Закони збереження. Закони збереження в механіці: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 17

A. Швидкість бруска зменшується.

Б. ККД похилої площини під час рівномірного підіймання бруска си­лою, напрямленою вздовж похилої площини, є меншим, ніж 70 %.

B. Робота сили нормальної реакції опори додатна.

Г. Робота сили тертя дорівнює за модулем 12 Дж.

Високий рівень

10. (З б.) По похилій площині довжиною 1 м і висотою 60 см рухається брусок масою 1 кг. Коефіцієнт тертя між бруском і площиною до­рівнює 0,1. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Робота, виконувана під час рівномірного підіймання бруска силою, напрямленою вздовж похилої площини, є більшою від 6 Дж.

Б. Під час зісковзування бруска робота сили тяжіння від'ємна.

B. ККД похилої площини під час рівномірного підіймання бруска силою, напрямленою вздовж похилої площини, є меншим, ніж 80 %.

Г. Під час зісковзування бруска його механічна енергія зберігається.

11. (З б.) Сидячи в човні, що рухається, мисливець стріляє з рушниці в напрямі руху човна. Після трьох пострілів поспіль човен зупи­няється. Маса мисливця з човном 100 кг, маса кожної кулі 20 г, швидкість кулі 500 м/с. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Під час пострілів повна механічна енергія системи зберігається.

Б.Імпульс кулі 10 кг∙м/с.

В. Якби мисливець зробив тільки один постріл, швидкість човна ста­ла б меншою від 0,15 м/с.

Г. Початкова швидкість човна була меншою, ніж 1 м/с.

12. (З б.) Випущена зі стрілецької зброї куля масою 10 г, що летіла горизонтально, влучила в дерев'яний брусок масою 1 кг, який ви­сить на нитці довжиною 1 м, і застрягла в ньому. У ході коливань бруска, що виникли внаслідок цього, максимальний кут відхилен­ня нитки від вертикалі дорівнює 30°. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Початкова кінетична енергія кулі дорівнює потенціальній енергії бруска з кулею під час відхилення нитки від вертикалі на 30°.

Б. Під час взаємодії кулі з бруском сума механічної та внутрішньої енергій кулі і бруска зберігається.

В. Початкова швидкість кулі менша від 200 м/с.

Г. Під час руху кулі крізь брусок сума імпульсів кулі і бруска збе­рігається.

Варіант 2 Початковий рівень

1. (0,6 б.) З гармати стріляють у горизонтальному напрямі. Виберіть правильне твердження.

A. У результаті віддачі гармата покотиться в тому самому напрямі, у якому полетіло ядро.

Б. У результаті пострілу потенціальна енергія гармати змінилася.

B. Робота сили тяжіння під час руху ядра в дулі гармати додатна.

Г. Віддача гармати під час пострілу є прикладом реактивного руху.

2. (0,5 б.) Камінь падає без початкової швидкості. Вважаючи, що опором повітря можна знехтувати, виберіть правильне твердження.

А. Імпульс каменя збільшується.

Б. Робота сили тяжіння від'ємна.

В. Кінетична енергія каменя зменшується.

Г. Потенціальна енергія каменя збільшується.

3. (0,5 б.) Виберіть правильне твердження щодо руху Землі навколо Сонця, вважаючи, що Земля рухається по колу.

A. Імпульс Землі напрямлений до центра кола.

Б, Кінетична енергія Землі залишається сталою.

B. Сила притягання Сонця виконує додатну роботу.

Г. Під час руху Землі навколо Сонця кінетична енергія Землі пере­ходить у потенціальну енергію.

Середній рівень

4. (1 б.) Кулька масою 50 г, що летить зі швидкістю 10 м/с, пружно вдаряється об стіну під кутом 30° до перпендикуляра до стіни. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — непра­вильні.

A. Напрям імпульсу кульки в результаті удару змінився на протилежний.

Б. Кінетична енергія кульки до удару дорівнює 2 Дж.

В. Імпульс сили, що діє на стіну під час удару, є меншим від 1 Н∙с.

Г. Імпульс кульки до удару дорівнює 0,5 кг∙м/с.

5. (1 б.) Випущена зі стрілецької зброї куля, що летить горизонтально, влучає в брусок, який лежить на рівній горизонтальній поверхні. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — не­правильні.

A. Імпульс кулі після влучення в брусок зменшився.

Б. Коли куля з бруском рухаються як єдине ціле, механічна енергія системи «куля і брусок» зберігається.

В. Коли куля всередині бруска рухається відносно бруска, механіч­на енергія системи «куля і брусок» зберігається.

Г. Коли куля всередині бруска рухається відносно бруска, імпульс системи «куля і брусок» зберігається.

6. (1 б.) Автомобіль масою 1 т рухається прямою горизонтальною дорогою і збільшує швидкість із 36 до 72 км/год. Вважаючи, що опором рухові можна знехтувати, відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Робота сили тяжіння, що діє на автомобіль, дорівнює нулю.

Б. Робота з розгону автомобіля є меншою, ніж 200 кДж.

B. Кінетична енергія автомобіля збільшилася у 2 рази.

Г. Імпульс автомобіля збільшився у 2 рази.

Достатній рівень

7. (2 5.) Закріплений на столі пружинний пістолет стріляє кулькою вер­тикально вгору. Маса кульки 2,25 г. Жорсткість пружини 90 Н/м, деформація пружини перед пострілом 3 см. Вважаючи, що потен­ціальна енергія пружини під час пострілу повністю перетворюється в кінетичну енергію кульки, відзначте, які з наведених тверджень, правильні, а які — неправильні.

А.Після пострілу кулька підійметься на висоту, більшу від 2 м.

Б. Перед пострілом потенціальна енергія пружини є максимальною.

В Відразу після пострілу імпульс кульки є більшим, ніж 1,3∙10–2 кг∙м/с.

Г. Під час взаємодії пружини з кулькою потенціальна енергія пружи­ни зменшується.

8. (2 б.) Стрілу масою 50 г випущено з лука вертикально вгору зі швид­кістю 30 м/с. Вважаючи, що опором повітря можна знехтувати, відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — непра­вильні.

АПотенціальна енергія стріли через 2 с після початку руху є мен­шою від 22,5 Дж.'

Б. Під час польоту стріли її повна механічна енергія зберігається.

В. Кінетична енергія стріли через 2 с після початку руху є меншою від 1,5 Дж.