Застосування законів динаміки: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 10

Достатній рівень

1.  Літак здійснює «мертву петлю» радіусом 100 м і рухається по ній зі швидкістю 280 км/год. З якою силою льотчик масою 80 кг тиснутиме на сидіння літака у верхній точці петлі? (Відповідь: 4,08 кН.)

2.  Знайдіть силу пружності нитки в момент, показаний на рис. 2, якщо маса тягарця дорівнює  = 100 г, швидкість 2 м/с, кут  = 60°, довжина нитки 40 см. (Відповідь: 1,5 Н.)

Високий рівень

1.  Люстра масою 100 кг підвішена до стелі на металевому ланцюзі, довжина якого 5 м. Визначте висоту , на яку можна відхилити люстру, щоб під час наступних хитань ланцюг не обірвався. Відомо, що розрив ланцюга стається, якщо сила натягу  > 1960 Н. (Відповідь: 2,5 м.)

2.  По вигнутому мосту, радіус кривизни якого 90 м, зі швидкістю 54 км/год рухається автомобіль масою 2 т. У точці моста, напрям на яку з центра кривизни моста утворює з напрямом на вершину моста кут а , автомобіль тисне із силою 14,4 кН. Визначте кут  . (Відповідь: 8,2º.)

УРОК 12/50. ТЕМАТИЧНЕОЦІНЮВАННЯЗТЕМИ «ЗАСТОСУВАННЯЗАКОНІВДИНАМІКИ»

Метауроку: контрольіоцінюваннязнань, уміньінавичокучнівізвивче­ноїтеми.

Типуроку: урокконтролюйоцінюваннязнань.

Для проведення тематичного оцінювання можна скористатися реко­мендаціями до уроку N» 16/16 (с. 74).

Тести Варіант 1

Початковий рівень

1. (0,5 б.) Брусок зісковзує по похилій площині, причому швидкість бруска збільшується. Виберіть правильне твердження.

A. Рівнодійна всіх сил, прикладених до бруска, напрямлена вздовж похилої площини.

Б. Сила тяжіння, що діє на брусок, напрямлена перпендикулярно до похилої площини.

B. Сила реакції опори напрямлена вздовж похилої площини.

Г. Сила тертя напрямлена перпендикулярно до похилої площини.

2. (0,5 б.) Автомобіль рухається зі сталою за модулем швидкістю по горизонтальній кільцевій трасі, що має форму кола. Виберіть пра­вильне твердження.

A. Автомобіль рухається без прискорення.

Б. Прискорення автомобіля напрямлене до центра кола.

B. Рівнодійна всіх сил, що діють на автомобіль, дорівнює нулю.

Г. Рівнодійна всіх сил, що діють на автомобіль, напрямлена по раді­усу від центра кола.

3. (0,5 б.) Камінь падає без початкової швидкості. Виберіть правильне твердження.

A. Швидкість каменя збільшується під час падіння,

Б. Прискорення каменя збільшується під час падіння.

B. Сила тяжіння, що діє на камінь, збільшується під час падіння.

Г. Вага каменя за модулем дорівнює , де — маса каменя, — прискорення вільного падіння.

Середній рівень

4. (1 б.) Штучний супутник Землі рухається по коловій орбіті на висоті . Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — непра­вильні.

A. Прискорення супутника є меншим, ніж прискорення вільного падіння біля поверхні Землі.

Б. Чим більша висота супутника над Землею, тим більшою є швид­кість супутника.

B. На Землю діє сила притягання з боку супутника.

Г. Супутник перебуває в стані невагомості.

5.   (1 б.) Камінь масою 200 г кинули вертикально вгору. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Рівнодійна всіх сил, що діють на камінь, дорівнює нулю під час усього руху.

Б. Вага каменя під час руху вгору дорівнює 2 Н.

B. Рівнодійна всіх сил, що діють на камінь, під час підіймання напрямлена вгору.

Г. Вага каменя дорівнює нулю тільки у верхній точці траєкторії.

6.   (1 б.) На долоні лежить, яблуко масою 300 г. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Якщо долоня є нерухомою, вага яблука перевищує 2 Н.

Б. Якщо долоню різко висмикнути з-під яблука, вага яблука стане дорівнювати нулю.

B. Якщо долоню рухати вниз зі сталою швидкістю, вага яблука буде меншою від 3 Н.

Г. Якщо долоню рухати з прискоренням, напрямленим угору, сила тяжіння, що діє на яблуко, збільшиться.

Достатній рівень

7. (2 б.) Тягарі масами  і з'єднані нерозтяжною ниткою, перекинутою через нерухомий блок, причому  < (рис. 3). Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — непра­вильні.

A. Модуль прискорення першого тягаря є меншим, ніж модуль прискорення другого тягаря.

Б. Вага першого тягаря є меншою від ваги другого тягаря.

B. Сила натягу нитки в точці 1 є меншою, ніж сила натягу нитки в точці 2.

Г. Вага першого тягаря є меншою, ніж сила тяжіння, що діє на нього.

8. (2 б.) Льотчик виковує на літаку «мертву петлю». Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. У нижній точці траєкторії вага льотчика є більшою, ніж сила тяжіння, що діє на нього.

Б. Якщо радіус петлі залишається тим самим, то в разі збільшення швидкості літака вага льотчика в нижній точці траєкторії збіль­шується.

B. У нижній точці траєкторії на льотчика діє менша сила тяжіння, ніж у верхній.

Г. Якщо швидкість літака , де радіус петлі, то у верхній точці крісло тисне на льотчика з силою, напрямленою вниз.

9. (2 б.) Брусок рухається зі сталою швидкістю по горизонтальній по­верхні під дією сили (рис. 4). Коефіцієнт тертя ковзання між бруском і поверхнею столу дорівнює . Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Сила реакції опори дорівнює силі тяжіння.

Б. Сила тертя напрямлена під кутом до горизонту.

B. Сила тертя, що діє на брусок, дорівнює .

Г. Векторна сума всіх сил, що діють на брусок, дорівнює нулю.

Високий рівень

10.  (З б.) На повороті залізниці зовнішня рейка піднята над внутрішньою на 12 см. Радіус повороту 300 м, ширина залізничної колії дорівнює 1,5 м. Вважаючи, що потяг на повороті рухається рівно­мірно, відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Сила нормальної реакції опори є більшою, ніж сила тяжіння.

Б. Поворот розрахований на швидкість руху 90 км/год.

B. Рівнодійна всіх сил, що діють на потяг, напрямлена горизонтально.

Г. Сила тиску на зовнішню і внутрішню рейки однакова, якщо прискорення потяга дорівнює 0,8 м/с2.