Загальні обов'язки командувачів, командирів (начальників) щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права

Страницы работы

Содержание работы

1.5. Загальні обов'язки командувачів, командирів (начальників)

щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права

1.5.1. У службовій діяльності командувачі команди­ри (начальники) повинні спиратись на норми міжнарод­ного гуманітарного права, які зобов'язують:

у мирний час:

•  організовувати і брати участь у поширенні знань про міжнародне гуманітарне право серед підпорядкова­ного особового складу;

• забезпечувати вивчення права збройних конфліктів у процесі військового навчання і виховання військово­службовців;

• звертати увагу підлеглих на те, що за серйозні по­рушення норм міжнародного гуманітарного права чин­ним законодавством України передбачається притягнен­ня до кримінальної відповідальності;

•   постійно підтримувати правопорядок і високу військову дисципліну, які є гарантом неухильного до­тримання усім особовим складом норм міжнародного гу­манітарного права у разі збройного конфлікту;

•   контролювати наявність у військовослужбовців посвідчень особи (військових квитків), особистого знака (розпізнавального медальйона), посвідчення про на­лежність до медичного або духовного персоналу (дода­ток 2 до Керівництва);

•  контролювати підготовку медичного персоналу 1 військових службових (службових) осіб юридичної служби щодо вивчення норм міжнародного гуманітарного права;

під час збройного конфлікту:

•  подавати особистий приклад у дотриманні норм права кінній;

• вимагати від підлеглих знання і неухильного вико­нання норм права збройних конфліктів;

• припиняти порушення норм міжнародного гуманітар­ного права особовим складом і, у разі потреби, притягати

• проявляти повагу до національикх товариств Черво­ного Хреста (Червового Півмісяця та інших гуманітарних товариств, які визвані і тногжоважеиі уряде) за умови підпорядкування особового складу них товариств

законам воєнного часу та наказам і розпорядженням військового командування;

• сприяти, у межах можливостей, Міжнародному комітету Червоного Хреста у виконанні ним гуманітар­них функцій щодо забезпечення захисту і надання допо­моги жертвам збройних конфліктів.

1.5.2. Штаб оперативного командування повинен за­безпечити командирів з'єднань, військових частин текс­тами Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни, Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 року, Міжнародного Реєстру культурних цінностей, які знаходяться під спеціальним захистом, та Державного реєстру національного культурного надбання (пункти 1.2.39 та 1.2.40 Керівництва)

1.5.3. Для вирішення питань, що стосуються застосування норм права війни, командувачі, командири (на­чальники) залучають юридичних радників, функції яких покладені на помічників командирів військових частин з правової роботи (юрисконсультів військових частин).

Похожие материалы

Информация о работе