Закони збереження. Закони збереження в механіці: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 16

УРОК 17/72. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

«ВИВЧЕННЯ ЗАКОНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»

Мета уроку: експериментально порівняти зміни потенціальної енергії тягарця і потенціальної енергії пружини.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

Обладнання:  штатив із муфтою та затискачем, динамометр із фіксато­ром, тягарець, міцна нитка, лінійка.

Рекомендації щодо проведення лабораторної роботи

Для організації лабораторної роботи можна скористатися рекоменда­ціями до уроку № 15/15 (с. 72). У підручнику — Г: с. 218.

Хід роботи

1. Зберіть установку, зображену на рисунку.

2.  Прив'яжіть тягарець на нитці до гачка динамометра (довжина нитки 12—15 см). Закріпіть динамометр у затискачі штатива на такій висоті, щоб тягарець, піднятий до гачка, в разі падіння не діставав до столу.

3.  Піднявши тягарець так, щоб нитка провисала, встановіть фіксатор на стержні динамометра поблизу обмежувальної скоби.

4.  Підніміть тягарець майже до гачка динамометра і виміряйте висоту Л, тягарця над столом (зручно вимірювати висоту, на якій розташована нижня грань тягарця).

5.  Відпустіть тягарець без поштовху. Падаючи, тягарець розтягне пружину, і фіксатор переміститься по стержню вгору. Потім, розтягти рукою пружину так, щоб фіксатор опинився біля обмежувальної скоби, виміряйте ,  і .

6.  Обчисліть: а) вагу тягарця ; б) збільшення потенціальної енергії пружини ; в) зменшення потенціальної енергії тягарця

7.  Результати вимірювань і обчислень запишіть до таблиці.

8.  Знайдіть значення відношення

9.  Порівняйте одержане відношення з одиницею і запишіть зроблений висновок; відзначте, які перетворення енергії відбувалися під час руху тягарця вниз.

Домашнє завдання

Основне:

підготуватися до тематичного оцінювання знань.

УРОК 18/73ГТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ»

Мета уроку:  контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з вивче­ної теми. Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

Для проведення тематичного оцінювання можна скористатися реко­мендаціями до уроку № 16/16 (с. 74).

Тести Варіант 1

Початковий рівень

1. (0,5 б.) Автомобіль рухається горизонтальною кільцевою трасою зі сталою за модулем швидкістю. Виберіть правильне твердження.

A. Потенціальна енергія автомобіля збільшується.

Б. Потенціальна енергія автомобіля зменшується.

B. Кінетична енергія автомобіля збільшується.

Г. Імпульс автомобіля змінюється тільки за напрямом.

2. (0,5 б.) Дівчинка кинула камінець у море. Вважаючи, що камінець у воді рухається рівномірно по вертикалі, виберіть правильне твердження.

A. Робота сили тяжіння під час руху камінця у воді додатна.

Б. Повна механічна енергія камінця збільшується.

B. Імпульс камінця під час руху у воді збільшується.

Г. Кінетична енергія камінця збільшується.

3.  (0,5 б.) М'яч кинуто вертикально вгору. Вважаючи, що опором повітря можна знехтувати, виберіть правильне твердження.

A. Потенціальна енергія м'яча під час його руху вгору зменшується.

Б. Імпульс м'яча під час підіймання залишається сталим.

B. Під час підіймання м'яча кінетична енергія переходить у потенціальну.

Г. Повна механічна енергія м'яча під час його підіймання збільшу­ється.

Середній рівень

4.  (1 б.) Два автомобілі рухаються прямою дорогою назустріч один одному. Маса першого автомобіля 1 т, маса другого автомобіля 3 т. Швидкість першого автомобіля 30 м/с, швидкість другого авто­мобіля 10 м/с. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Модуль суми імпульсів автомобілів є більшим, ніж 3∙104 кг∙м/с.

Б. Кінетична енергія першого автомобіля в три рази більша від кінетичної енергії другого.

B. Імпульси автомобілів є однаковими за модулем.

Г. Кінетичні енергії автомобілів є однаковими.

5. (1 б.) М'яч масою 100 г, упавши з висоти 5 м, ударився об землю і підскочив на висоту 2 м. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Кінцева потенціальна енергія м'яча менша від початкової у 2,5 разу.

Б. Удар м'яча об землю був пружним.

B. Сума потенціальної та кінетичної енергій м'яча не змінилася.

Г. До удару об землю імпульс м'яча зростав.

6. (1 б.) Горизонтальною дорогою рухаються в одному напрямі вантажівка масою 5 т зі швидкістю 36 км/год і легковий автомобіль масою 1 т зі швидкістю 20 м/с. Відзначте, які з наведених твер­джень правильні, а які — неправильні.

A. Імпульс вантажівки у 2,5 разу більший, ніж імпульс легкового автомобіля.

Б. Кінетична енергія легкового автомобіля є більшою від кінетичної енергії вантажівки.

B. Робота сили тяжіння, що діє на вантажівку, є більшою, ніж робота сили тяжіння, що діє на легковий автомобіль.

Г. Потужність, яку розвиває двигун вантажівки, є сталою.

Достатній рівень

7.  (2 б.) Планер масою 500 кг, що летів горизонтально на висоті 1000 м зі швидкістю 40 м/с, приземляється зі швидкістю 10 м/с. Від­значте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Кінетична енергія планера зменшилася в 4 рази.

Б. Потенціальна енергія планера зменшилася на 5 МДж.

B. Імпульс планера зменшився в 4 рази.

Г. Повна механічна енергія планера змінилася.

8.  (2 б.) Щоб розтягти пружину на 2 см, потрібно виконати роботу, яка дорівнює 2∙10–2 Дж. Відзначте, які з наведених тверджень пра­вильні, а які — неправильні.

A. Якщо розтягти недеформовану пружину, її потенціальна енергія збільшиться.

Б. Жорсткість пружини є більшою від 200 Н/м.

В. Якщо стиснути недеформовану пружину, її потенціальна енергія зменшиться.

Г. Щоб розтягти недеформовану пружину на 6 см, потрібно виконати роботу, яка дорівнює 6∙10–2 Дж.

9.  (2 б.) Брусок масою 2 кг зісковзує по похилій площині довжиною 1 м і висотою 50 см. Коефіцієнт тертя між бруском і площиною 0,2. Від­значте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.