Закони збереження. Закони збереження в механіці: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 15

2)  Бетонна балка довжиною 2 м і масою 440 кг лежить на дні річки на глибині 3 м. Яку роботу необхідно виконати, щоб поставити балку вертикально? (36: № 27.5)

3)  Рухома куля 1 стикається з нерухомою кулею 2. Яку частину початкової кінетичної енергії кулі 1 буде передано внаслідок лобового пружного зіткнення кулі 2, якщо: а) ; б) ? (36: № 27.9)

4)  Рухома куля 1 стикається з нерухомою кулею 2. Яка частина початкової механічної енергії перейде у внутрішню внаслідок абсолютно непружного зіткнення, якщо: а) ; б) ? (36: № 27.10)

4. Д: підготуватися до самостійної роботи № 32. Додаткове:

1.  Ф-9: § 58, 59.

2.  36: № 27.19, 27.21.

«Закон збереження енергії» Початковий рівень

1. Сталева кулька, що летить горизонтально, пружно вдаряється об сталевий брусок, підвішений на нитці. Відзначте всі правильні твердження.

A. Механічна енергія системи «кулька і брусок» під час взаємодії не змінюється.

Б. Імпульс системи «кулька і брусок» під час взаємодії змінюється.

B. Імпульс кульки під час взаємодії змінюється.

2. М'яч кинуто вертикально вгору. Вважаючи, що опором повітря можна знехтувати, відзначте всі правильні твердження.

A. Імпульс м'яча під час підіймання залишається сталим.

Б. Під час підіймання м'яча кінетична енергія переходить у потен­ціальну.

B. Повна механічна енергія м'яча під час його підіймання збільшується.

Середній рівень

1.  Тіло кинуто зі швидкістю 15 м/с під кутом до горизонту. Визначте його швидкість на висоті 10 м. (Відповідь: 5 м/с.)

2.  Камінь кинуто під кутом до горизонту зі швидкістю 10 м/с. Нехтуючи опором повітря, визначте, на якій висоті швидкість каменя зменшиться вдвічі. (Відповідь: 3,8 м.)

Достатній рівень

1.  Предмет масою 5 кг обертається на нитці у вертикальній площині. На скільки сила натягу нитки в нижній точці є більшою, ніж у верхній? (Відповідь: 300 Н.)

2.  Тягар масою 25 кг висить на шнурі довжиною 2,5 м. На яку найбільшу висоту можна відвести вбік тягар, щоб під час подальших вільних хитань шнур не обірвався? Максимальна сила натягу, яку витримує шнур, не обриваючись, дорівнює 550 Н. (Відповідь: 1,5 м.)

Високий рівень

1.    Велосипедист, не обертаючи педалей, має проїхати «чортовим коле­сом» радіусом 8 м (див. рисунок).

З якої висоти велосипедист має розпочати рух, щоб не впасти? Тертя не враховувати. (Відповідь: 20 м.)

2.    Випущена зі стрілецької зброї куля масою 10 г, що летіла горизон­тально зі швидкістю 600 м/с, вдарилася у вільно підвішений на дуже довгій нитці дерев'яний брусок масою 5 кг і застрягла в ньому, за­глибившись на 10 см. Знайдіть силу опору рухові кулі. (Відповідь: 18 кН.)

28-й навчальний тиждень

УРОК 16/71. МЕХАНІКА І МЕХАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про класич­ну механіку; переконати учнів у тому, що механізація один з основних напрямів сучасного науково-технічного прогресу.

Тип уроку: урок закріплення знань.

Демонстрації:   1. Моделі та макети машин і механізмів:

2.  Слайди або фотографії технічних об'єктів.

3.  Відеофрагменти.

Перевірка знань

Самостійна робота № 32 «Закон збереження енергії».

Рекомендації щодо проведення уроку

Сутність механізації полягає в заміні ручних засобів праці машинами й механізмами із застосуванням для їх дії різних видів енергії в процесах трудової діяльності. Основною метою механізації є підвищення продук­тивності праці та звільнення людини від виконання важких, працемістких і стомливих операцій. Механізація як один із головних напрямів науко­во-технічного прогресу забезпечує розвиток продуктивних сил і є матері­альною основою для підвищення ефективності та інтенсивного розвитку суспільного виробництва.

Урок можна провести за таким планом.

Зміст і логічна послідовність навчального матеріалу

Методи, форми та способи діяльності вчителя й учнів

1. Вступ

Механізація виробництва — один із головних напрямів науково-технічного прогресу

Вступне слово вчителя, демонстра­ція слайдів або кінофрагмента

Зміст і логічна послідовність навчального матеріалу

Методи, форми та способи діяльності вчителя й учнів

1. Узагальнення знань і вмінь

1.Основні частини якої-небудь машини та їхні функції

2.Механізація виробничих процесів в окремих галузях народного господарства

3. Механіка — наука, що розвивається, її роль у розвитку суспільства

На моделі автокрана встановити за­лежність його вантажопідйомності від «вильоту» стріли. Яким чином можна збільшити вантажопідйом­ність крана?

Виступи учнів із доповідями та по­відомленнями («Закони механіки на службі людині» тощо)

Розповідь учителя. Виступи учнів

3. Підбиття підсумків

З метою ілюстрації взаємозв'язку механіки та виробництва корисно розглянути таблицю:

Вимоги виробництва

Завдання механіки

Визначеність форм траєкторії точок робочих частин механіз­мів, узгодження взаємних роз­ташувань деталей механізмів та їхніх швидкостей.

Забезпечення міцності, жорст­кості та зносостійкості деталей механізмів і машин.

Забезпечення рівноваги та стій­кості машин і споруд.

Підвищення одиничних потуж­ностей із метою зростання про­дуктивності праці.

Дослідження різних форм траєк­торій та способів їх реалізації, обчислення координат і швидко­стей у різних системах відліку.

Обчислення сили пружності й си­ли тертя на основі законів взає­модії.

З'ясування умов рівноваги та стій­кості.

Шляхи підвищення ефективності використання енергії.

Домашнє завдання

Основне:

1. Підготуватися до лабораторної роботи № 8.

2. Підготуватися до тематичного оцінювання знань.