Закони збереження. Закони збереження в механіці: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 18

Г. Імпульс стріли через 2 с після початку руху перевищує 0,6 кг∙м/с.

9. (2 б.) По похилій площині довжиною 10 м і висотою 1,2 м рівно­мірно підіймають тягар масою 10 кг. Коефіцієнт тертя між тягарем і площиною дорівнює 0,3. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Робота сили тяжіння під час підіймання тягаря дорівнює за модулем 120 Дж.

Б. Імпульс тягаря під час підіймання не змінюється.

B. Сума потенціальної та кінетичної енергій тягаря це змінюється.

Г. ККДпохилої площини під час рівномірного підіймання бруска силою, напрямленою вздовж похилої площини, є меншим, ніж 40%.

Високий рівень

10. (З б.) Невелике тіло масою , зісковзує без тертя по похилому жолобу, що переходить у коло радіусом , і проходить «мертву петлю», не відриваючись від жолоба. Початкова висота тіла . Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А.Сила тиску тіла на жолоб у нижній точці кола в 5 разів більша, ніж у верхній.

Б. Сила тиску на жолоб у верхній точці кола дорівнює , де  — швидкість тіла в цій точці.

В. Сила тиску на жолоб у нижній точці кола дорівнює , де  — швидкість тіла в цій точці.

Г. Повна механічна енергія тіла залишається незмінною.

11.  (З б.) Пружина динамометра, розрахованого на 40 Н, має жорсткість 500 Н/м. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Робота з розтягнення пружини від початкової поділки до середини шкали є в три рази меншою, ніж робота з розтягнення пружини від середини шкали до останньої поділки.

Б. Робота сили пружності під час розтягнення пружини додатна.

B. Потенціальна енергія максимально розтягнутої пружини є меншою від 2 Дж.

Г. Щоб розтягти пружину від середини шкали до останньої поділки, потрібно виконати роботу, яка перевищує 1 Дж.

12.  (З б.) Випущена зі стрілецької зброї куля масою 10 г, що летіла горизонтально зі швидкістю 500 м/с, влучила в підвішений на довгій нитці дерев'яний брусок масою 1 кг і застрягла в ньо­му, заглибившись на 10 см. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Середня сила опору під час руху кулі всередині бруска перевищує 15 кН.

Б. Модуль роботи сили опору під час руху кулі всередині бруска є біль­шим, ніж 1,3 кДж.

B. Якщо брусок закріпити, то куля ввійде в брусок на глибину, меншу від 10 см.

Г. Швидкість бруска після вручення кулі перевищує 6 м/с.

Тематична контрольна робота

Початковий рівень

Варіант 1

1. Коли сила, що діє на тіло, не виконує роботи під час переміщення тіла?

2.  Наведіть приклади використання потенціальної енергії деформованих пружин.

3.  Поясніть, чому енергія вимірюється в тих самих одиницях, що й робота.

Варіант 2

1.  Супутник рухається по коловій орбіті навколо Землі. Чи виконує роботу сила притягання до Землі?

2.  Наведіть приклади практичного використання кінетичної енергії.

3.  Стиснута пружина, розпрямляючись, виконує роботу. Яка енергія при Цьому витрачається?

Середній рівень

Варіант І

1.  Тіло кинуто вертикально вгору. Зазначте, додатну чи від'ємну роботу виконує сила тяжіння: а) під час падіння тіла; б) під час його підіймання?

2.  Дві кулі масами 1 і 0,5 кг рухаються назустріч одна одній зі швидкостями 5 і 4 м/с. Якою буде швидкість куль після непружного зіткнення?

3.  Поїзд масою 2000 т іде горизонтальною ділянкою шляху зі сталою швидкістю 10 м/с. Коефіцієнт опору дорівнює 0,05. Яку потужність розвиває тепловоз на цій ділянці?

Варіант 2

1.  Два тіла однакової маси падають із висоти І0 м: перше — у повітрі, друге — у безповітряному просторі. Чи однаковими є кінетичні енергії цих тіл наприкінці падіння?

2.  Платформа масою 10 т рухається зі швидкістю 2 м/с. її наздоганяє платформа масою 15 т, що рухається зі швидкістю 3 м/с. Якою буде швидкість цих платформ після удару? Удар вважати непружним.

3.  Яким буде гальмівний шлях автомобіля, що рухається зі швидкістю 72 км/год, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,2?

Достатній рівень

Варіант 1

1.  Тіло, кинуте з поверхні землі під кутом а до горизонту, впало на землю. Чому дорівнює робота сили тяжіння? Як змінилася потенціальна енергія цього тіла?

2.  Автомобіль рухається зі швидкістю 72 км/год. Перед перешкодою шофер загальмував. Який шлях пройде автомобіль до повної зупинки, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,2?

3.  Коли до пружини динамометра було підвішено тягар масою 5 кг, вона розтяглася до максимальної поділки шкали. Жорсткість пружини 1 кН/м. Яку роботу було виконано під час розтягнення пружини?

4.  Знайдіть ККД похилої площини довжиною 1 м і висотою 0,6 м, якщо коефіцієнт тертя під час руху тіла по ній дорівнює 0,1.

Варіант 2

1.  Як буде рухатися тіло по похилій площині, якщо проекція сили тяжіння на пряму, паралельну похилій площині, чисельно дорівнює силі тертя?

2.  Хлопчик на санках скотився з гори висотою 12 м. Визначте роботу сили тертя, якщо біля підніжжя гори швидкість була 10 м/с. Загальна маса хлопчика і санок 50 кг.

3.  Насос, двигун якого розвиває потужність 25 кВт, підіймає 100 м3 нафти на висоту 6 м за 8 хв. Знайдіть ККД установки.

4.  Трактор має тягову потужність 72 кВт. З якою швидкістю цей трактор може тягти причіп масою 5 т угору схилом, якщо ухил 0,2, а коефіцієнт опору 0,4?

Високий рівень

Варіант 1

1.  Мильна бульбашка луснула. Чи зникла енергія, витрачена на видування бульбашки?

2.  Автомобіль підіймається по схилу зі швидкістю 60 км/год. Спускаючись по тому самому схилу з вимкнутим мотором, він рухався рівномірно з тією самою швидкістю. Яку потужність розвиває двигун під час підіймання? Ухил дорівнює 0,05; маса автомобіля 2 т.