Відповіді на тестові запитання по темам: "Трансформатори", "Випрямляючі пристрої", "Згладжувальні фільтри"

Страницы работы

Содержание работы

1-трансформатори

Q:  Яку функцію виконує трансформатор в системах електроживлення?

A: *перетворює змінну напругу одного номіналу в змінну напругу іншого номіналу

Q:  Через дросель протікає струм з цикл. част. 50 рад/сек. RL дроселя 0,5 Ом. Яка індукт. дроселя?

A: *10 мГн        

Q:  N­1 - 500, вторинної - 250. Якою буде U2 на вторинній обмотці трансф, якщо на U1 =100В?

A: *50В

Q:  На U1=100В. На U2=50В. Яка N2 витків вторинної обмотки трансф, якщо N1=500 витків?

A: *250 витків

Q:  В разі збільш. коеф. трансформації трансформ. (N2/N1), значення макс. струму вторинної обмотки:

A: *зменшиться

Q:  Чи можна вважати підвищувальний трансформатор активним елементом?

A: *ні, не можна

Q:  Чи повинен магнітопровід силового трансформатора входити в стан насичення?

A: *ні, не повинен

Q:  Енергія на вході трансформатора завжди:

A: *більша енергії на виході

Q:  Як змін. макс. струм вторинної обмотки трансформатора, при зменш. коеф. трансф. (N2/N1) у 8 раз:

A: *зросте у 8 разів

Q:  Хар-ною особлив. якого типу трансф. є наявність безпосереднього електр. зв'язку між обмотками?

A: *автотрансформатора

Q:  Автотрансформатори використовуються тільки при:

A: *невеликих коефіцієнтах трансформації

Q:  Які типи трансфоматорів доцільно використовувати на частотах 50-500 кГц?

A: *п'єзокерамічний

Q:  Як зміниться індуктивний опір дроселя при збільшенні частоти струму в два рази?

A: *збільшиться в 2 рази

Q:  Якщо при сталій частоті зменшити індуктивність дроселя, то його індуктивний опір:

A: *зменшиться

Q:  Які дроселі використовуються для автоматичного регулювання напруги?

A: *магнітні підсилювачі

Q:  Через дросель з L=10 мГн протікає струм з цикл. частотою 50 рад/сек. Яким буде RL дроселя?

A: *500 мОм

2-випрямляючі пристрої

Q:  На якому рисунку зображено осцилограму на виході однопівперіодного випрямляча?

A:  рис. 2

Q:  Як в трифазній схемі випрямляча з нульовим виводом з’єднуються вторинні обмотки?

A: зіркою

Q:  В якій з наведених схем випрямлення найкраще викор. габаритна потужність трансформатора?

A:  мостовій схемі

Q:  В якій з наведених схем випрямлення максимальні втрати на діодах?

A:  мостовій

Q:  Вкажіть трифазну схему випрямляча з нульовим виводом

A:  рис. А

Q:  На якому рисунку зображено осцилограму на виході мостового випрямляча?

A:  рис. 3

Q:  Як змін. знач. миттєвого струму вентиля через навантаження при збільшенні Rн в 2 рази?

A:  зменшиться в 2 рази

Q:  Як відрізн. част. пульсації трифазної сх. випрямляча з нульовим виводом від част. мережі?

A:  більша в 3 рази

Q:  Трифазні схеми випрямлячів використовують для роботи з:

A:  великими потужностями

Q:  На якому рис. зображено осцилограму на виході двопівперіодного випрямляча?

А:  рис.3

Q:  На якому рисунку зображена схема мостового випрямляча?

A:  рис. 3

Q:  В якій сх. випрямлення буде найменша ампл. вих. напруги (при однаковій вхідній напрузі)?

A:  мостовій

Q:  Віднош. ампл. основної гармоніки до середнього значення випрямленого струму – це:

A:  коеф. пульсації

Q:  Як змін. част. пульсації на вих. випрямляча в мостовій сх. при збільш. част. мережі в 2 рази?

A:  Збільшиться в 2 рази

Q:  При викор. мост. сх. на кремнієвих діодах при вх. напр. на випрямлячі 10В пікова вих. напр.

A:  8.6 В

Q:  Як змін. макс. зворотна напруга на вентилі при збільш. пост. складової випрямленої напр. в 3 рази?

A:  збільшиться в 3 рази

Q:  На якому рис. зображена схема двопівперіодного випрямляча

A:  рис. 2

Q:  Перевагою трифазних схем над однофазними є:

A:  низький коефіцієнт пульсації

Q:  Яке співвіднош. між частотою мережі і част. пульсації в трифазній мостовій сх. випрямляча?

A:  1:6

Q:  Коефіцієнтом  пульсації називають:

A:  Відношення амплітуди основної гармоніки до середнього значення випрямленого струму

Q:  При викор. двопівперіодної сх. на герман. діод при Uвх на випрямл. 10В пікова Uвих. досягає

A:  9.6 В

Q:  В якій схемі випрямлення більші втрати на діодах?

A:  мостовій

Q:  При викор. двопівперіодної сх. на кремн. діод при Uвх на випрямл. 10В пікова Uвих. досягає

A:  9.3 В

Q:  Трансформатор забезпечує перетворення:

A:  змінної напруги в змінну

Q:  В двопівперіодній сх. випрямл. з вив. від середн. точки трансф. вторинні обмотки ввімкнені:

A:  протифазно

Q:  Яке співвіднош. між част. мережі і част. пульсації в однофазній мост. сх. випрямляча?

Похожие материалы

Информация о работе