Внешнеэкономическая деятельность: Методическое пособие к практическим занятиям и контрольным работам

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Дослідження ринку в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

9. Організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку.

10 Управління контрактною діяльністю і практика ведення комерційних переговорів.

11. Контракт в зовнішньоекономічній діяльності.

12. Методи оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

13. Цінова політика на зовнішньому ринку.

14. Ціни зовнішньоторговельних контрактів і методика їх розрахунків.

15. Механізм розрахунків в зовнішньоторговельних операціях.

16. Форми платежів у Вед.

17. Основні види транспортного забезпечення Вед.

18. Базисні умови постачань товарів (Інкотермс – 2000).

19. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій.

20. Імідж і реклама фірми в міжнародній торгівлі.

21. Знижки і поправки до цін в зовнішньоекономічній діяльності.

22. Платіжний баланс: основні поняття, структура, класифікація статей згідно методиці МВФ. Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу.

23. Економічна політика і платіжний баланс. Макроекономічна роль платіжного балансу. Теорії платіжного балансу.

24. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв'язків в Україні.

25. Абсолютні і відносні показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

26. Фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів.

27. Зовнішньоекономічні договори: види, структура, зміст.

28. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

29. Суть і форми спільного підприємства.

30. Суть, зміст, методи і основні завдання аналізу зовнішньоекономічної діяльності.


Тема: Платіжний баланс

Задача № 1:

Платіжний баланс країни Б характеризується наступними даними (млрд.долл.):

- товарний експорт (+100 + № В);

- товарний  імпорт-60;

- експорт нефакторних послуг +30;

- імпорт нефакторних послуг -20;

- чисті доходи від інвестицій -10;

- чисті поточні трансферти +20;

- приток капіталу +20;

- відтік капіталу (-100 - № У);

- зменшення офіційних валютних резервів +20;

Визначите на основі приведених вище за дані:

1) величину торгового балансу;

2) величину балансу поточних операцій;

3) величину балансу руху капіталу;

4) сальдо балансу офіційних розрахунків.

Задача №2:

Дані платіжного балансу країни Х такі: країна імпортує товари на суму (80 + № У) млрд. дол., а загальна вартість товарів, що експортуються, складає 200 млрд. дол. Вартість нефакторних послуг, що імпортуються, складає 150 млрд. дол., що перевищує вартість експорту нефакторних послуг на 60 млрд. дол. Національний капітал, інвестований за кордоном, приносить на (40 - № У) млрд.долл. менше відсотків і дивідендів, чим іноземний капітал, інвестований в даній країні. Величина чистих поточних трансфертів позитивна і складає 60 млрд. дол., що перевищує позитивну величину чистих капітальних трансфертів на 45 млрд.долл. Країна надала кредити на суму 165 млрд.долл. Сума, на яку надані кредити, перевищують суму, на яку одержані кредити, на 145 млрд.долл. Центральний банк країни Х продав частину офіційних валютних резервів на суму 50 млрд.долл., що привело до зменшення офіційних валютних резервів.

Визначите:

1) сальдо торгового балансу;

2) сальдо балансу по поточним операціям;

3) сальдо балансу офіційних розрахунків;

4) сальдо балансу руху капіталу і фін. інструментів.

Методичні рекомендації до рішення задач:

Платіжний баланс - це систематизований запис підсумків всіх економічних операцій між резидентами даної країни і рештою світу протягом певного періоду часу, як правило, роки.

Згідно стандартної класифікації, розробленої МВФ, платіжний баланс включає два основні рахунки і має наступний вигляд (табл. 1).

Таблиця 1 - Платіжний баланс

Кредит

Дебет

I Рахівниці поточних операцій

1. Експорт товарів

2. Імпорт товарів

Сальдо балансу зовнішньої торгівлі

3. Експорт послуг

4. Імпорт послуг

5. Чисті доходи від інвестицій

6. Чисті поточні трансферти

Сальдо балансу по поточним операціям

II Рахівниці операцій з капіталом і фінансовими інструментами

7. Чисті капітальні трансферти

8. Одержані довгострокові і короткострокові кредити

9. Надані довгострокові і

короткострокові кредити

10. Чисті пропуски і помилки

Сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансовими інструментами

Сальдо балансу офіційних розрахунків

11. Чисте збільшення офіційних валютних резервів

До кредиту відносяться ті операції, в результаті яких відбувається відтік цінностей і притока валюти в країну (вони записуються із знаком «+»).

До дебету відносяться ті операції, в результаті яких країна витрачає валюту в обмін на набуваючи цінності (вони записуються із знаком «-»).

Торговий баланс – розділ платіжного балансу, який відображає вартість експорту товарів за вирахуванням їх імпорту.

Рахунок (баланс) поточних операцій - рахунок поточного балансу, який відображає всі надходження від продажу товарів і послуг нерезидентам і всі витрати резидентів на товари і послуги, що надаються іноземцями, а також чисті доходи від інвестицій і чисті поточні трансферти.

До нефакторних послуг відносяться платежі за використання інтелектуальної власності, витрати, пов'язані з міжнародним туризмом, трансфертом, страхуванням.

До факторних послуг відносяться чисті доходи від інвестицій

Похожие материалы

Информация о работе