Застосування законів динаміки: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 11

11.  (З б.) Брусок масою т кладуть на похилу площину з кутом нахилу . Коефіцієнт тертя між бруском і площиною дорівнює . Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — непра­вильні.

A. Якщо , брусок буде нерухомим.

Б. Якщо  < 60° , сила нормальної реакції буде більшою, ніж .

B. Якщо , на брусок буде діяти сила тертя, що дорівнюватиме .

Г. Якщо , на брусок буде діяти сила тертя, що дорівнюватиме .

12. (З б.) На нитці, перекинутій через нерухомий блок, підвішено два тягарі по 100 г кожний. На один із тягарів ставлять важок ма­сою 50 г. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Прискорення тягарів є більшим від 1,5 м/с2.

Б. Вага важка є більшою, ніж сила тяжіння, що діє на нього.

B. Сила натягу нитки дорівнює 1,2 Н.

Г. Важок тисне на тягар із силою, меншою від 0,5 Н.

Варіант 2

Початковий рівень

1.  (0,5 б.) Камінь кинуто вертикально вгору. Виберіть правильне

твердження.

A. Камінь перебуває в стані невагомості тільки під час руху вниз.

Б. У верхній точці траєкторії швидкість каменя є максимальною.

B. Камінь рухається з прискоренням вільного падіння.

Г. Камінь перебуває в стані невагомості тільки у верхній точці тра­єкторії.

2.  (0,5 б.) Автомобіль розганяється на горизонтальній дорозі. Виберіть правильне твердження.

A. Рівнодійна всіх сил, що діють на автомобіль, напрямлена вперед.

Б. На автомобіль із боку дороги діє тільки сила тертя.

B. Рівнодійна всіх сил, що діють на автомобіль, дорівнює нулю.

Г. Сила тяжіння, що діє на автомобіль, збільшується.

3.  (0,5 б.) Автомобіль рухається горизонтальною прямою дорогою зі сталою швидкістю. Виберіть правильне твердження.

A. На автомобіль діє тільки сила реакції опори.

Б. Вага автомобіля — це сила, що діє на автомобіль.

B. Рівнодійна всіх сил, що діють на автомобіль, дорівнює нулю.

Г. На автомобіль діє тільки сила тяжіння.

Середній рівень

4. (1 б.) Камінь масою 1 кг кинуто вертикально вгору. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. На камінь під час руху діють дві сили.

Б. Вага каменя під час усього руху є меншою, ніж 5 Н.

B. Камінь перебуває в стані невагомості тільки під час руху вниз.

Г. Камінь перебуває в стані невагомості тільки у верхній точці тра­єкторії.

5. (1 б.) Штучний супутник рухається навколо Землі по коловій орбіті. Висота супутника над поверхнею Землі 6400 км. Вважаючи, що радіус Землі дорівнює 6400 км, відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Рух супутника відбувається під дією тільки сили тяжіння:

Б. Супутник перебуває в стані невагомості.

B. Прискорення супутника є більшим, ніж прискорення вільного падіння біля поверхні Землі.

Г. Прискорення супутника є у 2 рази меншим, ніж прискорення вільного падіння біля поверхні Землі.

6. (1 б.) Тягарі масами  і  з'єднані ниткою, перекинутою через нерухомий блок, причому > (рис. 5). Відзначте, які з наве­дених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Модулі переміщень тягарів є однаковими.

Б. Сила натягу нитки в точці 1 є більшою, ніж у точці 2.

B. Вага кожного тягаря дорівнює силі тяжіння, що діє на нього.

Г. Обидва тягарі рухаються з однаковими за модулем прискорен­нями.

Достатній рівень

7.   (2 б.) Кулька котиться по поверхні, показаній на рис. 6. Під час руху кулька не відривається від поверхні. Вважаючи, що тертям мож­на знехтувати, відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Сила реакції опори в точці В є більшою, ніж у точці А.

Б. Прискорення кульки в точці В напрямлене вниз.

B. Векторна сума всіх сил, що діють на кульку в точці В, дорівнює нулю.

Г. Вага кульки в точці С є меншою, ніж у точці В.

8.   (2 б.) До нитки, перекинутої через блок, прикріплено тягарі, як показано на рис. 7. Маса кожного тягаря дорівнює . Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

 j.

A. Модуль прискорення тягарів 1—3 дорівнює .

Б. Загальна вага тягарів 4 і 5 дорівнює .

B. Модуль прискорення тягарів 4—5 дорівнює .

Г. Сила натягу нитки в точці 1 є більшою, ніж сила натягу нитки в точці 2.

9. (2 б.) Автомобіль рухається горизонтальною дорогою зі сталою за модулем швидкістю і здійснює поворот по дузі кола радіуса = 100 м. Коефіцієнт тертя між шинами і полотном дороги = 0,5. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Прискорення автомобіля забезпечує рівнодійна сил тяжіння і сили нормальної реакції опори.

Б. Рівнодійна всіх сил, що діють на водія під час повороту, напрям­лена по дотичній до кола.

B. Прискорення автомобіля напрямлене по горизонталі до центра кола.

Г. Якщо швидкість автомобіля дорівнює 70 км/год, він зможе зробити поворот.

Високий рівень

10. (З б.) Тягар масою 1 кг переміщується по горизонтальній площині під дією сили, яка дорівнює 10 Н і напрямлена під кутом  = 30° до горизонту, як показано на рис. 8. Коефіцієнт тертя  між тягарем і площиною дорівнює 0,2. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Сила тертя є меншою, ніж сила тяжіння.

Б. Сила тертя, що діє на тягар, дорівнює .

B. Прискорення тягаря є меншим від 5 м/с2.

Г. Сила нормальної реакції опори дорівнює за модулем силі тяжіння.

11. (З б.) У початковий момент тіла системи, показаної на рис. 9, є нерухомими. Коефіцієнт тертя між першим тілом і похилою пло­щиною дорівнює . Відзначте, які з наведених тверджень пра­вильні, а які — неправильні.

A. Якщо , обидва тіла залишаться в спокої.

Б. У будь-якому разі сила натягу нитки дорівнює вазі другого тіла.

B. Якщо , друге тіло буде рухатися вгору.

Г. Якщо друге тіло почне рухатися вниз сила натягу нитки буде меншою, ніж .

12. (З б.) Санки штовхнули вгору по гірці, кут нахилу якої 45°. Санки заїхали на деяку висоту і спустилися назад. Час спуску в 1,2 разу більший від часу підняття. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.