Застосування законів динаміки: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 4

Відповідь: 3,3 м/с2; 3,9 Н; обидва тягарі мають однакову вагу.

2.   На нитці висить кулька 1, до якої за допомогою пружини підвішено таку саму кульку 2. З якими прискореннями почнуть рухатися кульки відразу після перепалення нитки? (36: № 19.8)

Розв'язання. Відразу після перепалення нитки деформація пружи­ни не встигає змінитися. Отже, не змінюється і сила пружності, що діє з боку пружини на кожну з кульок (модуль цієї сили дорівнює , де — маса кожної з кульок). Таким чином, рівнодійна сил, прикла­дених до кульки 1, дорівнює ; сили ж, що діють на кульку 2, зрівноважують одна одну. (Відповідь: 2g; 0.)

3.   На столі лежить брусок масою 2 кг, до якого прив'язано нитку, перекинуту через блок (рис. 2). До другого кінця нитки підвішено тягар масою 0,5 кг. Визначте силу пружності нитки. Тертя не враховувати. (Відповідь: 4 Н.)

4.  Два тягарі з масами і , зв'язані легким шнуром, лежать на горизонтальній поверхні. Шнур витримує силу натягу . Коефіцієнт тертя між кожним із тягарів і поверхнею дорівнює ц. З якою силою можна тягти перший тягар паралельно шнуру, щоб шнур не розірвався? У початковий момент шнур не натягнутий. (Відповідь:.)

5.  До нитки, перекинутої через блок, прикріплено тягарі, як показано на рис. 3. Маса кожного тягаря дорівнює т. З яким прискоренням рухається ця система тіл? Де більша сила натягу нитки: у точці 1 чи в точці 2? (Відповідь: .)

6.  Знайдіть прискорення ах і а2 показаних на рис. 4 тягарів і силу натягу нитки . (36: № 19.18)

(Відповідь: , , )

Домашнє завдання

Основне:

1.  К: впр. 16 (3, 4).

2.  Г: § 15 (15.3).

3.  1)  На гладкому горизонтальному столі лежать два бруски, зв'язані ниткою. Якщо правий брусок тягти в горизонтальному напрямі з силою 24 Н (рис. 5), то сила натягу нитки дорівнює 6 Н. Якою стане сила натягу нитки, якщо бруски поміняти місцями? (36: № 19.4)

2) Якою є маса бруска, що лежить на столі (рис. 6), якщо під­вішений тягар масою 100 г опускається з прискоренням 0,3 м/с? Коефіцієнт тертя між бруском і столом дорівнює 0,3. (36: № 19.6)

3) На одному кінці перекинутого через блок шнура висить тягар, а за другий кінець шнура тримається людина, яка висить у повітрі. Маси людини і тягаря є однаковими. Людина починає лізти вгору по шнуру. На скільки зміниться відстань від тягаря до блока, коли відстань від людини до блока зменшиться на 3 м? (36: № 19.7)

4. Д: підготуватися до самостійної роботи № 22. Додаткове:

1.  Ф-9: § 39, 40.

2.  36: № 19.12, 19.14.

Самостійна робота № 22 «Рух системи зв'язаних тіл»

Початковий рівень

1. До нитки, перекинутої через блок, прикріплено тягарі, як показано на рис. 7. Маси всіх тягарів є однаковими. Відзначте всі пра­вильні твердження.

A. Сила натягу нитки в точці 1 дорівнює силі натягу нитки в точці 2.

Б. Усі три тягарі рухаються з однаковими за модулем прискореннями.

B. Модуль переміщення першого тягаря є більшим, ніж модуль переміщення другого тягаря.

2. Тягарі масами і з'єднані нерозтяжною ниткою, перекинутою через нерухомий блок, причому <(рис. 8). Відзначте всі правильні твердження.

A. Модуль прискорення першого тягаря є меншим, ніж модуль прискорення другого тягаря. •

Б. Сила натягу нитки в точці 1 є меншою, ніж сила натягу нитки в точці 2.

B. Модуль переміщення другого тягаря є більшим, ніж модуль переміщення першого тягаря.

Середній рівень

1.  До одного кінця мотузки, перекинутої через нерухомий блок, підвішено тягар масою 10 кг. З якою силою потрібно тягти за другий кінець мотузки, щоб тягар підіймався з прискоренням 2 м/с2? (Відповідь: 120 Н.)

2.  Дві гирі масами 7 і 11 кг висять на кінцях нитки, перекинутої через блок. Через який час після початку руху гир кожна з них пройде шлях 10 см? (Відповідь: 0,3 с.)

Достатній рівень

1.  Тіло масою 2 кг ковзає по горизонтальній поверхні під дією тягаря масою 0,5 кг, який прикріплено до кінця шнура, прив'язаного до тіла і перекинутого через нерухомий блок. Система тіл рухається з прискоренням 1,5 м/с2. Визначте силу тертя між тілом і поверхнею. (Відповідь: 1,15 Н.)

2.  На столі лежить дерев'яний брусок масою 2 кг, до якого прив'язано нитку, перекинуту через блок. До другого кінця нитки підвішено тягар масою 0,85 кг. Коефіцієнт тертя бруска об стіл 0,4. Визначте силу пружності нитки. (Відповідь: 8,1.7Н.)

Високий рівень

1. Два бруски масами = 7 кг і = 6 кг зв'язали ниткою і поклали на горизонтальний стіл. До бруска масою прив'язали другу нитку, на якій підвішено тягар масою  = З кг (рис. 9). Визначте натяг обох ниток і сили тертя між кожним із брусків і столом. Коефіцієнт тертя бруска масою дорівнює 0,2, бруска масою — 0,1.      (Відповідь: 28 Н; 18 Н; 14 Н; 6 Н.)

2. Знайдіть силу натягу нитки в пристрої, зображеному на рис. 10, якщо маси тіл = 100 г і  = 300 г. Масами блоків і нитки можна знехтувати. (Відповідь: 1,26 Н.)

УРОК 5/43. РУХТІЛПОПОХИЛІЙ ПЛОЩИНІ

Метаурокупознайомитиучнівзалгоритмомрозв'язуваннязадачнарух тілпопохилійплощині.

Типуроку: уроквивченняновогоматеріалу.

Планвикладуновогоматеріалу:1. Підняттятілапопохилійплощині (рівномірне, рівноприскорене).

2.  Зісковзуваннятілазпохилоїплощини (рівномірне, рівноприскорене).

3.  Рівновагатіланапохилійплощині.

Перевірка знань

Самостійна робота № 22 «Рух системи зв'язаних тіл».

Виклад нового матеріалу

1. Підняття тіла по похилій площині. Нехай тіло тягнуть угору по похилій площині зі сталою швидкістю за допомогою троса, напрямленого вздовж похилої площини. Знайдемо модуль сили натягу троса ,

якщо маса тіла , кут нахилу площини , а коефіцієнт тертя між ті­лом і площиною  (рис. 1).

До тіла прикладені чотири сили: сила тяжіння , сила нормальної реакції , сила тертя ковзання , напрямлена вздовж похилої пло­щини вниз протилежно швидкості тіла, і сила натягу троса .