Церковнославянское произношение: Тренировочные упражнения, страница 2

а) tкры1й, покры1й, не скры1й, w3мы1й, живы1й, и3з8zды1й, и3мы1й, сицевы1й, я3ковы1й, возведы1й, нощны1й, и3зведы1й, впады1й, и3мы1й, пасы1й;

б) г0рній, драгjй, польскjй, чjй, людjй, кjй, кjйждо, пролjй;

в) ст7ы1й, бл7гjй.

8. Сочетания гласных на конце слова  произносятся четко.

Упражнение 10. Произнесите звук [а]. Протяните его: [а-а-а-а]. Произнесите несколько одиночных звуков  [а], не  растягивая каждый из них: [а], [а], [а]. При произношении буквы z после букв а, ы, і, z, произносится два звука – [й] и [а]. Произнесите сочетания аz, ыz, іz, zz, еz.

Упражнение 11. Последовательно произнесите звуки, сочетания звуков, слова, в которые эти сочетания входят:

а) [а]-[йа], [а]-[йа], [а]-[йа]; аz, аz, аz; припaдаz, безчи6слєннаz, и3мyщаz;

б) [йа]-[йа], [йа]-[йа], [йа]-[йа]; zz, zz, zz; вселsz;

в) [и]-[йа], [и]-[йа], [и]-[йа]; іz, іz, іz; мно1гіz, дэ‰ніz, заступлeніz, помышлє1ніz, милосeрдіz, создaніz, житіS, мечтaніz, и3сповёданіz, повелёніz;

г) [е]-[йа], [е]-[йа], [е]-[йа]; еz, еz, еz; твоеS;

д) [ы]-[йа], [ы]-[йа], [ы]-[йа], ыz, ыz, ыz; сердёчныz, непод0бныz, безплw1тныz; бл7годaрствэнныz.

Упражнение 12. Произнесите звук [е]. Протяните его: [е-е-е-е]. Произнесите несколько одиночных звуков  [е], не  растягивая каждый из них: [е], [е], [е].  Произнесите сочетания іе, эе, ее.

Упражнение 13. Последовательно произнесите звуки, сочетания звуков, слова, в которые эти сочетания входят:

а) [и]-[е], [и]-[е], [и]-[е]; іе, іе, іе; безго1діе, бы1ліе, плeвеліе, ќгліе, ўд0ліе, ўмeртвіе, черни1чіе,  ўны1ніе, забвeніе, спасeніе, неразYміе нерадёніе, славосл0віе, ўгождeніе,  ўмилeніе, смирeніе, цэломyдріе,  послушaніе,  терпёніе, великодyшіе, стремлeніе, ўтэшeніе, развращeніе, лю1діе, воскри1ліе, е3vaнгеліе, днjе, цaріе;

б) [е]-[е], [е]-[е], [е]-[е], эе, эе, ее, ее; ўд0бэе, пр0чее, горёе.

Упражнение 14. Произнесите звук [и]. Протяните его: [и-и-и-и]. Произнесите несколько одиночных звуков  [и], не  растягивая каждый из них: [и], [и], [и].  Произнесите сочетания ію, іе, іи.

Упражнение 15. Последовательно произнесите звуки, сочетания звуков, слова, в которые эти сочетания входят:

а) [и]-[ю], [и]-[ю], [и]-[ю]; ію, ію, ію; желaнію, люб0вію, стрaстію, влaстію, с0вэстію;

б) [и-и-и-и]; [и], [и], [и]; [и]-[и], [и]-[и], [и]-[и]; іи, іи, іи; грёшніи, покаsніи, вeдшіи, w3 пёніи, во смирeніи, живjи, возлю1бленніи, сходsщіи, рыкaющіи, во бл7говре1меніи, непоро1чніи, ходz1щіи, дёлающіи, ни1щіи, плaчущіи, а4лщущіи и3 жaждущіи, тjи, ми1лостивіи, чи1стіи, слaвніи, во цrтвіи, помышлeніи, лукaвствіи, бyіи, си1льніи, сjи, зeмстіи, терпsщіи, n1вчіи, воднjи; бж7іи, ст7jи, мр7jи, во цrтвіи.

9. Сочетания іа, еа на конце слова произносятся как [ийа], [ейа] или  [иа], [еа] .

Упражнение 16. Последовательно произнесите сочетания звуков, слова, в которые эти сочетания входят: 

а) [ийа], [иа], [иа], [иа]: вaіа, газоfmлакjа, кустодjа, литургjа, паремjа, пистикjа, би1бліа, є3родjа, є3vхарjстіа, їерaрхіа, литіа2, nдиги1тріа, панагjа, проскомjдіа, є3fі0піа, є3vgліа;

б) [ейа], [еа], [еа], [еа]: їудeа, є3лeа, мwmсeа.

10. Сочетания аа, іа, іw в середине слова произносятся как [аа], [иа], [ио].

