Контроль фізичних властивостей та складу речовини, страница 7

Автоматичні газоаналізатори призначені для безперервного автоматичного вимірювання об’ємного процентного  вмісту  визначаємого компоненту в газовій суміші.   У харчовій промисловості  газоаналізатори  застосовуються  для аналізу топкових газів, одержуваних при спалюванні  томлива,  для контролю складу газових середовищ у пекарних та  сушильних  камерах, концентрації водню, сірчистого та інших газів у масложировому, виноробному, цукровому, кукурудзяно - крохмальному  виробництвах, а також для контролю концентрації граничних значень у вибухо - й пожежнонебезпечних приміщеннях, де  можливе  нагромадження/скупчення/ газів, шкідливих для здоров’я обслуговуючого персоналу.   У  залежності  від  методу  аналізу  газоаналізатори   підрозділяються на хімічні, термокондуктометричні, магнітні та інші.   У хімічних газоаналізаторах одна частина  суміші  поглинається будь-якою речовиною, що утворює хімічну сполуку  з  аналізуємим компонентом. Вміст визначаємого компоненту знаходять  за  різницею об’ємів аналізуємої суміші до і після поглинання.   Принцип роботи термокондуктометричного газоаналізатора оснований на  різниці  /відмінності/  теплопроводності  окремих  компонентів газової суміші й повітря.   Теплопровідність різних газів при температурі 0`С неоднакова й виражається в % по відношенню до теплопровідності повітря: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────── │Повітря   Водна пара   СО2   СО    О2    N2    H2       CО2   CH4   ├────────────────────────────────────────────────────────────────── │  100 97           61       96   102   100   713      34        132 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────   Принцип дії приладів цього типу оснований на залежності  електричного опору провідника, поміщеного в камеру з аналізуємою  газовою сумішшю й нагріваємого струмом, від  теплопровідності  оточуючої провідник суміші.   Термокондуктометричний  газоаналізатор  працює   по схемі неурівноваженого мосту. Активні плечі його R1,R2,R3,R4,  виготовлені з тонкого пластинового дроту й  маючи  однаковий  опір, розміщені в циліндричних камерах R2 й R4 розміщені в робочих  камерах, по яких протікають досліджуючі димові гази, а плечі  R1  йR3 - в порівняльних камерах, заповнених  повітрям. Струм  нагріваєR1,R2,R3,R4 до 100`С.Якщо через всі плечі проходить  повітря,  то їх температура однакова й мілівольтметр показує нуль. Якщо  камериR2 й R4 одержують СО2, то теплопровідність в  них  зменшується  й нагрів їх збільшується, отже опір їх збільшується. Рівновага  мостової схеми внаслідок цього порушується й  мілівольтметр  показує величину, пропорційну концентрації СО2.   Магнітні  газоаналізатори  служать  для  визначення вмісту кисню, який володіє магнітною сприйнятливістю, тобто  притягується магнітом.   Газоаналізатор має кільцеву камеру І, по діаметру  якої  установлена скляна трубка  зі спіраллю. Реостат  служить для установки величини струму живлення мосту. Спіраль, яку нагріває  електричний струм,  складається  з  двох  секцій,  що  являють  собою суміжні плечі мосту, які служать вимірювальними елементами. Одна з секцій знаходиться в полі постійного магніту В.   Якщо кисню в суміші немає, потік через поперечну трубку    не проходить. Температура обох секцій спіралей однакова й напруга  на виході мосту рівна нулю. При наявності в газовій суміші кисню частина потоку втягається в трубку  ,  де  утворюється  течія  газу зліва направо. Поступаюча  холодна  суміш  охолоджує  ліву  секцію спіралі, а права нагрівається підігрітим потоком газу.   У  результаті  зміни  температури   вимірювальних    елементів змінюється їх опір і в діагоналі мосту виникає напруга  розбалансу, пропорційна вмісту кисню в суміші. Шкала приладу 5 відградуйована в об’ємних відсотках кисню.   Діапазони вимірювання: 0-5, 0-10, 0-21, 20-30 % кисню.

2. Рекомендована література.