Застосування законів динаміки: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 12

A. Прискорення санок під час підняття в 1,2 разу більше, ніж під час спуску.

Б. Коефіцієнт тертя перевищує 0,1.

B. Сила тертя напрямлена протилежно швидкості тільки під час руху санок униз.

Г. Середня швидкість санок під час руху вниз в 1,1 разу менша, ніж їхня середня швидкість під час руху вгору.


Тематична контрольна робота

Початковий рівень

 Варіант 1

1.  У ліфті перебуває людина масою 80 кг. Відзначте всі правильні твердження.

A. Якщо ліфт нерухомий, вага людини дорівнює 800Н.

Б. Якщо ліфт рухається зі сталою швидкістю вгору, вага людини є більшою від 800 Н.

B. Якщо ліфт рухається зі сталою швидкістю вниз, вага людини є меншою від 800 Н.

2.  Камінь масою 3 кг кинуто вертикально вгору. Нехтуючи опором повітря, відзначте всі правильні твердження.

A. На камінь під час руху діють дві сили.

Б. Під час усього руху вага каменя є меншою, ніж 20 Н.

B. Камінь перебуває в стані невагомості тільки у верхній точці траєкторії.

Варіант 2

1. Санки зісковзують із крижаної гірки, причому швидкість санок збільшується. Відзначте всі правильні твердження.

A. Сила тяжіння, що діє на санки, напрямлена вертикально вниз.

Б. Сила реакції опори напрямлена вздовж гірки.

B. Рівнодійна всіх сил, прикладених до санок, напрямлена вздовж похилої площини.

2. Штучний супутник рухається навколо Землі по коловій орбіті. Відзначте всі правильні твердження.

A. Рух супутника відбувається під дією тільки сили тяжіння.

Б. Прискорення супутника є більшим, ніж прискорення вільного па­діння біля поверхні Землі.

B. Супутник перебуває в стані невагомості.

Середній рівень

Варіант 1

1.  За якого співвідношення сил, що діють на електровоз, він буде рівномірно підійматися по ухилу в 30°, якщо врахувати сили опору рухові? Розв'язання задачі супроводьте рисунком.

2.  Автобус, маса якого дорівнює 10 т, рухається горизонтально так, Що проекція його швидкості змінюється за законом . Знайдіть силу тяги, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,02.

3.  Автомобіль масою 3 т проходить по вигнутому мосту, що має радіус кривизни 45 м, зі швидкістю 54 км/год. З якою силою автомобіль тисне на міст у його середині?

Варіант 2

1.  За якого співвідношення сил, що діють на ракету в момент старту, вона починає підійматися рівноприскорено вертикально вгору, якщо врахувати сили опору рухові? Розв'язання задачі супроводьте рисунком.

2.  Довжина похилої площини 200 см, а висота — 20 см. З яким прискоренням має зісковзувати з неї тіло за умови відсутності тертя?

3.  З якою силою, напрямленою горизонтально, тисне вагон трамвая масою 20 т на рейки, якщо він рухається по закругленню радіусом 100м зі швидкістю 36 км/год?

Достатній рівень

Варіант 1

1.  Чи правильним є твердження, що сила тертя завжди гальмує рух?

2.  Вантаж масою 50 кг за допомогою каната підіймають вертикально вгору на висоту 10 м протягом 2 с. Вважаючи рух вантажу рівноприскореним, визначте силу пружності каната під час підняття. Вважайте, що початкова швидкість вантажу дорівнює нулю.

3.  Середня висота руху супутника над поверхнею Землі дорівнює 1700 км. Визначте швидкість обертання супутника навколо Землі. Вважайте, що радіус Землі дорівнює 6400 км, а прискорення вільного падіння І0 м/с2.

4.  Дві вагонетки масою по 1 т кожна, з'єднані тросом, тягнуть із си­лою 500 Н. Сила тертя кожної вагонетки об рейки дорівнює 50 Н. З якою силою розтягується трос, що з'єднує обидві вагонетки?

Варіант 2

1.  Які досліди показують, що вага тіла, яке рухається з вертикальним прискоренням, напрямленим униз, є меншою, ніж вага нерухомого тіла?

2.  Обчисліть першу космічну швидкість поблизу поверхні Місяця. Вважайте, що радіус Місяця дорівнює 1600 км. Прискорення вільного падіння поблизу поверхні Місяця 1,6 м/с2.

3.  Найбільша допустима швидкість руху автомобіля на повороті з радіусом закруглення 150 м дорівнює 25 м/с. Яким є коефіцієнт тертя ковзання шин об дорогу?

4.  На одному кінці нитки, перекинутої через нерухомий блок, висить тягар масою 7 кг. З якою силою потрібно тягти за другий кінець нитки, щоб тягар підіймався з прискоренням 1,2 м/с2?

Високий рівень

Варіант 1

1.  На вагах зрівноважена людина, яка тримає в руках важкий вантаж. Що відбудеться з вагами, якщо людина швидко підніме вантаж угору? Швидко присяде?

2.  Визначте радіус вигнутого моста, який має вигляд дуги кола, за умови, що тиск автомобіля, який рухається зі швидкістю 90 км/год, у верхній точці моста зменшився вдвічі порівняно з рухом на горизонтальній ділянці дороги.

3.  На похилій площині довжиною 5 м і висотою 3 м розташований тягар масою 50 кг. Яку силу треба прикласти, щоб: а) утримувати тіло на похилій площині (ц = 0,2); б) рівномірно підіймати його вгору; в) рівномірно опускати його вниз?

4.  На однорідний стержень довжиною діють дві сили і , прикладені до його кінців і напрямлені в протилежні боки (рис. 10). З якою силою розтягнутий стержень у перерізі, розташованому на відстані х від одного з його кінців?

Варіант 2

1.  Чи можна вважати, що штучні супутники Землі здійснюють вільне падіння? Чому?

2.  Через блок перекинуто шнур, на кінцях якого висять два тягарі масами 2,5 і 1,5 кг. Визначте силу пружності, що виникає в шнурі під час руху цієї системи. Тертям знехтувати.3.  Кулька масою 200 г, прив'язана ниткою до підвісу, рухається зі сталою швидкістю, описуючи в горизонтальній площині коло. Визначте швидкість кульки та період її обертання по колу, якщо довжина нитки 1 м, а її кут із вертикаллю становить 60°.

4.  По похилій дорозі з кутом нахилу 30° до горизонту опускається вагонетка масою 500 кг (рис. 11). Визначте силу натягу каната під час гальмування вагонетки наприкінці спуску, якщо її швидкість перед гальмуванням була 2 м/с, а час гальмування 5 с. Вважати, що коефіцієнт тертя дорівнює 0,01.