через те , що транзистор КП303Д має досить високі максимально допустимі параметри , а працює при досить малих потужностях та сигналах .

      RnVT1=RвхСЕ=200 Ом .

      fs(1+s0*Rnvt1 )=400000*(1+0.006*200)=880кГц>>Fв=20 кГц