Закони збереження. Закони збереження в механіці: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 21

Небезпечно також стояти поблизу поїзда, який швидко рухається, у тому числі поблизу поїзда метро. Через рух поїзда відносна швидкість повітря між поїздом і людиною збільшується, і, внаслідок закону Бер­нуллі, людину може притягти до поїзда.

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

1.  Чому «підкручений» тенісний м'ячик «завертає» в польоті?

2.  Що можна сказати про швидкості потоків повітря, які обтікають крило згори та знизу?

3.  Чому літаки майже завжди злітають і сідають проти вітру?

До конспекту учня

її Підіймальна сила крила літака зумовлена законом Бернуллі.

Домашнє завдання

Основне:

1. К: § 53.

2. Г: § 25 (25.3).

Додаткове:

1.  Ф-9: § 63.

2.  36: N5 28.11.

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

УРОКИ 76-05. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

Лабораторний практикум може виконуватися в кількох варіантах:

1) 10 одногодинних робіт;

2) 5 двогодинних робіт;

3) комбінація одногодинних і двогодинних робіт.

Перелік пропонованих робіт фізичного лабораторного практикуму

1. Вивчення прямолінійного рівноприскореного руху

Мета роботи:  вивчити зісковзування тіла по похилій площині як приклад

прямолінійного рівноприскореного руху.

Обладнання: похила площина, брусок, набір тягарців (по 100 г), дина­мометр, секундомір, східчаста опора.

2. Визначення прискорення під час вільного падіння за допомогою обертового диска

Мета роботи:  обчислити прискорення вільного падіння с використанням диска, який рівномірно обертається.

Обладнання: електропрогравач, вимірювальна лінійка, транспортир, дві кульки однакової маси на нитці, штатив із лапкою та муфтою, два круги з білого і копіювального паперу, сірники.

3. Перевірка сталості відношень прискорень двох тіл під час їхньої взаємодії

Мета роботи:  експериментально перевірити сталість відношень приско­рень тіл, що взаємодіють.

Обладнання: легка плоска сталева пружина, дві сталеві кульки, плат­форма на стержні, штатив лабораторний із двома муфта­ми та лапкою, ваги з важками, висок, рівень, мірна стрічка,   , сірники, нитки, по два аркуші паперу для писання та копію­вального паперу.

4. Вивчення залежності дальності польоту від кута вильоту снаряда

Мета роботи: визначити дальність польоту снаряда залежно від кута

його вильоту.

Обладнання: балістичний пістолет (або модель ракетної установки), мірна стрічка, 2-3 аркуші паперу для писання і 1 аркуш копіювального паперу, клейка стрічка.

5. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Мета роботи:  визначити коефіцієнт тертя різними способами. Обладнання:  трибометр (лінійка без поділок і брусок), динамометр, штатив, вимірювальна лінійка, набір тягарців, нитка.

Перший спосіб. Для визначення коефіцієнта тертя ковзання ц можна скористатися законом збереження енергії.

Другий спосіб. Ґрунтується на доборі такого кута а нахилу площини, щоб брусок зісковзував по ній рівномірно (при цьому ).

Третій спосіб. Ґрунтується на перекиданні бруска під дією горизон­тальної сили (див. задачу № 5.38 зі збірника [5]).

6.   Визначення ваги тіла, що рухається з прискоренням

Мета роботи: перевірити формулу для обчислення ваги тіла, що рухається з прискоренням.

Обладнання: штатив із поперечкою, динамометр, блок, міцна нитка, тя­гар, вимірювальна лінійка.

7.   Залежність величини сили пружності від деформації

Мета роботи:  перевірити закон Гука; визначити жорсткість пружини. Обладнання: прилад, що складається з динамометра, напрямної труб­ки, нитки та кульки; лінійка, ваги навчальні, набір важків, секундомір.

8.   Перевірка закону збереження імпульсу під час зіткнень

Мета роботи: перевірити, чи виконується закон збереження імпульсу

під час зіткнень; визначити тип удару.

Обладнання: два малюнки (копії стробоскопічних фотографій), вимірю­вальна лінійка, аркуш цигаркового паперу.

9.   Визначення швидкості снаряда за допомогою балістичного маятника

Мета роботи: визначити методом балістичного маятника швидкість снаря­да, використовуючи закони збереження імпульсу та енергії. Обладнання: балістичний маятник (коробка, підвішена на штативі), іграш­ка «ракетна установка», штатив лабораторний, вимірю­вальна лінійка, ваги з важками.

10. Визначення залежності потужності на валу електродвигуна від навантаження

Мета роботи: визначити дослідним шляхом потужність електродвигуна

і найвигідніше навантаження.

Обладнання: прилад для визначення потужності електродвигуна, штан­генциркуль, секундомір.

11. Порівняння виконаної роботи зі зміною енергії тіла

Мета роботи:  перевірити на практиці закон збереження енергії в меха­нічних процесах.

Обладнання:  штатив із лапкою та муфтою, динамометр, фіксатор, лінійка, кулька на нитці.

12. Умова рівноваги тіла під дією кількох сил

Мета роботи: з'ясувати умови рівноваги тіл на прикладі тіла, що має вісь

обертання; перевірити правило моментів на важелі.

Перший спосіб. Перевірку правила моментів доцільно провести на дере­в'яному диску з просвердленими отворами, розподіленими рівномірно по диску. В отвори вставляють сірники, на які підвішують важки на нитках. Обладнання: штатив із муфтою, диск із віссю, набір важків, косинець,

нитки, сірники, висок.

Другий спосіб. До важеля підвішують у довільних положеннях важ­ки і зрівноважують його; прикладену силу вимірюють за допомогою

динамометра.

Обладнання:  важіль-лінійка, набір важків, штатив із муфтою, лінійка.

13.  Вимірювання маси тіла на важільних терезах

Мета роботи: навчитися користуватися важільними терезами і за їх до­помогою визначати масу тіл.

Обладнання:  ваги важільні, важки, кілька невеликих тіл різної маси, по­судина з водою, порожня посудина, піпетка.

14.  Вивчення другого закону Ньютона

Мета роботи: дослідити залежність прискорення від дії сили, якщо маса тіла є сталою, і залежність прискорення від маси рухомо­го тіла, якщо сила є сталою.

Обладнання:  прилад із кінематики та динаміки з рухомим візком, тягарі, два тягарці по 10 г, секундомір, мірна стрічка, штатив із муфтою.