Вільне падіння. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 8

1.  Знайдіть лінійну швидкість Землі під час ЇЇ орбітального руху. Середній радіус земної орбіти  км. (Відповідь: 30 км/год.)

2.  Знайдіть радіус обертового колеса, якщо відомо, що лінійна швидкість точки, яка лежить на ободі, у 2,5 разу більша від лінійної швидкості точки, яка лежить на 5 см ближче до осі колеса. (Відповідь: 8,3 м.)

Високий рівень

1.   Хлопчик обертає камінь, прив'язаний до мотузки довжиною 0,5 м, у вертикальній площині так, що частота дорівнює 3 обі/с. На яку висоту злетів камінь, якщо мотузка обірвалася в той момент, коли швидкість була напрямлена вертикально вгору? (Відповідь: 4,5 м.)

2.   Гладкий диск радіусом , площина якого горизонтальна, обертається навколо своєї осі. Від поверхні диска відривається невелике тіло, що без тертя ковзає по ньому. На якій відстані від осі відірвалося тіло, якщо за час, поки воно зісковзувало з диска, диск здійснив:

повний оберт? (Відповідь: .)

УРОК 25/25. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙУРОКЗTEМИ «КІНЕМАТИКА»

Метауроку: узагальнитизнанняучнівзтеми«Кінематика»; підготува­тиїхдотематичногооцінюваннязнань.

Типуроку: урокзакріпленнязнань.

Перевірка знань

Самостійна робота № 13 «Криволінійний рух».

Рекомендації щодо готування учнів до тематичного оцінювання

Усі співвідношення між величинами, що розглядаються в кінематиці, є простими математичними висновками з визначень швидкості та при­скорення:

,

.

Рівномірний прямолінійний рух — це частковий випадок прискоре­ного руху, коли , а прямолінійний рух — це частковий випадок криволінійного руху, коли . Основна задача механіки розв'язується за допомогою вивчених понять і величин для прямолінійного рівномір­ного, рівноприскореного руху і для рівномірного руху по колу.

Для узагальнення знань з кінематики доцільно порівняти прямолі­нійні рухи — рівномірний і рівноприскорений,— а також криволінійний рух за аналітичним вираженням і графічним зображенням залежностей від часу швидкості, прискорення, переміщення і координати.

Для такого узагальнення зручно скласти таблиці порівняння кінема­тичних величин і формул та графіків кінематичних величин.

Для економії часу на уроці таблиці можна виготовити заздалегідь у вигляді плакатів (або слайдів, або кодограм тощо).

Узагальнення вивченого матеріалу за допомогою системних класи­фікаційних таблиць сприяє не тільки повторенню і поглибленню знань, але й тренуванню таких розумових операцій, як порівняння і систе­матизація.

Зведена таблиця порівняння кінематичних величин і формул

Порівняння графіків кінематичних величин

Тренувальні тести

Щоб підготувати учнів до тематичного оцінювання знань, можна ро­зібрати з ними кілька тестових завдань.

1. Диск радіусом котиться без просковзування горизонтальною дорогою зі швидкістю (див. рисунок). Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Усі точки обода мають однакове за модулем прискорення, що дорівнює і напрямлене до центра диска.

Б. У системі відліку, зв'язаній із дорогою, .

B. Швидкість точки А у системі відліку, зв'язаній із дорогою, дорівнює нулю.

Г. У системі відліку, зв'язаній із центром диска, усі точки обода руха­ються по колу з однаковою за модулем швидкістю, що дорівнює .

2. Тіло кинуто вертикально вгору зі швидкістю 30 м/с. Відзначте, які

з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. У початковій точці швидкість тіла більш ніж у 2 рази перевищує швидкість тіла на висоті 40 м.

Б. Максимальна висота підняття тіла є більшою від 40 м.

B. У верхній точці прискорення тіла дорівнює нулю.

Г. У початковий момент швидкість тіла менш ніж у 4 рази переви­щує швидкість, яку тіло матиме через 3 с.

3. Тіло падає вертикально вниз із висоти 20 м без початкової швидкості. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Час падіння перевищує 2,5 с.

Б. Середня швидкість тіла на другій половині шляху менша, ніж 12 м/с.

B. Середня швидкість тіла на всьому шляху більша, ніж 8 м/с.

Г. Шлях, пройдений тілом за останню секунду падіння, є меншим від 16 м.

Домашнє завдання

Основне:

підготуватися до тематичного оцінювання знань.

УРОК 26/26. ТЕМАТИЧНЕОЦІНЮВАННЯЗТЕМИ «КІНЕМАТИКА»

Метаурокуоцінитизнання, умінняінавичкиучнівзвивченоїтеми.

Типурокуурокконтролюйоцінюваннязнань.

Для проведення тематичного оцінювання можна скористатися мето­дичними рекомендаціями до уроку № 16/16 (с. 74).

Тести

Варіант 1

Початковий рівень

1. (0,5 б.) З міст А і В, відстань між якими 120 км, одночасно виїхали

один назустріч одному два автомобілі зі швидкостями 60 і 40 км/год. Виберіть правильне твердження.

A. Автомобілі зустрінуться через 6 год після початку руху.

Б. Автомобілі зустрінуться через 1 год 20 хв після початку руху.

B. За одну годину відстань між автомобілями зменшується на 100 км.

Г. Модуль швидкості першого автомобіля відносно другого дорівнює 20 км/год.

2. (0,5 б.) На рисунку наведено графіки руху трьох тіл, що рухаються вздовж осі . Виберіть правильне твердження.

A. Рівняння руху другого тіла має вигляд: .

Б. Швидкість руху другого тіла збільшується.

B. Перше тіло є нерухомим.

Г. Швидкість руху третього тіла зменшується.

3. (0,5 б.) Під час руху тіла по колу миттєва швидкість напрямлена … Виберіть правильне твердження.

A. ... до центра кола.

Б. ... по дотичній до кола.

В. ... по хорді.

Г. ... від центра кола.

Середній рівень

4. (1 б.) Координата тіла, що рухається вздовж осі , задана формулою . Відзначте, які з наведених тверджень пра­вильні, а які — неправильні.

A. Тіло рухається рівноприскорено.

Б. Переміщення тіла за перші 4 с дорівнює їм.

B. Через 1 с після початку руху тіло зупиниться.

Г. Формула залежності проекції швидкості тіла від часу має вигляд: .

5. (1 б.) Тіло кидають горизонтально з певної висоти. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Якщо збільшити у 2 рази початкову висоту, час падіння збільшиться у 2 рази.

Б. Якщо збільшити у 2 рази початкову висоту, дальність польоту збіль­шиться у 2 рази.

B. Якщо збільшити у 2 рази початкову швидкість кидання, час падіння збільшиться у 2 рази.