Модульне структурування змісту функціонального навчання. Розподіл населення за групами навчання

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Модульне структурування змісту функціонального навчання

Розподіл населення за групами навчання

А

- особи керівного складу цивільного захисту, інші управлінські кадри і фахівці, на яких розповсюджується дія законів у сфері цивільного захисту;

Б

- працівники підприємств, установ та організаций;

В

- студентська, учнівська молодь та вихованці дошкільних закладів;

Г

- особи, які не зайняти у сфері виробництва та обслуговування.

Навчальні категорії населення групи А

 • До осіб керівного складу цивільного захисту відносяться особи, які:
 • очолюють функціональні, територіальні підсистеми цивільного
 • захисту, їх ланки включно до об’єкту, та їх заступники;
 • комісії, органи управління і спеціалізовані служби утворені в межах
 • ЄДС ЦЗ та їх заступники.

 • До фахівців у сфері цивільного захисту відноситься персонал
 • підприємств, установ та організацій, які:
  • очолюють формування ЄДС ЦЗ;
  • входять до складу диспетчерських і аварійно-технічних служб
  • потенційно-небезпечних об‘єктів та об‘єктів підвищеної небезпеки;
  • виконують роботи пов'язані з підвищеною пожежною та
  • техногенною небезпекою, обслуговуванням та експлуатацією
  • систем раннього виявлення НС та оповіщення населення;
  • залучаються до проведення радіаційно-хімічної розвідки,
  • дозиметричного контролю, санітарної та спеціальної обробки;
  • викладають питання БЖД та ЦЗ у НЗ всіх типів і рівнів;
  • організують та проводять заняття, навчання і тренування з ЦЗ на
  • ПУО та підготовку персоналу ПНО та ОПН до дій з попередження та
  • ліквідації НС за планами локалізації та ліквідації аварій.

Інтегральні блоки завдань та функцій

 • Загальні функції
 • впровадження організаційно-розпорядчих та консультаційно-дорадчих функцій:
 • організаційно-розпорядчі - реалізація планів діяльності відповідно до свого функціонального напрямку щодо організації, узгодження, взаємодії, координації та контролю заходів;
 • консультаційно-дорадчі – систематизація, аналіз та узагальнення інформації, підготовка пропозицій, прогнозів, управлінських рішень з визначенням фінансування і видів забезпечення заходів.
 • Спеціальні функції
 • забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період на:
 • державному рівні;
 • регіональному рівні;
 • місцевому та об'єктовому рівнях.

Уніфіковані завдання за спеціальною функцією

 • державна стандартизація з питань безпеки у НС;
 • застосовування технологій зменшення ризиків виникнення і пом'якшення наслідків катастроф та НС;
 • основи управління відповідними функціональними і територіальними підсистемами ЄС ЦЗ;
 • порядок обміну і подання інформації, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення НС, укриття в захисних спорудах, забезпечення радіаційно-хімічного захисту, проведення евакуаційних заходів, створення фінансових та матеріальних резервів для захисту населення та ліквідації НС та їх наслідків;
 • забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до дій за призначенням та організація, проведення і забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
 • порядок здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру відповідно до своїх повноважень.

Модель системи функціонального навчання

Системний

Обов'язковість

Курси

Курси ПК на базі НМЦ

ПДС на базі курсів

Виробниче навчання

Синергетичний

Плановість

Андрогогічний

Варіативність

Система ФН (ПК)

Компітентніснтий

Поєднання колективної, групової і індивідуальної роботи

Діяльнісно- практичний

Міжкурсовий період

П і д х о д и

П р и н ц и п и

Самоосвіта

Наступність та неперервність

Інтегративний

Використання досвіду

Особистісто- орієнтовний

Навчання, тренування

Конференції

Навчально - методичні збори

Консультації на базі НМЦ

Взаємозв'язок

Рівнево- кваліфікаційний

Диференційований

Централізація

Показники здатності слухачів до виконання функцій за цільовим призначенням у сфері ЦЗ

 • Зміст освіти – це обсяг інформації, якій є дослідженим, вивченим, оформленим в навчальну дисципліну та призначеним для засвоєння
 • показник набуття компетенції - обсягу знань (оновленої або розширеної інформації) та практичного досвіду їх застосування у відповідності до переліку завдань і обов’язків, які мають виконувати слухачі згідно визначеного посадовими інструкціями рівня їх діяльності відносно безпеки у НС;
 • технологічність (раціональність в затратах сил, засобів, матеріальних резервів, часу при вирішенні завдань) готовності, що характеризує ефективність застосування слухачами знань і умінь;
 • правовий показник, який передбачає готовність до виконання функцій у сфері ЦЗ в умовах чинного законодавства;
 • показник можливості самовдосконалення шляхом поповнення знань і умінь для вирішення на місцях конкретних виробничих проблем із запобігання НС, підтримки готовності до реагування на них та вжиття заходів щодо усунення і мінімізації їх наслідків.

Схема аналізу навчального курсу

 • Визначення цілісності курсу: основна проблема;
 • провідна ідея (концепція).

Функціональна (територіальна) підсистема ЭСЦЗ

Загальні функції з управління

Управлінські функції

Підсумкове резюме після закінчення курсу

Людина – надзвичайні ситуації

Запобігання НС

Ліквідація наслідків НС

Схема аналізу навчального курсу

Модуль теоретичного змісту курсу

Модуль контроль

Модуль введення у вивчення курсу

Модуль резюме

Модулі додаткового порядку

Блок-модулі – загальний, профільний, регіональний виступають укрупненою одиницею змісту курсу і об’єднують основні форми навчального процесу

 • державне управління у сфері ЦЗ;
 • комплекс заходів з убезпечення населення і територій;
 • забезпечення заходів ЦЗ.
 • організація управління діями в НС ;
 • методика роботи за посадою у складі певного органу, комісії, служби;
 • злагодження до дій за призначенням
 • стан природно-техногенної безпеки
 • об'єкти класифікації та класифікаційні ознаки НС;
 • матеріальні резерви з ліквідації НС;
 • особливості планування і проведення евакуаційних заходів

Похожие материалы

Информация о работе