Церковнославянское произношение: Тренировочные упражнения, страница 3

     [оиа]: [о]-[и]-[а], [о]-[и]-[а], [о]-[и]-[а]; во їaкwвэ;

     [иои]: [и]-[о]-[и], [и]-[о]-[и], [и]-[о]-[и]; и3 w3 и4мени;

     [ое]: [о]-[е], [о]-[е], [о]-[е]; во є3ди1наго, сл0во є3гw2;

в) [ее]: [е]-[е], [е]-[е], [е]-[е]; мое2 є4сть, ТебЁ є3ди1ному, твое2 є4сть, во мнЁ є4сть, трbцэ є3ди1ному, w3чищeніе є4сть, w3дэsніе  є3S, т0йжде є3си2, въ ст7и1лэ є3гw2, и3збaвите є3го2, пaче є3лeа, к0е є4сть, ст70е є3гw2, м0е є3си2;

    [еи]: [е]-[и], [е]-[и], [е]-[и]; пречтcн0е и4мz, ны1нэ и3 при1снw, въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те и4мz, с0нмэ и4хъ, въ сіw1нэ и4мz;

     [аеи]: [а]-[е]-[и], [а]-[е]-[и], [а]-[е]-[и]; мн0жае и4хъ;

     [еие]: [е]-[и]-[е], [е]-[и]-[е], [е]-[и]-[е]; тебе2 їеrли1ме, ми1рэ їеrли1ма;

     [еии]: [е]-[и]-[и], [е]-[и]-[и], [е]-[и]-[и]; море2 и3 и3сполнeніе, пожени1те и3 и3ми1те, бж7е їи7се хrте2;

     [иеи]: [и]-[е]-[и], [и]-[е]-[и], [и]-[е]-[и];  молeніе и4хъ, прошeніе и4хъ, селeніе їw1сифово, днjе и4хъ, вeліе и4мz, днjе и3сп0лнени, w3рyжіе и3 щи1тъ, w3рyжіе и3 мeчь, w3бращeніе и3 спасeніе, цэломyдріе и3 послушaніе;

     [иее]: [и]-[е]-[е], [и]-[е]-[е], [и]-[е]-[е]; лю1діе є3гw2, сп7сeніе є3гw2, селeніе є4же, сокрушeніе є3S, и3сполнeніе є3гw2, и3 и3сполнeніе є3S, днjе є3гw;

     [ея]: [е]-[я], [е]-[я], [е]-[я]; не я3ви2, достоsніе я3зы6къ;

     [аея]: [а]-[е]-[я], [а]-[е]-[я], [а]-[е]-[я]; тма2 є3S;

      [ео]: [е]-[о], [е]-[о], [е]-[о]; не w3стaви, w3бращeніе nкаsнному, да не w3долёетъ;

     [оае]: [о]-[а]-[е], [о]-[а]-[е], [о]-[а]-[е]; во а3ендw1рэ;

г) [ио]: [и]-[о], [и]-[о], [и]-[о]; и3 w3чи1сти, и3  w3стaви, и3  w3бнажeнному, и3 w3сэни2, и3 w3каменeннагw, и3 tврати2, є3си2 w3богати1ти;

    [оие]: [о]-[и]-[е], [о]-[и]-[е], [о]-[и]-[е]; во їеrли1мэ, во їерeехъ,

    [ии]: [и]-[и], [и]-[и], [и]-[и]; и3 и3збaви, и3 и4мz, и3 и3сп0лни, и3 и3сповёдатисz, руки2 и3 w3грaды, грэхи2 и3 невw1льныz, и3ли2 и4но что, є3си1 и3 препрослaвленъ; души1 и3 тёлу, ли и3ли2, предтeчи и3 кrти1телz, ўкрэпи1ши и3 бл7гaz, и3 и3мёю, гортaни и4хъ,  кнzзи и3 вси2, гaди и3 пти6цы, не я3ви2 и4мъ, є3си2 и3зслёдовалъ, и3 и3сповёмсz, и3 и3звeдшему, въ нощи2 и4мz, бyди и4мz, и3 и4щущіи, и3 и3сх0дища, и3 и3знемог0ша, рукaми и4хъ, потреби1ти и4хъ, и3 и3змэни1ша, въ земли2 и4хъ, и3 и3змори2, лю1ди и4ны, и3 їи7лю, и3 їсмaиліте, тjи же, мнw1ги и3 ѕлы2;

     [иии]: [и]-[и]-[и], [и]-[и]-[и], [и]-[и]-[и]; ГDи ї}се хrте2, въ вёденіи и3  невёденіи, судіи6 и4хъ, прaведніи и3сповёдzтсz, прaвіи и3 возвеселsтсz, ненави1дzщіи и4хъ, посэти2 и3 и3сцэлeніе, а4лщущіи и3 жaждущіи, а3рaвстіи и3 сава2, ви1дzщіи и4хъ, и3спытaющіи и3спыта6ніz, тjи и3знемог0ша;

      [ииио]: [и]-[и]-[и]-[о], [и]-[и]-[и]-[о], [и]-[и]-[и]-[о]; їaкwвли и3 їw1сифовы, fарсjйстіи и3 n1строви;

      [ииа]: [и]-[и]-[а], [и]-[и]-[а], [и]-[и]-[а]; и3  їaкwвъ, пасти2 їaкwва;

      [яии]: [я]-[и]-[и], [я]-[и]-[и], [я]-[и]-[и]; мS и3 и3зми2 мz,                                 разумевaющыz и3 и3стazхъ;

   [ияии]: [и]-[я]-[и]-[и], [и]-[я]-[и]-[и], [и]-[я]-[и]-[и];свіeши z5 и3 и3змэнsтсz, врaжіz и3 и3згонsщагw;

      [ие]: [и]-[е], [и]-[е], [и]-[е]; и3 є3динор0днымъ, ревни1ви є3сте2, разрэши2 є3го2, є3си2 є3ди1нъ, на твeрди є3S, и3 є3пjскопство, t земли2 є3гv1петскіz;

      [иие]: [и]-[и]-[е], [и]-[и]-[е], [и]-[и]-[е]; ненави1дzщіи є3го2, похвали2 їеrли1ме, бл7гословsщіи є3го2, прпdбніи є3гw2, въ селeніи є3гw2, пeсіи є3динор0дную, взыскaющіи є3го2, и4скренніи є3S;

      [ия]: [и]-[я], [и]-[я], [и]-[я]; и3сп0лни z5, и3 я4же, и3 я3д0ша;

д) [оу]: [о]-[у], [о]-[у], [о]-[у]; є3гw2 ўмудри1ти, я4кw ў тебє2, ко ќтру, со ќгльми, на него2 ўпова2, w3 ўстнaхъ;

    [юю]: [ю]-[ю], [ю]-[ю], [ю]-[ю]; мою2 ю4ность;

    [оюо]: [о]-[ю]-[о], [о]-[ю]-[о], [о]-[ю]-[о]; тоб0ю t бёдъ;

    [оюуя]: [о]-[ю]-[у]-[я], [о]-[ю]-[у]-[я], [о]-[ю]-[у]-[я]; и3 т0ю ўz1звленъ;

    [юиу]: [ю]-[и]-[у], [ю]-[и]-[у], [ю]-[и]-[у]; воздёю и3 ўстнё;

е) [ыи]: [ы]-[и], [ы]-[и], [ы]-[и]; t среды2 и4хъ, nтцы2 и4хъ, ѕл0бы и3 грэха2, віногрaды и4хъ, смw1квы и4хъ, дyшы и4хъ, ты2 и3 ківw1тъ;

    [ыие]: [ы]-[и]-[е], [ы]-[и]-[е], [ы]-[и]-[е]; ты2 їерeй.

