Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 8

         Комплексне використання індексного методу.        

Практичне заняття 12-14.

Індексний метод аналізу соціально-економічних процесів.

1.  Вибір форми статистичного індексу.

2.  Побудова індивідуальних і загальних індексів.

3.  Аналіз динаміки середнього рівня досліджуваного показника.

4.  Факторний аналіз соціально-економічного явища.

5.  Розрахунок територіальних індексів.

Тема 9.

Статистичні методи аналізу зв'язків між явищами

         Природа взаємозв'язків економічних показників. Види взаємозв'язків. Факторна й результативна ознака.

         Методи вивчення взаємозв'язків між кількісними ознаками. Аналітичне групування. Дисперсійний аналіз. Індексний метод.  Умови застосування.

         Метод кореляційно-регресійного аналізу зв'язку між показниками.

Парна кореляція. Методика. Аналіз і практичне застосування результатів.

Поняття про множинну регресію. 

         Методи вивчення зв'язків між некількісними ознаками. Непараметричні методи оцінки зв'язку між економічними ознаками. Коефіцієнт Спірмена.

         Вивчення зв'язку між альтернативними ознаками. Чотирьохклітинні таблиці. Коефіцієнт асоціації й коефіцієнт контингенції.

Практичне заняття 15-16.

Факторний аналіз соціально-економічних явищ.

1.  Методика аналітичного групування й дисперсійного аналізу.

2.  Методика кореляційно-регресійного аналізу.

3.  Оцінювання взаємозв'язку між якісними ознаками.

Тема 10.

Статистичні таблиці. Статистичні графіки.

         Статистичні таблиці: сутність, елементи й правила побудови. Практичне використання. Види статистичних таблиць. Розробка макета. Аналіз даних статистичної таблиці.

Графічна інтерпретація  статистичної інформації: аналітичний зміст і основні вимоги при оформленні.

Графічне зображення абсолютної й відносної статистичної інформації.