Надзвичайні ситуації техногенного, природного та екологічного характеру: Довідник з цивільної оборони

Страницы работы

Фрагмент текста работы

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО          ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ.

1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

1.1.1.  Основні терміни і визначення

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастро-фою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат.

Класифікація надзвичайних ситуацій - система, згідно з якими НС поділяються на класи і підкласи залежно від їх характеру.

Класифікаційна ознака НС - технічна або інша характеристика аварій-ної ситуації, що дає змогу віднести її до надзвичайної.

Порогове значення класифікаційної ознаки НС - визначене в уста-новленому порядку значення технічної або іншої характеристики конк-ретної аварійної ситуації, що дає змогу віднести її до надзвичайної.       

Екстремальна подія техногенного, екологічного або природного характеру - подія, що заключається в істотному різкому відхиленню від норми проходження процесів або явищ.

Під нормою треба розуміти таке проходження процесів або явищ, до якого населення і виробництво пристосувались шляхом тривалого досліду або спеціальних науково-технічних розробок.

Техногенна надзвичайна ситуація - стан, при якому внаслідок виник-нення джерела техногенної надзвичайної ситуації на об'єкті, визначеній території або акваторії порушуються нормальні умови життя і діяльності людей, виникає загроза їх життю і здоров'ю, наноситься шкода майну населення, економіці і довкіллю.

Джерело техногенної надзвичайної ситуації - небезпечна техногенна подія, внаслідок чого на об'єкті, визначеній території або акваторії виник-ла техногенна надзвичайна ситуація.

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей і приво-дить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів чи завдає шкоди довкіллю.

Катастрофа - велика за масштабом аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків.

    Техногенна небезпека -стан, внутрішньо притаманний технічній систе-мі, виробничому або транспортному об'єкту, що реалізується у виді дії ураження джерела техногенної НС на людину і довкілля при його виник-ненні,  або у виді прямої чи  побічної шкоди  для  людини і навколишнього природного середовища в процесі нормальної експлуатації цих об'єктів.

Фактор ураження джерела техногенної надзвичайної ситуації –скла-дова небезпечної події, що характеризується фізичними, хімічними і біо-логічними діями і проявленнями, які виражені відповідними параметрами.

Дія ураження джерела техногенної надзвичайної ситуації - негатив-ний вплив одного або сполучених факторів ураження джерела техногенної надзвичайної ситуації на життя і здоров'я людей, сільськогосподарських тварин і рослин, суб'єкти господарської діяльності та навколишнє природ-не середовище.

Зона техногенної надзвичайної ситуації - територія чи акваторія, в ме-жах якої діє негативний вплив одного або сполучених факторів ураження джерела техногенної надзвичайної ситуації.

Природна надзвичайна ситуація - обстановка на визначеній території або акваторії, що склалася у разі виникнення джерела природної надзви-чайної ситуації, яка може потягти або потягла людські жертви, нанести шкоду здоров'ю людей і довкіллю, а також привести до значних матеріа-льних втрат і порушення життєдіяльності людей.

Джерело природної надзвичайної ситуації - небезпечне природне яви-ще або процес, внаслідок якого на визначеній території або акваторії виникла або може виникнути надзвичайна ситуація.

Фактор ураження джерела природної надзвичайної ситуації –скла-дова небезпечного природного явища або процесу, що викликана джере-лом природної надзвичайної ситуації і характеризується фізичними, хіміч-ними, біологічними діями і проявляннями, які визначені або виражені від-повідними параметрами.

Дія джерела ураження природної надзвичайної ситуації - негативний вплив одного або сполучених факторів ураження джерела природної над-звичайної ситуації на життя і здоров'я людей, сільськогосподарських тва-рин і рослин, об'єкти економіки та довкілля.

Небезпечне природне явище - подія природного походження або резу-льтат

Похожие материалы

Информация о работе