Вільне падіння. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 10

A. Дальність польоту м'яча є меншою, ніж 40 м.

Б. Час падіння м'яча становить менш ніж 3 с.

В. Якщо початкову швидкість м'яча зменшити в три рази, дальність польоту зменшиться в 3 рази.

Г. Якщо початкову швидкість м'яча збільшити у 2 рази, час падін­ня збільшиться в  раз.

9. (2 б.) Відзначте, які з наведених тверджень стосовно добового обертання Землі правильні, а які — неправильні.

A.    Прискорення точок земного екватора є меншим, ніж 2,7 см/с2.

Б. Щоб для літака, який летить уздовж екватора на схід, сонце залишалося на одній і тій самій висоті, він має летіти зі швидкістю, меншою від 300 м/с.

B. Швидкість точок земного екватора є більшою, ніж 400 м/с.

Г. Щоб для літака, який летить уздовж екватора на захід, сонце залишалося на одній і тій самій висоті, він має летіти зі швидкістю, меншою від 500 м/с.

Високий рівень

10. (З б.) Із гвинтівки, розташованої на висоті 4 м над поверхнею землі, у горизонтальному напрямі було зроблено постріл.Швидкість кулі 1000 м/с. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Дальність польоту кулі є меншою, ніж 1000 м.

Б. Час польоту кулі перевищує 1,5 с.

B. Якщо початкову висоту збільшити в чотири рази, дальність польоту збільшиться у 2 рази.

Г. Якщо початкову швидкість кулі зменшити у 2 рази, час польоту збільшиться у рази.

11. (З б.) Два тіла кинуто вертикально вгору з тієї самої точки з інтервалом часу 0,5 с. Початкова швидкість тіл є однаковою й дорівнює 20 м/с. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Тіла зустрінуться раніше, ніж через 2 с після кидання другого тіла.

Б. Перше тіло повернеться у вихідну точку через більш ніж 3 с.

B. Тіла зустрінуться на висоті, меншій від 20 м.

Г. Максимальна висота підняття тіл перевищує 20 м.

12. (З б.) В останню секунду вільного падіння без початкової швидкості тіло пройшло половину свого шляху. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Час падіння тіла дорівнює 2 с.

Б. Тіло впало з висоти, меншої від 60 м.

B. За першу секунду руху тіло пройшло більш ніж 9 м.

Г. Середня швидкість руху тіла перевищує 15 м/с.

Тематична контрольна робота

Початковий рівень

Варіант 1

1.  Як рухається тіло під час вільного падіння?

2.  Початкова і кінцева швидкості руху тіла відповідно дорівнюють 15 і 10 м/с. Як рухається це тіло?

3.  У якому напрямі відлітають іскри під час гостріння ножа на обертовому гострильному камені?

Варіант 2

1.  По якій траєкторії рухається тіло, кинуте під кутом до горизонту?

2.  Які тіла рухаються прямолінійно: а) випущений із рук камінь; б) Місяць по своїй орбіті; в) поїзд метро вздовж платформи станції?

3.  Як рухається тіло, кинуте вертикально вгору?

Середній рівень

Варіант 1

1.  Як зміниться час польоту тіла, кинутого горизонтально з певної висоти, якщо швидкість кидання зменшити вдвічі?

2.  Проекція швидкості руху задана рівнянням . Запишіть рівняння для проекції переміщення й визначте, через який час швидкість тіла стане дорівнювати нулю.

3.  За який час камінь, що почав своє падіння без початкової швидкості, пройде шлях 80 м?

Варіант 2

1.  Яку форму повинна мати траєкторія точки, щоб пройдений цією точкою шлях дорівнював модулю переміщення?

2.  За яких умов рух тіла по колу є рівномірним?

3.  Тіло кинуто вертикально вгору зі швидкістю 25 м/с. Яку швидкість матиме тіло через 2 с?

Достатній рівень

Варіант 1

1.  Два камінці випущені з рук один за одним із тієї самої висоти. Чи буде змінюватися відстань між ними? Відповідь поясніть.

2.  Середній радіус Землі становить 6400 км. Визначте лінійну швидкість обертання точки, що лежить на екваторі, у ході обертання Землі навколо своєї осі.

3.  Поїзд, рухаючись зі схилу, пройшов за 20 с шлях 340 м і розвинув швидкість 19 м/с. З яким прискоренням рухався поїзд і якою була швидкість на початку схилу?

4.  Тіло кинуто вертикально вгору зі швидкістю и0. На якій висоті швидкість тіла зменшиться за модулем у три рази?

Варіант 2

1.  Доведіть, що середня швидкість під час руху тіла, кинутого вертикально вниз, дорівнює півсумі початкової та кінцевої швидкостей на ділянці його руху.

2.  Бочку діаметром 50 см перекочують на відстань 4 м за 8 с. Чому дорівнює лінійна швидкість крайніх точок обода бочки? Чому дорівнює швидкість осі обертання цієї бочки?

3.  Схил довжиною 100 м лижник пройшов за 20 с, рухаючись із прискоренням 0,3 м/с2. Якою була швидкість лижника на початку і наприкінці схилу?

4.  Тіло кинуто вертикально вгору з висоти 20 м із початковою швидкістю 3 м/с. На якій висоті опиниться тіло через 2 с після початку руху?

Високий рівень

Варіант 1

1.  Два тіла одночасно вільно падають: одне — з висоти , друге — з висоти . Доведіть, що під час свого руху вони перебуватимуть у спокої одне відносно одного.

2.  Хвилинна стрілка в 3 рази довша від секундної. Яким є співвідношення між лінійними швидкостями кінців цих стрілок? Між їхніми кутовими швидкостями?

3.     Під яким кутом до горизонту кинуто тіло, якщо проекція вектора початкової швидкості на вісь дорівнює 10 м/с, а на вісь — 17 м/с? Якою була початкова швидкість тіла?

4.     Тіло падає вертикально вниз із висоти 20 м без початкової швидкості. Визначте: а) шлях, пройдений тілом за останню секунду падіння; б) середню швидкість на всьому шляху; в) середню швидкість на другій половині шляху.

Варіант 2

1.    Доведіть, що під час вільного падіння тіла шляхи, які воно проходить за однакові інтервали часу, відносяться один до одного як послідовний ряд непарних чисел.

2.    Порівняйте періоди обертання, частоти обертання і кутові швидкості секундної, хвилинної та годинної стрілок годинника.

3.    Хлопчик пірнає у воду з крутого берега висотою 5 м, маючи після розбігу швидкість 6 м/с, напрямлену горизонтально. Якими є модуль і напрям швидкості руху хлопчика у момент досягнення ним поверхні води?

4.    Тіло кидають вертикально вгору. Якими є початкова швидкість і час його руху, якщо на висоті  тіло побувало двічі з інтервалом ?