Векторний добуток векторів та його властивості. Аналітична геометрія в просторі та на площині (Теоретичний матеріал та контрольні завдання зі зразками вирішення з вищої математики), страница 8

2. Знайти рівняння даної лінії в декартовій прямокутній системі координат ОХУ, початок якої суміщується з полюсом полярної системи, а додатна піввісь абсцис ОХ – з полярною віссю ОА (див. рис. 22)

Розв’язання.

Запишемо рівняння лінії у вигляді

, або

Скориставшись формулами (1) і (2), тобто , матимемо .

Виконуючи тотожні перетворення, можна записати

16(х2 + у2) = (9 + 5х)2

16х2 + 16у2 = 81 + 90х + 25х2 ,     9х2 + 90х – 16у2 + 81 = 0

9(х2 + 10х + 25 - 25) – 16у2 + 81 = 0,   9(х + 5)2 – 16у2 = 144

Тобто шукане рівняння кривої

3. Відшукати формули перетворення координат від старої системи ОХУ до нової системи О1ХУ та визначити назву лінії другого порядку.

Розв’язання.

Записуючи формули перетворення координат при паралельному зсуві осей, які виражають нові координати (Х, У) через старі координати (х, у), отримаємо

,

тобто початок нової системи О1ХУ у старій системі ОХУ має координати (-5, 0).

Таким чином, лінія другого порядку є права вітка гіперболи, яка має дійсну піввісь а = 4, уявну піввісь в = 3, відстань між фокусами , де , тобто F1F2 = 10.

4.  Звести до канонічного вигляду рівняння лінії 2-го порядку та побудувати нову систему координат О1ХУ.

Розв’язання.

Канонічне рівняння даної лінії в новій декартовій системі координат О1ХУ має вигляд .

Рівняння асимптот гіперболи -  (див. рис. 22)

4.8 Запитання для самоперевірки

1.  Дайте означення рівняння даної лінії L в декартовій системі координат на площині ОХУ.

2.  Назвіть хоча б дві найпростіші задачі аналітичної геометрії.

3.  Які рівняння площини в просторі ОХУZ ви знаєте?

4.  Запишіть умови взаємної перпендикулярності та взаємної паралельності двох площин.

5.  Які рівняння прямої в просторі ОХУZ ви знаєте?

6.  Як знайти кут між двома прямими?

Як знайти кут між прямою L і площиною Р?

7.  Які рівняння прямої на площині ОХУ ви знаєте?

8.  Які умови взаємної перпендикулярності та взаємної паралельності ви знаєте?

9.  Запишіть загальне рівняння кривої другого порядку в декартовій системі координат ОХУ.

10. Дайте означення еліпса, ексцентриситету і директрис еліпса.

11. Дайте означення гіперболи, асимптот і директрис гіперболи.

12. Дайте означення параболи і запишіть різні канонічні рівняння параболи.

13. Яку теорему можна покласти в основу означення кривих другого порядку?

14. Які формули виражають прямокутні координати через полярні? Як з них дістати обернені формули?

15. Дайте означення рівняння даної лінії L в полярній системі координат.

4.9 Завдання для самостійної роботи

Зміст роботи

4.1.  Дано чотири вершини тетраедра АВСD: А(хА, уА, zА),      В(хВ, уВ, zВ), С(хС, уС, zС), DD, уD, zD).

1.  Скласти рівняння площини, що проходить через ребро АВ і паралельна до осі ОУ.

2.  Скласти рівняння площини, яка проходить через точки А, В і С.

3.  Знайти відстань точки D до площини АВС.

4.  Знайти кут між площинами АВС і ОХУ.

5.  Знайти лінію перетину площини АВС з координатною площиною ОХУ.

6.  Скласти рівняння площини, якщо точки А і В симетричні відносно неї.

7.  Скласти рівняння прямої, що проходить через точки А і В та знайти координати її напрямного вектора .

8.  Скласти рівняння прямої, яка проходить через точку D і паралельна до прямої АВ.

9.  Скласти рівняння прямої, що проходить через точку D та перпендикулярна до площини АВС.

10. Знайти проекцію точки D на площину АВС.

11. Знайти кут між ребром CD і граню АВС тетраедра АВСD.

12. Побудувати тетраедр АВСDв декартовій системі координат простору ОХУZ.


4.1. ВАРІАНТИ

№№

п/п

А

В

С

D

ХА

УА

ZА

ХВ

УВ

ZВ

ХС

УС

ZС

ХD

УD

ZD

4.01

3

1

4

-1

6

1

-1

1

6

0

4

-1

4.02

3

3

9

6

9

1

1

7

3

8

5

8

4.03

3

5

4

5

8

3

1

9

9

6

4

8

4.04

2

4

3

7

6

3

4

9

3

3

6

7

4.05

9

5

5

-3

7

1

5

7

8

6

9

2

4.06

0

7

1

4

1

5

4

6

3

3

9

8

4.07

5

5

4

3

8

4

3

5

10

5

8

2

4.08

6

1

1

4

6

6

4

2

0

1

2

6

4.09

7

5

3

9

4

4

4

5

7

7

9

6

4.10

6

6

2

5

4

7

2

4

7

7

3

0

4.11

1

1

1

-1

2

4

2

0

6

-2

5

-1

4.12

0

5

0

2

3

-4

0

0

-6

-3

1

-1

4.13

0

0

6

4

0

-4

1

3

-1

4

-1

-3

4.14

-5

6

-1

6

-5

2

6

5

1

0

0

2

4.15

2

-5

3

3

2

-5

5

-3

-2

-5

3

2

4.16

6

0

4

0

6

4

4

6

0

0

-6

-4

4.17

3

2

4

2

4

3

4

3

-2

-2

-4

-3

4.18

6

3

5

5

-6

3

3

5

6

-6

-1

2

4.19

5

-2

-1

4

0

0

2

5

1

1

2

5

4.20

4

2

5

3

0

4

0

0

3

5

-2

-4

4.21

4

0

0

-2

1

2

1

3

2

3

2

7

4.22

-2

1

2

4

0

0

3

2

7

1

3

2

4.23

1

3

2

3

2

7

4

0

0

-2

1

2

4.24

3

2

7

1

3

2

-2

1

2

4

0

0

4.25

3

1

-2

1

-2

1

-2

1

0

2

2

5

4.26

1

-2

1

3

1

-2

2

2

5

-2

1

0