Упражнение 17. Последовательно произнесите сочетания звуков, слова, в которые эти сочетания входят: 

а) [аа], [аа], [аа]; аа, аа, аа; а3арw1нъ, раaвъ, а3арw1нь, а3арw1на, а3арw1ню, аарw1нь, а3враaму, а3враамле, а3враaмлимъ, їсаaку, рааввi2, ханаа6нска, ханаа6нскимъ, ханаaню, галаaдъ;

б) [иа], [иа], [иа]; іа, іа, іа; діaкwнъ, хрістіaнскагw, панагіaръ, їaкwвль, їaкwвлz, їaкwвли, їавjму, мадіaму, діaволу, скраніaма;

в) [ио], [ио], [ио]; іw, іw, іw; їw1та, їwaнне, їoдaнски;

г) [ео], [ео], [ео]; мwmсeовою, є3лeомъ.

11. Сочетания аz, zz, ае, эz, еz, іе в середине слова произносятся как [айа], [йайа], [ае], [ейа],[ейа] , [ие].

Упражнение 18. Прочитайте слова, обращая внимание на произношение сочетаний гласных внутри слова:

а) аz: w3сщ7azй, подвизazй, нарицazй, и3считazй, нечazніе, погребazй, жребодаsніz;

б) zz: прогонszй, смирszй, и3сцэлszй, и3сполнz1zй, валszйсz;

в) ае:  а3ермw1нскаz, подражaетъ;

г) эz, еz: содёzхъ;

д) їе: їеrли1мъ, їерусали1мскіz, їерeй, изволeніемъ, помышлeніемъ, вёдэніемъ, чл7вэколю1біемъ, смирeніемъ, знaменіемъ;

е) молsщуюсz, поучyсz,  їсмaиліте, ї}левъ, бyій, мwmсeови.

12. В сочетаниях с одинаково звучащими гласными (іи, ее и др.) каждый звук произносится раздельно. При произношении должно получаться два звука, например, [и], [и], а не один долгий звук [и-и].

Упражнение 19. Прочитайте слова, обращая внимание на произношение сочетаний гласных внутри слова:

а) іи: помышлeніихъ, вeрбіихъ, леvjинъ, пріиди1те, пріиди2, пріими2, во w3правда1ніихъ, ўклонz1ющіисz, їи7съ, ї}се, ї}су,  пріи1деши, надёющіисz, ѕміи1нэ, согрёшeніихъ, пріиждивaти, пріи1скреннэ, бж7іихъ, є3рмwніи1мски;

б) эе, ее: ненадёемыхъ, фінеeсъ, веелфегw1ру, є3леeмъ, геeнна, wжестёетъ, ўспёетъ, tрёеши, пeрвэе;

Упражнение 20. Произнесите звукосочетания и прочитайте слова, обращая внимание на произношение сочетаний гласных, которые возникают на стыке слов:

а) [аа]: [а]-[а], [а]-[а], [а]-[а]; на а4спіда;

  [еаи]: [е]-[а]-[и], [е]-[а]-[и], [е]-[а]-[и]; зевeа и3 салмaна;

    [ая]: [а]-[я], [а]-[я], [а]-[я];  їеrли1ма я4кw, є3да2 я4мъ, бы1ша я4звы;

    [яя]: [я]-[я], [я]-[я], [я]-[я]; твоеS я3ви1лъ, вс‰ я4кw, вс‰ я4же, мо‰ я4кw, ўтверди1сz я3р0сть, возрaдуютсz я3зы1цы, на нS я4кw прaхъ, лишaюсz я4зъ;

    [яи]: [я]-[и], [я]-[и], [я]-[и]; сокрушє1нныz и3сцэлszй;

    [яяи]: [я]-[я]-[и], [я]-[я]-[и], [я]-[я]-[и]; w3скорблsz и5хъ;

    [ияи]: [и]-[я]-[и], [и]-[я]-[и], [и]-[я]-[и]; невёдэніz и3 забвeніz, w3суждeніz и мyки, разсBzніz їи7лєва, влады1чествіz и4хъ;

    [ияя]: [и]-[я]-[я], [и]-[я]-[я], [и]-[я]-[я]; nтeчєствіz я3зы6къ, прерэкaніz я3зы6къ;  

    [ияе]: [и]-[я]-[е], [и]-[я]-[е], [и]-[я]-[е]; вє1ліz є3ди1ному, ненави1дzщыz є3го2;

    [ао]: [а]-[о], [а]-[о], [а]-[о]; на nлтaрь, внегда2 w3скудэвaти;

    [яо]: [я]-[о], [я]-[о], [я]-[о]; потреби1мъ z5 t я3зы1къ, разyмныz o4чи, мz t ќстъ;

б) [оо]: [о]-[о], [о]-[о], [о]-[о];  во w3правда1ніихъ, со nц7eмъ, во w3ставлeніе, кого2 w3суди1хъ, со nц7eмъ, со nдра, настоsщагw w3бстоsніz, во o4бласть, во w3рyжіи, во nби1ліи, во n1номъ, завётъ є3гw2 w3 жeртвахъ;

    [иоо]: [и]-[о]-[о], [и]-[о]-[о], [и]-[о]-[о];  и3 w3 nдeжди;

    [иио]: [и]-[и]-[о], [и]-[и]-[о], [и]-[и]-[о]; богaтіи w3бнищaша;

    [оии]: [о]-[и]-[и], [о]-[и]-[и], [о]-[и]-[и]; w3 їи7сэ;