Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 38

19.   Уманець Т. В., Пігарєв Ю. Б. Статистика : навч. посіб. – К. : Вікар,
2003. – 623 с.

20.   Фiнансова статистика (з основами теорiї статистики) : навч. посiб. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / За наук. ред. В. Б. Захожая ; Межрегiон. акад. упр. персоналом. – К., 2002. – 222 с.

21.   Фещур Р. В. Статистика : навч. посiб. / Р. В. Фещур, А. Ф. Барвiнський, В. П. Кiчор ; Нац. ун-т «Львiв. Полiтехнiка» та iн. – Л. : Iнтелект-Захiд, 2003. –
273 с.

22.   Холендер М., Вульф Д. Непараметрические методы статистики. – М. : Финансы и статистика, 1983.

23.   Экономическая статистика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям и направлениям / [Ю. Н. Иванов, С. Е. Казаринова,
Г. Л. Громыко и др. ; под общ. ред. Ю. Н. Иванова]. – 2-е изд., доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 479 с.

24.   Періодичні видання:

¨  журнали «Экономика Украины», «Економіст», «Статистика України», «Україна : аспекти праці», «Вопросы статистики» та ін.;

¨  газети «Урядовий кур'єр», «Бизнес» та ін.


Додаток 1

Критичні значення лінійного коефіцієнта кореляції

при0,05

Обсяг вибірки

5

6

7

8

9

10

12

14

16

0,88

0,81

0,75

0,71

0,67

0,63

0,58

0,53

0,50