Вільне падіння. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 5

2.  Футбольний м'яч посилається з початковою швидкістю 10,7 м/с під кутом 30° до горизонту. На відстані 6 м від точки удару розташована вертикальна стінка, об яку м'яч пружно вдаряється. Знайдіть відстань від точки удару по м'ячу до точки його приземлення. (Відповідь: 2 м.)

УРОК 21/21. РОЗВ'ЯЗУВАННЯЗАДАЧНАРУХТІЛ,

КИНУТИХГОРИЗОНТАЛЬНОІПІДКУТОМ

ДОГОРИЗОНТУ

Метаурокузакріпитизнанняучнямививченогоматеріалу; навчити застосовуватисвоїзнаннядлярозв'язуваннявідповідних задач.

Типуроку: урокзакріпленнязнань.

Перевірка знань

Самостійна робота № 12 «Рух тіла, кинутого під кутом до горизон­ту». Роботу доцільно запропонувати наприкінці уроку після розв'язан­ня задач.

Задачі, розв'язувані на уроці

Хорошому засвоєнню теоретичного матеріалу про рух тіл по параболі сприяють правильно організовані заняття з розв'язування задач. їхня методична ефективність повною мірою зумовлена як диференційова­ним урахуванням рівня можливостей учнів, так і свідомою націленістю на реальність його підвищення.

Якісні задачі

1.  З літака, що летить горизонтально зі сталою швидкістю, скинуто бомбу. Де перебуватиме літак, коли бомба досягне землі?

2.  З автомата зробили одиничний постріл. Що раніше впаде на землю: куля чи стріляна гільза, якщо вважати, що куля й гільза вилітають одночасно і в горизонтальному напрямі? Опором повітря знехтувати.

3.  Чому збільшується дальність стрибка, якщо людина перед стрибком робить розбіг?

4.  Тіло кинуто під кутом до горизонту. Що забере більше часу: підняття чи спуск? Урахувати опір повітря.

5.  Пасажир із майданчика вагона поїзда, що рухається, кидає камінь горизонтально в бік, протилежний руху поїзда, зі швидкістю, меншою від швидкості поїзда. Як відносно майданчика буде рухатися камінь під час падіння? Як буде рухатися камінь відносно полотна дороги?

6.  Повітряну ціль можна вразити, пускаючи снаряд по навісній траєкторії (суцільна лінія на рисунку) або настильній (штрихова лінія). Однак на практиці під час зенітної стрільби використовують тільки один вид траєкторії. Який саме? Поясніть свою відповідь.

Розрахункові задачі

1.    Із двох точок одночасно кинуто два тіла під кутом до горизонту: одне зі швидкістю , а друге зі швидкістю . Як рухається друге тіло відносно першого?

Розв'язання. Швидкість першого тіла в момент часу дорівнює  , а швидкість другого тіла дорівнює . Друге тіло рухається відносно  першого зі швидкістю

Зверніть увагу: відносна швидкість двох тіл не залежить від часу! Це означає, що одне відносно одного тіла рухаються рівномірно і прямо­лінійно.

2.    З вишки висотою 150 м стріляють горизонтально з пневматичної рушниці. Початкова швидкість кулі дорівнює 40 м/с. Напишіть рівняння залежностей ,  і рівняння траєкторії  у системах координат, показаних на рис. а, б.

(36: № 8.12.   Відповідь: а) ; ; б) ; .)

3.    Випущена під кутом до горизонту стріла побувала на висоті 15 м двічі з інтервалом 2 с. Якою була повна тривалість польоту стріли? (36: № 8.21. Відповідь: .)

4.  Під час змагань лучників один зі спортсменів випустив стрілу з початковою швидкістю 40 м/с під кутом 55° до горизонту, а другий — зі швидкістю 38 м/с під кутом 50° до горизонту. Чия стріла впаде далі? У скільки разів? (36: № 8.23. Відповідь: стріла першого лучника, у 1,06 разу.)

5.  Камінь кинуто зі швидкістю = 20 м/с під кутом  =.45° до горизонту. Через який час швидкість каменя буде напрямлена під кутом  = 30° до горизонту? (36: № 8.25)

Розв'язання. Існують два моменти часу, що відповідають поставле­ній умові (у перший момент тіло рухається по висхідній гілці траєкторії, у другий — по спадній). З рівнянь

, , .

Одержуємо . (Відповідь: через 0,61 с і 2,3 с.)

Домашнє завдання

Основне:

1.  Г: § 7 (7.3, 7.4), § 9 (9.2).

2.  1)  Два літаки повинні скинути мішки з вантажем для геологів так, щоб вони впали якнайближче до точки А. Перший літак здійснив точне скидання, не долетівши 700 м по горизонталі до точки А. На якій відстані по горизонталі від точки А повинен скинути вантаж другий літак, що летить на вдвічі більшій висоті з тією самою швидкістю? (36: № 8.14)

2)  Випробувавши нову рогатку, Антон з'ясував, що вона вражає цілі на відстані до 15 м, і задумався: якою була б дальність стрільби з цієї рогатки на Місяці, де прискорення вільного падіння в 6 разів менше? Дайте відповідь на це питання. (36: № 8.16)

3)  Снаряд випущено зі швидкістю 800 м/с під кутом 30° до горизонту. Якою є тривалість польоту снаряда? На яку висоту підійметься снаряд? На якій відстані від гармати він упаде на землю? (36: № 8.22)

3.  Підготуватися до лабораторної роботи № 2.

Додаткове:

36: № 8.31, 8.38.

УРОК 22/22. ЛАБОРАТОРНАРОБОТА 2

«ВИВЧЕННЯРУХУТІЛА, КИНУТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО»

Метаурокунавчитиучніввимірюватипочатковушвидкістьтіла, кину­тогогоризонтально.

Типурокуурокконтролюйоцінюваннязнань.

Обладнання: штативізмуфтоютазатискачем, загнутийжолоб, метале­вакулька, аркушпаперу, аркушкопіювальногопаперу, висок, мірнастрічка.

Рекомендації щодо проведення лабораторної роботи

Для проведення лабораторної роботи можна скористатися рекоменда­ціями до уроку № 15/15 (с. 72).

Лабораторну роботу також можна виконувати відповідно до інструкції, поданої в підручнику (Г: с. 205).

Хід роботи

Рівень «А» 1. Зберіть установку, зображену на рисунку.

2.     Провівши досліди й записавши результати вимірювань до таблиці, обчисліть значення початкової швидкості, використовуючи формулу . Далі з'ясуйте, як залежить дальність польоту  від висоти кидання .

Рівень «В»

3.     Скориставшись експериментальними даними, обчисліть похибку вимірювання. Для обчислення похибки необхідно скористатися методом оцінювання похибки непрямих вимірювань і знайти межі  і , у яких міститься справжнє значення швидкості

, .

Тут , , ,  де  см,  см.

4.     Знайдіть середнє значення  й абсолютну похибку вимірювання  за формулами

, .

Обчисліть відносну похибку вимірювання

Запишіть результат у вигляді , підставивши в цю формулу числові значення знайдених величин.

Домашнє завдання

Основне: