Комплексна програма підвищення ефективності виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства. Складання бюджетів підприємства

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни: «Управління витратами»

ВИКОНАЛА: ст..гр.ЄП-04-4

 

ПЕРЕВІРИВ: В

Алчевськ,2007

ЗМІСТ

Вступ

1.Загальна характеристика підприємства

2.Комплексна програма підвищення ефективності виробничо – господарської та фінансової діяльності підприємства

3.Складання бюджетів підприємства

3.1 Бюджет продаж

3.2 Бюджет виробництва

3.3 Бюджет використання матеріалів

3.4 Бюджет приобретения матеріалів

3.5 Бюджет прямих витрат на оплату праці

3.6 Бюджет виробничих накладних витрат

3.7 Бюджет собівартості виробничої продукції

3.8 Бюджет собівартості реалізованої продукції

3.9 Бюджет адміністративних витрат

3.10 Бюджет витрат по збиту

3.11 Бюджетний звіт про прибутковість

3.12 Бюджет грошових коштів

4.Бюджетний баланс підприємства

Рекомендації

Перелік посилань

ВСТУП

Діяльність  будь - якого суб’єкта господарювання починається зі здійснення витрат. Спочатку підприємству необхідно придбати основні фонди, тобто будівлі, приміщення, устаткування, транспортні засоби, які будуть забезпечувати його діяльність протягом тривалого періоду часу. Потім треба закупити  матеріальні ресурси, які в процесі виробництва будуть перетворюватися на готову продукцію. У процесі реалізації підприємство відшкодовує здійснені витрати і якщо воно працює ефективно, отримує прибуток. Чим більша величина здійснених витрат і рівень їх витратовіддачі, тим більше прибутку отримує підприємство. У свою чергу прибуток є джерелом формування власних фінансових ресурсів підприємства, які знову можуть бути вкладені у виробництво це приводить до збільшення ринкової вартості підприємства, що за ринкових умов господарювання є основною метою діяльності будь - якого суб’єкта господарювання.

Отже, витрати є необхідною умовою функціонування підприємства. Величина витрат істотно впливає на формування  фінансових результатів, а також є основою для оцінки ефективності діяльності  підприємства. Тому зважені  і обдумані вирішення питань щодо управління витратами на підприємстві забезпечити високий рівень ефективності його діяльності.

Для прийняття ефективних управлінських рішень стосовно витрат необхідно володіти достовірною інформацією щодо місць їх виникнення, центрів відповідальності, величини здійсненних витрат, причин відхилень планових витрат від фактичних тощо. Для формування такої інформації на підприємстві має бути добре розвинена облікова політика.

I РОЗДІЛ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Назва підприємства ОАО АМК

1.2 Вид економічної діяльності – випуск металопродукції

1.3

Таблиця 1.1 -  Основні споживачі продукції підприємства

Назва продукції

Основні споживачі

Чавун, сталь

Москва, Минск, Кременчук,

Чавун, сталь, толстолистовой прокат

Курской, Братской, Волжской, Днепродзержинской, Киевской, Кременчугской электростанциях

сталь

Бхилаи, Бакаре,Иран

Таблиця 1.2 -  Основні постачальники підприємства

Назва продукції

Основні постачальники

Таблиця 1.3 -  Основні конкуренти підприємства

Назва продукції

Основні конкуренти

Сталь, чавун

Макеевский МК, Енакиевский МЗ, Азовсталь, Запоріжсталь, риворожьсталь, Керченський МК, Депроспецсталь

Таблиця  1.4 – Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

Показатели

2004

2005

2006

Реализация, т.грн

687014

853936,1

1571750,8

Товарная продукция в действующих ценах, т.грн

658735,9

862435,5

1555444,1

Балансовая прибыль, т.грн

106600,0

122391,0

51000

Численность – всего, чел

20547

20311

20478

в т.ч ППП, чел

18280

17782

18079

Фонд оплаты труда, т.грн

49249,3

49515,4

62193,8

Производительность труда, грн./чел

36036

48500

86036,0

Средняя зарплата 1 трудящ.,грн

1199,1

1202,9

1253,1

Рентабельность, %

-13,8

-10,6

6,6

Затраты на 1 грн. товарной продукции, коп./грн

115,94

111,83

93,8

Производство основних видов продукции:

