Церковнославянское произношение: Тренировочные упражнения, страница 5

б) всесожжeніz, всесожегaємаz, вседержи1тель, вседержи1телю, всенепор0чнаz, всеси1льными, все1нощный, всеoрyжный, всепётый;

в) всегда2, вскyю, вслёдовати, вспsть, всyе, всёсти, втори1цею, второпeрвый, вцерковлeніе, ковчeжецъ, невкyсный, вспsть, вкyпэ, вхождeніе, tовсю1ду;

г) всемлcтиве, всест7о1е, всест7ы1z;

д) n1вцы, воста1вше, всели2, всели1сz, подaвшаго, глаг0лавшаго, страдaвша, wблэни1вшесz, бэсо1вское, w3 лукaвствіи, всaди, вшeдъ, лукaвствіz, вкyсомъ, вселsz, w3богати1вшесz, попрaвше, плэни1всz, w3мрачи1всz, жизнодaвца;

е) въ цrтво, въ при1тчахъ, въ чyвствэ, въ коши2, въ прерэкaніе, въ пёніихъ, въ весeліи, въ прaвду, въ пок0й, въ преше1дшую,  въ стра1сэ,  въ пyть, въ путе1хъ, въ пути2, въ чесо1мъ, въ се1рдцэ, въ словесёхъ, въ чудесёхъ, въ стра1хъ, въ тmмпaнэ, въ кmмвaлэхъ, въ трeтій, въ щедр0тахъ, въ сме1рть, въ чaсъ, въ сeй, въ п0мощь, въ кни1зэ, въ сeрдцэ, въ тлённую, въ покаsніи, въ повелёніи, въ к0емже, въ сл0вэ, въ сл0во, въ широтЁ, въ прострaнство, въ погублeніе, въ кр0въ, въ повелёніе, въ снёдь, въ пр0пасть;

ж) я4же въ тS, воставъ со nдра2, дёйствъ ѕлыхъ, домw1въ свои1хъ, гнёвъ тв0й, и3 всели2 въ селeніихъ, восхотёвъ сотвори1ти, бы1въ человёкъ, дёвъ тmмпaнницъ, прости2 и5хъ вс‰, воста1въ прибэга1ю.

22. Двойной согласный произносится в слове два раза. Напр., в слове зак0нникъ на месте двух букв  произносится два звука [н] [нь], а не один долгий звук [нь-нь].

Упражнение 34. Последовательно произнесите звукосочетания, слова, сочетания слов:

а) [н]-[н], [н]-[н], [н]-[н]; мaнна, б0дренный, гости1нница, дерзновeнный, неизглаг0ланный, пріи1скреннэ, прокажeнный, таи1нникъ, сокрушeнно и3 смирeнно, непрестaнный, непрестaннw, неизречeнный, кощyннw;

   w3каz1ннэй, смирє1нныz, б0дреннымъ, я3влeннаго,  трeзвенною, и4стинна, несотворeнна, пови1нника, нечyвственными, душетлённыхъ, стрaнна, смирeннагw, nкаz1ннагw, nкаsнному, nкаzннёй, помрачeннагw, w3бнажeнному, цэломyдреннэ, w3бэтовaнныхъ, w3каменeннагw, воплощeнна, несодёланное, o4гнєннаz, w3ковaнныхъ, вселeннёй, и3ноплемє1нницы, ќтреннихъ, неизглаг0ланную, рождeннаго, беззакw1нныz, беззак0нноваша, безчи6слєннаz, неизслёдwваннаz, геeнну n1гненную, возлю1бленніи, я4звенніи, помрачeнніи;

       пребл7гословeнна, сщ7eнницы, бл7гословeннаz, бжcтвенный, бж7eственна, сщ7eнныхъ, бж7eственными, мл7твеннику, бл7годaрствэнныz, мл7твєнникъ;

    пёснь н0ву, ўстeнъ непрaведныхъ, n1гнь на ни1хъ, въ дeнь не ўбою1сz.

б) [р-р-р-р] ,[р]-[р], [р]-[р], [р]-[р]; а3моррeйска;

в) [л-л-л-л-л],[л]-[л], [л]-[л], [л]-[л]; аллилyіа, є4ллинъ, є4ллински, є3xапостиллaрій; стрёлъ лукaвагw;

г) [м-м-м-м-м],[м]-[м], [м]-[м], [м]-[м]; а3ммw1нъ;

   ќмъ м0й, гнёвомъ мои1мъ, ўстнw1мъ мои6мъ, w3би1дzщымъ мS, ўстw1мъ мои6мъ, сыновw1мъ мaтере, лицeмъ мои1мъ, ногaмъ мои6мъ, врагw1мъ мои6мъ, срaмъ м01й, z3зы1комъ мои1мъ, стужaющымъ мнЁ, ст7ёмъ моeмъ, ўстw1мъ мои6мъ, врагw1мъ мои6мъ, ни1мъ молeніе, пома6заннымъ мои6мъ, ст7ы1мъ мои1мъ, костeмъ мои6мъ, воздыхaніемъ мои1мъ, знaємымъ мои1мъ, сeрдцемъ мои1мъ, вёдущымъ мz;

д) [с]-[с], [с]-[с], [с]-[с]; вv1ссонъ, кaссіz, мессjz, манассjй, ассaрій, ассyръ;    

     сслaвима, ссyщихъ, ссэче2, v3ссw1помъ, ссэкY, кjссовэ, сп7ссz, восстаю1тъ;

   чaсъ сeй, чудeсъ свои1хъ, на1съ сyть, вeсь с0нмъ, глaсъ св0й, глaсъ словeсъ, вeсь смёхъ, съ си1лою, съ си1мъ, съ сребр0мъ, съ с0нмомъ, съ с0лнцемъ, въ чaсъ сeй;

