Регістри і лічильники імпульсів, страница 7

2. ЛІЧИЛЬНИКИ ІМПУЛЬСІВ

2.1. Основні  характеристики та параметри лічильників

Лічильником зветься функціональний вузол, призначений для рахунку імпульсів вхідних імпульсних послідовностей. Основним елементом будь-якого лічильника є Т-тригер, що використовується для роботи в лічильному режимі, так як ці тригери можуть і зберігати свій стан та додавати з ним по модулю 2 вхідний сигнал. Одиничний Т-тригер розподіляє на 2 частоту вхідної послідовності імпульсів. Каскадне включення m таких тригерів утворює лічильник з коефіцієнтом перерахунку (модуль рахунку, ємність лічильника) К=2m. Тригери лічильника послідовності перебирають всі свої стани та повертаються в початковий стан, видаючи на вхід лічильника один імпульс. Якщо стан виходів тригерів лічильника змінюється у відповідності з послідовністю двійкових чисел, лічильник зветься двійковим.

Існують лічильники з іншими видами кодування станів виходів тригеру, наприклад: унітарним – коли стан лічильника представляється кількістю вихідних одиниць; одинарним – коли стан лічильника визначається розташування єдиної одиниці. Звичайно код, що визначається вихідними станами тригерів, змінюється в  зростаючому напрямку (додаючі лічильники). При зворотній зміні станів лічильники звуться віднімаючими, а якщо напрямок перебору змінюється, то лічильник зветься реверсивним. Напрямок рахунку визначається як динамічними здібностями тригерів (перемиканння по фронту або спаду), так і засобом з’єднання виходів минулого тригеру з входом наступного. Якщо, наприклад, в лічильнику використовуються триге­ри, що перекидуються по фронту синхроімпульсу, то для організації додаючого лі­чильника необхідно з’єднати вхід наступного тригеру з інверсним виходом мину­лого, а для організації віднімаючого лічильника для зв’язку між тригерами вико­ристовується вихід тригерів. Для використання тригерів, що перекидуються по спаду синхроімпульсу, вказані зв’язки повинні бути протилежними.

Для чотирьохрозрядного сумуючого лічильника К=24=16 початковим кодом, записаним на прямих виходах тригерів, є 0000, а кінцевим, після якого наспупає переповнення, код 1111. Цей же код є звичайно початковим для віднімаючого лічильника. У випадку, коли в якості початкового коду віднімаючого лічильника прийнятий стан 0000, то поточний спад тригерів лічильника відображає від’ємне число зчитаних імпульсів, що представлене в додатковому коді [9].

Лічильники, робота яких визначається лише імпульсуми інформаційної послі­довності, називають асинхронними. Якщо перемикання тригерів лічильника здійс­ню­ється при одночасному впливі вхідних імпульсів та синхросигналів, такі лічиль­ники звуться синхронними. Окрім інформаційного та синхровходу в більшості випадків лічильники поповнюються також входом загального збросу R, ряд лічиль­ників, в які передбачається передчасне завантаження початкового коду, постача­ються входами Di для паралельного завантаження та входами керування завантаженням P/S. Умовне позначення лічильника наведено на рис.2.1. В залеж­ності від функціонального призна­чення лічильники постачаються додатковими входами керування або дозволу.

За своїми технічними характеристиками, окім коефіцієнта перерахунку, лі­чильники характеризуються швидкодією, визнача­ється вона двома параметрами: дозволяюча спроможність tc раз, під якою є на увазі мінімальний час між двома вхідними сигналами, і часом встановлення коду лічиль­ника tуст, яке визначає промі­жок між моментом поступленння вхідного сигналу та переходом лічильника в новий стійкий стан. Величина fmax=1/tc раз зветься макси­мальною частотою лічильника.

2.2. Схеми та принципи  побудови лічильників

Властивості лічильників в основному визначаються тими зв’язками, які закладені в них для передачі вхідної інформації тригерами і для передачі станів тригерів молодших розрядів на тригери старших розрядів. Найбільш часто використовують наступні типи зв’язків: безпосередній, за допомогою ланцюгів послідовного переносу і за допомогою паралельного переносу.

Приклад схеми лічильника з безпосереднім зв’язком, що відповідає мікросхемі К155ИЕ5, наведен на рис.2.2. При з’єднанні Q0 та Т2 маємо чотирьохрозрядний двійковий лічильник, що сприймає вхідну послідовність по спаду імпульсів, що подаються на вхід Т1. Тригери, побудовані на елементах DD2, DD3, DD4, сумісно з входом Т2 утворюють лічильник К=23=8. Послідовність станів виходів його відповідає даним табл. 2.1.


Зміна станів тригерів в схемі, що розглядається, проходить послідовно, тому затримка передачі імпульсу оцінюється затримкою найпоганішого випадку перемикання – зміною всіх одиниць на всі нулі – в m разів більше затримки, що обумовлена перемиканням одного тригеру. Цей факт є серйозним недоліком безпосередньої системи зв’язків.

Подпись: Номер вхідного імпульсу	Q3	Q2	Q1
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1
8	0	0	0

Таблиця 2.1

Лічильники типу, що розглядається, бувають тільки асинхронні. Нарощення їх розрядності, як випливає з рис.2.2, здійснюється безпосереднім з’єднанням виходу старшого розряду перед ввімкненої мікросхеми з входом наступної. Для обнулення станів тригерів існують R-входи. Переваги таких лічильників – простота, легкість нарощення, висока надійність роботи при змінній тривалості вхідних імпульсів.

Зв’язок тригерів за принципом послі­дов­ного (скрізного) переносу [2] харак­теризується наявністю логічних елементів І, вмикнених послідовно, що дозволяє забезпечити скрізний перенос вхідного імпульсу до найближчого тригеру з нульовим станом. Такий засіб зв’язку є критичним до ширини вхідних імпульсів, однак пере­ваги по швидкодії немає. Обидва перелічених засоби зв’язку  характерні для лічиль­ників з послідовним переносом, затримка розповсюдження імпульсів в яких про­порційна до числа його розрядів. Для зменшення тривалості затримки викорис­то­вують лічильник з паралельним переносом (рис.2.3, а).