Векторний добуток векторів та його властивості. Аналітична геометрія в просторі та на площині (Теоретичний матеріал та контрольні завдання зі зразками вирішення з вищої математики), страница 10

№№

п/п

А

В

С

D

E

№№

п/п

А

В

С

D

Е

4.01

2

1

4

-5

-6

4.14

1

4

6

8

-3

4.02

1

-2

6

8

-4

4.15

1

0

4

-2

-2

4.03

0

2

-8

-16

0

4.16

0

1

-2

4

-2

4.04

2

0

12

-4

10

4.17

1

-1

6

4

-4

4.05

1

2

-5

4

-6

4.18

1

-2

0

4

0

4.06

-1

2

4

0

0

4.19

3

2

0

6

0

4.07

0

-1

2

-4

2

4.20

4

3

0

18

15

4.08

-2

0

-4

1

-5

4.21

1

2

0

4

0

4.09

4

-1

-8

-6

-9

4.22

1

-3

4

6

-1

4.10

1

-4

8

-24

-24

4.23

2

3

-2

6

0

4.11

0

3

-6

9

0

4.24

1

2

8

0

0

4.12

3

0

-6

-1

9

4.25

1

-3

4

6

-1

4.13

-1

4

0

16

0

4.26

1

0

6

-2

5

4.4. ВАРІАНТИ

№№

п/п

А

В

С

№№

п/п

А

В

С

4.01

3

8

1

4.14

1

8

3

4.02

3

5

4

4.15

4

5

-3

4.03

1

3

2

4.16

2

3

-1

4.04

6

5

3

4.17

2

1

-2

4.05

3

2

3

4.18

2

10

-1

4.06

2

10

1

4.19

6

5

-3

4.07

2

1

2

4.20

2

1

2

4.08

3

8

-1

4.21

2

1

-2

4.09

2

4

3

4.22

6

7

3

4.10

3

4

-2

4.23

3

7

6

4.11

2

1

-1

4.24

3

6

-1

4.12

1

1

2

4.25

1

6

3

4.13

3

2

2

4.26

2

3

4


ЗМІСТ

Глава І. Вступ до аналізу.

1.1  Загальні поняття та означення.

1.2  Функція та її властивості.

        Класифікація функцій.

1.3  Елементи теорії границь. Нескінченно великі та нескінченно малі величини та їх властивості.

1.4  Властивості границь. Важливі границі та їх застосування.

1.5  Порівняння нескінченно малих та нескінченно великих. Еквівалентні нескінченно малі.

1.6  Неперервність і точки розриву функції.

1.7  Запитання для самоперевірки.

1.8  Завдання для самостійної роботи.

Глава ІІ. Диференціальне числення функції однієї змінної.

2.1  Загальні поняття та означення.

       Таблиця похідних.

2.2  Правила диференціювання.

2.3  Диференціал функції та його геометричний зміст.

2.4  Похідні та диференціали вищих порядків.

2.5  Правило Лопіталя та його застосування.

2.6  Асимптоти графіка функції.

2.7  Дослідження функції на монотонність та екстремум.

2.8  Інтервали опуклості та угнутості.

       Точки перегину кривої.

2.9  Дослідження поведінки функції та побудова графіків.

2.10 Запитання для самоперевірки.

2.11 Завдання для самостійної роботи.

Глава ІІІ. Елементи лінійної та векторної алгебри.

3.1  Визначники та їх властивості.

3.2  Системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР).

       Формули Крамера.

3.3  Метод Гаусса послідовного виключення невідомих.

3.4  Вектори, основні поняття та означення.

3.5  Лінійні операції з векторами. Базис.

3.6  Проекція вектора на вісь. Декартів прямокутний координатний базис.

3.7  Скалярний добуток векторів та його властивості.

3.8  Векторний добуток векторів та його властивості.

3.9  Мішаний добуток трьох векторів та його геометричний зміст.

3.10 Запитання для самоперевірки.

3.11 Завдання для самостійної роботи.

Глава IV. Аналітична геометрія в просторі та на          площині.

4.1  Загальні поняття і означення. Найпростіші задачі аналітичної геометрії.

4.2  Рівняння площини в декартовій прямокутній системі простору ОХУZ (R3).

4.3  Рівняння прямої в декартовій прямокутній системі простору ОХУZ (R3).

4.4  Взаємне розташування прямої та площини у просторі.

4.5  Рівняння прямої на площині.

4.6  Криві другого порядку.

4.7  Полярна система координат на площині.

4.8  Запитання для самоперевірки.

4.9 Завдання для самостійної роботи.