Агломерат, т.т

2536,3

2546,0

33331,3

Чугун – всего, т.т

1419,8

1405,5

1822,5

в т.ч передельный, т.т

1360,6

1343,2

1769,3

литейный, т.т

59,2

62,3

53,2

Сталь – всего, т.т

1835,4

1890,6

2480,1

в т.ч мартеновская, т.т

1818,1

1873,3

2464,7

електросталь, т.т

17,3

17,3

15,4

Товарный прокат – всего, т.т

1328,2

1492,0

2003,5

Рисунок 1.2 – Товарная продукция в действующих ценах ОАО «АМК» за 2004 – 2006 года ,т.грн

Рисунок 1.3 – Реализация товарной продукции ОАО «АМК» за 2004-2006 год,т.грн

Рисунок 1.4 – Балансовая прибыль ОАО «АМК» за 2004-2006 года,т.грн

II РОЗДІЛ

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО – ГОСПОДАРЬСЬКОЇ ТА ФІНВНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Приводяться заходи для підвищення ефективності виробничо – господарської та фінансової діяльності підприємства, проводиться розрахунок необхідних витрат (матеріальних та інших ресурсів) для їхньої реалізації та розробляється комплексна програма для підвищення ефективності виробничо – господарської та фінансової діяльності підприємства.

Таблиця 2.1 – Основні напрямки для підвищення ефективності виробничо господарської та фінансової діяльності підприємства

Основні напрямки

Дії, необхідні для реалізації

Зміна застарілого обладнання більш новим і ефективним

Пошук постачальників залучення довгострокових інвестицій

Збільшення обсягів випуску продукції

За рахунок воду нових виробничих потужностей, збільшення заробітної плати робітників для мотивації їх праці

Скорочення чисельності управлінського персоналу

Аналіз не використованих посад управлінського апарату: су місткість спеціальностей

Зниження собівартості продукції

Економія ресурсів, досягнення безвідходного виробництва

Реалізація запасів готової продукції

Пошук нових споживачів, ведення знижок, льгот та інших мотиваційних заходів для вже існуючих споживачів

Створення ефективної реклами

Пошук каналів виходу споживачів

Таблиця 2.2 – Виробнича програма підприємства, т.т

Найменування

2006

2007

2008

2009

чавун

1822,5

2067,2

1963

2068

Рисунок 2.1 – Виробництво продукції, т.т

Таблиця 2.3 – Виробнича програма підприємства, т.грн

Найменування

2006

2007

2008

2009

Кількість

Ціна

Виручка, т.грн

Кількість

Ціна

Виручка, т.грн

Кількість

Ціна

Виручка, т.грн

Кількість

Ціна

Виручка, т.грн

Чавун

1822,5

1682,39

3066156

2067,2

2300

4754560

1963

2350

4613050

2068

2425

5014900

Рисунок 2.2 – Виробництво продукції, т.грн

Таблиця 2.4 – Виробнича і збутова програма підприємства на 2006-2009 роки, т.грн

Найменування

Ціна

Обсяг випуску, т.грн

Обсяг реалізації, т.грн

т.грн

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2006   (факт)

Чавун

1682,39

388861,03

388900

392340

393450

332937,7

392900

392974

452937

2007 (прогноз)

Чавун

2300

481544,75

463560

485534

491155

480600

481654

485580

491215

2008 (прогноз)

Чавун

2350

520250

521250

531145

531780

520250

521250

531145

531780

2009 (прогноз)

Чавун

2425

621000

621500

628800

631200

621000

621500

628800

631200

Таблиця 2.5 – Розрахунок потреби в основних фондах на чотири роки

Показники

Діючі фонди

Загальна потреба

Приріст основних фондів

2006 рік

1.Будинки, спорудження виробничого призначення

2.Робочі машини й устаткування

3.Транспортні засоби

4.Інші

Разом

2007 рік

1.Будинки, спорудження виробничого призначення

2.Робочі машини й устаткування

3.Транспортні засоби

4.Інші

Разом

2008 рік

1.Будинки, спорудження виробничого призначення

2.Робочі машини й устаткування

3.Транспортні засоби

4.Інші

Разом

2009 рік

1.Будинки, спорудження виробничого призначення

2.Робочі машини й устаткування

3.Транспортні засоби

4.Інші

Разом

Усього

Таблиця 2.6 – Розрахунок потреби у ресурсах на чотири роки

Показники

2006

2007

2008

2009

1.Сировина

1177

1174

1250

1255

2.Матеріали

1822,5

1823

2000

2001

3.Комплектуючі вироби

1241,8

1245

1241

1244

4.Паливо

0,08

1

1,5

1,5

5.Електроенергія

51,5

60

60,5

61,5

Разом

4292,88

4303

4553

4563

Таблиця 2.7 – Розрахунок потреби у трудових ресурсах

Показники

роки

2006

2007

2008

2009

1.Робітники основного виробництва

438

437

439

438

2.Робітники допоміжного виробництва

34

34

34

34

3.Фахівці і службовці

18

18

18

18

Усього

490

489

491

490

Таблиця 2.8 – Кошторис витрат і калькуляція собівартості

Показники

2006

2007

2008

2009

1.Обсяг продажів, усього

1571750,8

1922400

2081000

2484000

2.Собівартость, усього

1229045

1526300

1935650

2154132

сировина

1177

1174

1250

1255

матеріали

1822,5

1823

2000

2001

паливо

0,08

1

1,5

1,5

електроенергія

51,5

60

60,5

61,5

фонд заробітної плати

1119

1119

1119

1119

амортизація

6349,8

6789,3

9534,2

10154,7

витрати на рекламу

2300

2000

1900

1500

витрати на навчання

1000

1000

1000

1000

Таблиця 2.9 – Фінансові результати

Показники

2006

2007

2008

2009

1.Виторг від реалізації без ПДВ

2.Витрати на виробництво

3.Результат від реалізації

4.Результат від іншої реалізації

5.Доходи і витрати від позареалізаційних операцій

6.Балансовий прибуток

7.Платежи в бюджет із прибутку

8.Чистий прибуток

Таблиця 2.10 – Розрахунок потреби у додаткових інвестиціях і джерелах фінансування

Потреба в додаткових інвестиціях

2006

2007

2008

2009

1.Основний капітал, тис.грн

будинки, спорудження виробничого призначення

робочі машини й устаткування

транспортні засоби

інші

2.Оборотний капітал

запаси й витрати

дебіторська заборгованість

кошти

Разом

Джерела фінансування, т,грн.

1.Акціонерний капітал

2.Притягнутий капітал

довгострокові позики

довгострокові кредити

короткострокові позики

короткострокові кредити

3.Інші джерела фінансування

Разом

Таблиця 2.11 – Агрегована форма прогнозу балансу

Актив

рік

Пасив

рік

2007

2008

2009

2007

2008

2009

1.Основні засоби та інші поза оборотні активи

1.Джерела власних засобів

2.Запаси й витрати

2.Довгострокові забовязання

3.Кошти, розрахунки та інші активи

3.Короткострокова заборгованість

Баланс

Баланс

Таблиця 2.12 – Розрахунок коефіцієнтів поточної ліквідності й забезпеченості власними засобами на основі агрегованої форми поточного балансу

Показники

рік

2007

2008

2009

1.Коефіцієнт поточної ліквідності

2.Коефіцієнт забезпеченості власними засобами

3.Коефіцієнт відновлення

Таблиця 2.13 – Зведена оцінка фінансових показників

Показники

2007

2008

2009

Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт стійкості

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт фінансової залежності

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами

Коефіцієнт маневреності СОС

Коефіцієнт реальної вартості майна

Коефіцієнт нагромадження амортизації

Коефіцієнт співвідношення поточних активів і нерухомості

Показники ефективності виробництва

Оборотність, раз у рік

Активів

Власного капіталу

Інвестованого капіталу

Основніх фондів

Запасів

Дебіторської заборгованості

Рентабельності

Всіх активів

Власного капіталу

Продажів

Продуктивності праці, тис.грн/чол

Прибуток на одного працівника,т.грн/чол

Фондоозброєність, тис.грн/чол

III РОЗДІЛ

СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Приводимо баланс підприємства на кінець 2006 року

Политика продаж предприятия предлагает , что 70%  от прадажи покупатели платят в месяци продажи, а 30% - в следующем месяце.

Таблица 3.3 – Объем продаж и цен продукции в 2006 г.

Год.квартал

Фактический объем продаж, т.т

Цена ед. продукции, т.грн

2006 год

I квартал

II квартал

III квартал

VI квартал

Запасы сырья и готовой продукции на складе на 1 января 2007 года были

Похожие материалы

Информация о работе