Вільне падіння. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 3

1.    З якою швидкістю насос викидає воду вгору, якщо струмінь води сягає висоти 20 м? (Відповідь: 20 м/с.)

2.    М'яч кинули вертикально вгору зі швидкістю 18 м/с. Яке перемі­щення він здійснить за 3 с? (Відповідь: 9 м.)

Достатній рівень

1.  Стріла, випущена з лука вертикально вгору, впала на землю через 4 с. Якими були початкова швидкість стріли й максимальна висота підняття? (Відповідь: 20 м/с; 20 м.)

З висоти 2 м вертикально вгору кинули тіло з початковою швидкістю 5 м/с. Через який час тіло досягне поверхні землі? Знайдіть модуль переміщення і пройдений за цей час шлях. (Відповідь: 1,3 с; 2 м; 4,6 м.)

Високий рівень

1.  З поверхні землі з однаковими швидкостями 20 м/с послідовно через проміжок часу 1 с кинули вгору два м'ячі. Визначте, коли і на якій відстані від поверхні землі вони зустрінуться. (Відповідь: 2,5 с; 18,75 м.)

2.  Дві кульки кинуто з однаковими початковими швидкостями з однієї точки вертикально вгору, одна через t секунд після іншої. Вони зустрілися в повітрі через т секунд після вильоту першої кульки. Якою була початкова швидкість кульок? (Відповідь: .)

УРОК 19/19. РУХТІЛА, КИНУТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО

Метауроку: датиуявленняпрорухтілапопараболінаприкладіруху тіла, кинутогогоризонтально; навчитиучнівобчислювати дальністьпольотутіла, кинутогогоризонтально.

Типуроку: комбінованийурок.

Демонстрації:   1. Рухтіла, кинутогогоризонтально.

2. Дослідизіструменемводи, спрямованимгоризон­тально.

Планвикладуновогоматеріалу:1. Траєкторіярухутіла, кинутогогоризонтально.

2.  Часідальністьпольотутіла, кинутогогоризонтально.

Перевірка знань

Самостійна робота № 9 «Вільне падіння тіл» і самостійна робота № 10 «Рух тіла, кинутого вертикально вгору».

Виклад нового матеріалу

1.  Траєкторія руху тіла, кинутого горизонтально. Для того щоб учні мали уявлення про траєкторію руху тіла, кинутого горизонтально, треба провести кілька дослідів зі струменем води, що витікає з наконечника гумової трубки, з'єднаної з водопровідним краном. Струмінь показує траєкторію руху частинок води, випущених із наконечника гумової трубки, розташованої горизонтально. Проводячи кілька дослідів із різною швидкістю витікання води, учні переконуються, що траєкторія руху тіла, кинутого горизонтально,— парабола, вершина якої розташована в початковій точці руху.

2.  Час і дальність польоту тіла, кинутого горизонтально. Хоч у цьому разі рух тіла буде криволінійним, однак залежність швидкості тіла від часу, як і раніше, виражається формулою. Тіло немов бере участь у двох уже знайомих учням рухах:

а)     по горизонталі — рівномірний прямолінійний рух

;

б)     по вертикалі — прискорений (без початкової швидкості)

Розв'язуючи разом обидва рівняння, можна визначити час польоту і дальність польоту:

 і .

Звертаємо увагу учнів на те, що час руху тіла, яке кинуте горизон­тально з деякої висоти і вільно падає з цієї ж висоти, є однаковим. Цей висновок можна проілюструвати дослідом на приладі для порівняння часу падіння двох кульок.

Швидкість тіла в будь-якій точці траєкторії можна знайти за форму­лою. Ця швидкість буде напрямлена по дотичній до траєкто­рії. Числове значення швидкості визначається за теоремою Піфагора:

.

Напрям вектора швидкості визначається кутом, який він утворює з горизонтальною віссю:

.

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

1.  По якій траєкторії рухається тіло, кинуте горизонтально?

2.  З яким прискоренням рухається тіло, кинуте горизонтально?

3.  Що спільного в русі тіл, кинутих вертикально вниз і горизонтально?

4.  Чи залежить час польоту тіла, кинутого горизонтально, від значення величини початкової швидкості?

Задачі, розв'язувані на уроці

1.  Як зміняться час і дальність польоту тіла, кинутого горизонтально з деякої висоти, якщо швидкість кидання збільшити вдвічі?

2.  Як зміняться час і дальність польоту тіла, кинутого горизонтально з деякої висоти, якщо цю висоту зменшити вдвічі?

3.  Два тіла кинули одночасно з вершини вежі в протилежних напрямах: одне зі швидкістю 20 м/с, друге зі швидкістю 15 м/с. Якою буде відстань між тілами через 1 с? (36: № 8.1. Відповідь: 35 м.)

Домашнє завдання

Основне:

1.  Г: § 7 (7.3).

2.  1)   Як зміняться час і дальність польоту м'яча, кинутого горизонтально з деякої висоти, якш.0 в 3 рази збільшити: а) початкову швидкість; б) початкову висоту? (36: № 8.3)

2)  Скелелаз, підіймаючись по стрімкій скелі, зупинився перепочити і кинув камінець у горизонтальному напрямі. На вершині скелі він кинув камінець у тому самому напрямі з такою ж швидкістю. Цей камінець упав удвічі далі від скелі, ніж перший. Яку частину шляху подолав скелелаз до першої зупинки? (36: № 8.4)

3)  Хлопчик кидає м'яч горизонтально з вікна, розташованого на висоті 45 м. Початкова швидкість м'яча 10 м/с. Скільки часу м'яч летітиме до землі? На якій відстані від стіни впаде? Яким є модуль переміщення м'яча? (36: № 8.7)

3.  Д: підготуватися до самостійної роботи № 11.

Додаткове:

1. Ф-9: § 35.

2. 36: № 8.5, 8.26.

Самостійна робота №11 «Рух тіла, кинутого горизонтально»

Початковий рівень

1.  Як напрямлена початкова швидкість тіла, кинутого горизонтально?

2.  Чи залежить дальність польоту тіла, кинутого горизонтально, від значення величини початкової швидкості?

Середній рівень

1.  З вікна кинули м'яч у горизонтальному напрямі зі швидкістю 12 м/с. Він упав на землю через 2 с. З якої висоти було кинуто м'яч і на якій відстані від будинку він упав? (Відповідь: 20 м; 24 м.)

2.  Хлопчик кинув м'яч горизонтально з вікна, розташованого на висоті 20 м. Скільки часу летів м'яч до землі і з якою швидкістю він був кинутий, якщо він упав на відстані 6 м від основи будинку? (Відповідь: 2 с; 3 м/с.)

Достатній рівень

1.   З якою швидкістю треба кинути тіло горизонтально з деякої висоти, щоб дальність польоту дорівнювала висоті, з якої кинуто тіло?

(Відповідь:.)

2.   Камінь, кинутий горизонтально з даху будинку зі швидкістю 15 м/с, упав на землю під кутом 60° до горизонту. Якою є висота будинку? (Відповідь: 34,4 м.)

Високий рівень