Контроль фізичних властивостей та складу речовини, страница 3

Вимірювання вологості.   Вміст вологи в будь-якому тілі характеризується його абсолютною або відносною вологістю. За величину абсолютної вологості  бе-руть масу води в одиниці об’єму  речовини  /кг/м3/.Відносною  вологістю називається відношення  абсолютної  вологості  до  максимально можливої при  даній  температурі. Виражається  у  відносних одиницях або відсотках.   Вологість вимірюють спеціальними приладами - вологомірами, які діляться на психометри, гігрометри, вагові вологоміри,  кондуктометричні вологоміри, вологоміри  ядерно-магнітного  резонансу  та інші.   Принцип дії психрометрів оснований на залежності швидкості випарювання вологи від вологості навколишнього середовища  або  так званого  психрометричного   ефекту. Вимірювання    цього    ефекту здійснюється двома термометрами, один з яких /мокрий/  розміщений в постійно змочуваному чохлі. Температура останнього  залежить  від ступеня випарювання вологи з поверхні чохла. Тобто  від  вологості вимірюваємого середовища, і буде тим менша, чим  менша  його  вологість. За різницею температур між сухим  і  мокрим  термометром, яку називають психрометричною, визначається величина відносної вологості.   Психрометричний метод покладений в основу побудови ряду  автоматичних вологомірів для газів,  наприклад,  електричних  психрометрів.                      РИС.6.3.Схема автоматичного психрометра.   Вимірювальна  схема  приладу  /рис.6.3./  складається  з  двохмостів /І і П/: R1,R2,R3,Rtc та R1,R2,R4,Rtв; для яких плечі R1 іR2 загальні. Живляться мости від загального джерела живлення  Uж. У вимірювальній діагоналі ав мосту І виникає  різниця  потенціалів, пропорційна температурі "сухого" термометра Rtc , а  в  діагоналі ас мосту П - температурі "вологого" Rtв. Так як температура "сухого" термометра завжди більша або дорівнює /у випадку  100%  вологості/ температурі "вологого", то і сигнал  ав>ас. Тому  на  вихід підсилювача подається тільки частина  сигналу  ав,  знімаємого  здвижка реохорду Rр. Таким чином,  якщо  вологість  змінюється,  то сигнал, знімаємий з реохорду й точки с,  підсилюється  підсилювачем ЕП і управляє рухом реверсивного двигуна РД. РД переміщує движок реохорда до тих пір, поки  не  наступить  рівновага  системи, відповідна сигналу, пропорційному різниці температур сухого й вологого термометра. Одночасно РД  призводить  перестановку  стрілки вимірюваного приладу, шкала якого градуюється у відсотках  відносної вологості.   Принцип дії гігрометрів оснований на методі точки роси,  тобто на визначенні температури, до якої необхідно охолодити  ненасичений газ, щоб він став насиченим.   В автоматичних приладах поява точки роси визначається  по  початку конденсації водяної пари на дзеркальній поверхні за допомогою фотоприймача  по  ослабленню  відображеного  світового  потоку. Аналізуємий  газ безперервно прокачується через камеру , в якій розміщено дзеркало .Воно відбиває світло  від  випромінювача    на  фотоприймач. Дзеркало обдувається холодним повітрям, що поступає  по  трубці. При появі точки роси сигнал від фотоприймача подається в  схему управління /СУ/, яка підключає мілівольтметр до термоперетворювача , впаяного в дзеркало , й вимірюється температура точки  роси /й відповідно вологість/. Одночасно включається нагрівач  8,  й на дзеркало подається тепле повітря доти, поки дзеркало не  стане ясним. Далі цикл вимірювання повторюється.   Принцип дії вагового вологоміра оснований на зважуванні  проби до і після висушування до постійної маси. Метод дуже  точний,  але потребує значно більше часу.   В основу принципу дії кондуктометричних вологомірів  покладена залежність електричного опору від вмісту вологи. Чутливим  елементом вологомірів є два електроди, конструктивно виконані у вигляді пластин, циліндричних трубок, роликів  та  ін.,  а  вимірювальним пристроєм - автоматичний електронний міст опору.   Принцип дії вологомірів ядерно - магнітного резонансу  оснований на поглинанні енергії високочастотного магнітного  поля. Ядрами атомів водню /протонами/ із складу  води,  яка  міститься  в  матеріалі. При цьому інтенсивність поглинання  енергії  контролюємим зразком матеріалу при магнітному резонансі пропорційна числу протонів водню в одиниці об’єму досліджуючої  речовини. Таким  чином, по величині  поглинання  високочастотної  енергії  можна  оцінити вміст вологи.