Упражнение 21. Прочитайте пс.150.

Упражнение 22. Прочитайте  сочетания слов, обращая внимание на произношение сочетаний гласных, разделенных знаком препинания:

безгрёшне, є4же ти;

t мене2, и3 просвэти2;

мр7jю, ю4же дaлъ;

г0ру сію2, ю4же стzжа;2

заступлeніе, и пріими;

соблюди2, ї}се хrте2;

сeрдце, є4же;

ГDи, ї}се хrте;

ничт0же вeліе: и3 а4ще;

помzни2, гDи, и3 нaсъ;

тэлeсными, и4миже;

свое2, и3 и3стaетъ z5;

лю1діе, и4мже; 

днjе мои2, и3 кw1сти;

творsщіи z5, и3 вси2 надёющіисz; сп7се2 z5: и3 и3зведе2 z5 и3з8 тьмы2;

ГDи, w3кропи2;

моли1твами, и3збaви;

мое2, и4же;

повелёніz, и3 wстaвити;

дэ‰ніz, и3 получи1ти;

пречcтаz, tкyду;

гDи, или2 хощY;

и5мже научY z5, и3 сы1нове;

смирeніе мое2, и3 и3зми2 мz;

въ безг0діи, и3 воззвaхъ; лукaвнующіи, и3 и3спытaю;

въ тeрніи: и3 и4менемъ;

т0й сотв0ри є5, и3 сyшу рyцэ;

и3зры2, и3 и3скопа2 и5, и3 падeтъ;

сл0во свое2, и3 и3сцэли2 z5, и3 и3збaви

              z5 t растлёній;

13. При произношении слов и3 и и4, и5 необходимо обращать внимание на надстрочный знак. Если над словом стоит только знак придыхания, то и3 – это союз  (рус. и), он произносится без ударения и при произношении примыкает к последующему слову. Если над словом, кроме придыхания, стоит знак ударения, то и4 и и5 – это местоимения (рус. его, их). При чтении на и4 и и5 падает ударение, и местоимения не сливаются ни с предыдущим, ни с последующим словом.

Упражнение 23. Прочитайте сочетания слов, обращая внимание на произношение слов и3 и и5:

сп7се2 и5,

я4кw и3зв0ли и5,

поzде2 и5,

є3си2 и5,

и3 взыщY и5 вы1ну, и3 сохраню2 и5 всёмъ се1рдцемъ,

w3снова2 и5 въ вёкъ.

14. Местоимения ю5, є5, z5, (рус. её, его, их)  являются ударными и не сливаются в произношении с предыдущим и последующим словом.

Упражнение 24. Прочитайте сочетания слов, обращая внимание на произношение слов ю5, є5, z5:

и3 ўпок0й z5 , 

є4же потреби1ти ю5,

сотвори1лъ є3си2 ю5,

спасе2 z5,

и3збaвилъ є3си2 z5,

и3 рaбъ тв0й возлюби2 є5,

насы2ти z5,

и3 и3сп0лни z5 твоегw хвалeніz,

похyлихъ є5 въ помышлeніи,

и3збaви z5 t всsкагw w3бстоsніz,

постaви z5 въ вёкъ,

низложи1ши z5 въ страстёхъ,

воспріsтъ z5 t пути2,

ўгот0валъ ю5 є4сть,

и3 даде2 z5 въ щедр0ты,

предаде2 z5 въ рyки,

низложи1ти z5 въ пусты1ни,

расточи1ти z5 въ страны6,

постaви ю5  їaкwву,

спасе2 z5 из8 руки2,

и3зведе2 z5 съ сребр0мъ,

посаждaти z5 со мн0ю,

возведе2 z5 я4кw стaдо,

напои2 z5 я4кw въ бeзднэ,

и3сцэли2 ю5 я4коже вёси,

предстaви ю5 твоемY пrт0лу,

и3стни1тъ z5 я4кw тельца2,

свіeши z5 и3 и3змэнsтсz,