е) [з]-[з], [з]-[з], [з]-[з]; со беззак0ньми, беззако1ніz, t беззак0ніz, беззак0ніихъ, беззакw1нныz, беззак0ній, беззак0нникъ, беззла1тнw, воззвaти, воззрю2, воззрёти, воззрЁ, пребеззак0нный; а4зъ знaю, без8 ѕла2;

  ж) [з]-[с], [з]-[с], [з]-[с]; совозсіsти, безсме1ртный, безслове1сіе, безсре1бренникъ, возскорбёти, возсмердёти, и3зсхнyти, и3зсsкнути;

    и3зступлeніи, и3зслёдовалъ, и3зсsче, и4зсше, и3зсуши1лъ, и3зсyни, безстрaстіz, безстрaстною, возсмэю1тсz, разсы1па, разсёzлъ, разсуди2, разсы1пашасz, возсыла1ю, возсыла1емъ, возстaви,  возсіz1й,   возсіS, неизслёдwваннаz; 

    без8 сравне1ніz, стє1зь свои1хъ, а4зъ сый, а4зъ сохрани1хъ;

з) [в-в-в-в], [в]-[в], [в]-[в], [в]-[в];  гаввafа; введи2, введeтъ, ввeлъ, рааввi2, раввунi2;

      въ вёкъ, въ вeчеръ, въ вы1шнихъ, въ вёденіи, въ весeліи, въ водaхъ, въ вы1шнихъ, въ выс0кихъ, въ воскликновeніи, въ весeліи, въ восклицaніихъ, въ вёрэ, въ вёдэніи, въ воздыхaніихъ, въ в0ли, въ вели1кихъ, въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка;

      ўскори1въ возстaви, гнёвъ вра6гъ, непл0довь въ д0мъ, гласw1въ в0дъ, многомлcтивъ всBмъ, гнёвъ взы1де, препобэди1въ вс‰, ѕміє1въ въ водЁ, гнёвъ въ я3р0сти, въ великолёпіи, лeвъ восхищazй, гDеви въ весeліи;

и) [ф-ф-ф-ф],[ф]-[ф], [ф]-[ф], [ф]-[ф]; є3ффафа2, нефfал‡мли;

 к) [ж-ж-ж-ж], [ж]-[ж], [ж]-[ж], [ж]-[ж]; всесожжeніz, сожжeннаго, пожжeнъ, сожжeтъ, w3жжeтъ, разжжeсz, разжжє1ніz;

л) [ш-ш-ш-ш], [ш]-[ш], [ш]-[ш], [ш]-[ш]; ли1шше, и3зли1шше, превы1шша, превы1шшаz;

м) [щ-щ-щ-щ]-[ш-ш-ш-ш], [щ]-[ш], [щ]-[ш], [щ]-[ш]; вsщшаz, вsщше, вsщшій, tврaщшу же;

н) [ж]-[ш], [ж]-[ш], [ж]-[ш];    пол0жшаго;

о) [б]-[б], [б]-[б], [б]-[б]; суббw1та; судeбъ бо, ск0рбь бли1зъ, хлёбъ болёзни;

п) [д]-[д], [д]-[д], [д]-[д]; преддв0ріе, саддукeй, каддjйскую; а4дъ душа2, дaждь держaву, подaждь добр0тэ, гDь дyши, нyждъ дyшу;

р) [т]-[т], [т]-[т], [т]-[т]; tт0лэ, tтра6сли, tтрzсeныхъ, tт0ргнути;

   t тебє2, t твоеS, t тyка, t тимёніz, t тz1жкагw;

   врaтъ твои1хъ, ќстъ твои1хъ, жив0тъ тво1й, предвари1тъ тS, хвaлzтъ тS, завётъ тв0й, нёсть творsй, вост0ргнетъ тS, пресели1тъ тS, вёсть та6йнаz, свётъ тв0й, и3збaвитъ тогдaшніz, пyть тв0й, дaстъ ти2, п0слетъ ти2, возвэщaетъ твeрдь, n1крестъ тебє2, n1крестъ трапeзы, ю4ность твоS, рeвность твоS, восхвaлитъ тS, бyдутъ творsщіи, бл7годaть твою2, бл7гослови1тъ тS, млcть твою2;

с) [т]-[д], [т]-[д], [т]-[д]; tдоeное, tдaлъ; t души2, tдaти,  t дх7а, t дёлъ,  tдоeное, t дне2, t дубрaвы;

  и3счезaетъ ды1мъ, дхнeтъ д7хъ, вёсть держaву, м0жетъ дaти, рeвность д0му, пріsтъ десни1ца, нёсть до є3ди1нагw, пріи1детъ дeнь, нёсть до є3ди1наго, млcть душaмъ, ви1дитъ до конца2, крёпость дёлъ, є4сть д0мъ, пребывaетъ дeнь, рaдость дух0вную, жив0тъ до вёка;

т) [д]-[т], [д]-[т], [д]-[т];  пред8 тоб0ю; зaповэдь твоS, пред8 тS, стaдъ твои1хъ;

у) [г]-[г], [г]-[г], [г]-[г]; бл7гъ гDь, бг7ъ гDь;

   чл7вэколю1бнэйшаго бг7а, на г0ру гDню, гDеви господeй, бг7у богwвъ, и3 гDь нaшь над всёми бw1ги, бг7ъ ста2 въ с0нмэ богw1въ, бг7ъ помогaетъ, бг7ъ богw1въ гDь глаг0ла, во грaдэ гDа, во грaдэ бг7а, и3збaвитъ є3го2 гDь, глaсъ гDа;