Констатація і оцінка досягнутих результатів підприємницької діяльності, формулювання основних висновків

Страницы работы

4 страницы (Word-файл)

Фрагмент текста работы

ВИСНОВКИ

Управлінський контроль – це одна з функцій управління, без якої повною мірою не можуть бути реалізовані всі інші функції управління: планування, організація, керівництво і мотивація. Контроль покликаний забезпечувати правильну оцінку реальної ситуації і тим самим створювати передумови для внесення коректив до запланованих показників розвитку як окремих підрозділів, так і всього підприємства. Контроль виступає одним з головних інструментів побудови політики і ухвалення рішень, що забезпечують оптимальне функціонування підприємств енергетичного бізнесу і досягнення ними поставлених цілей, як в довгостроковій перспективі, так і в питаннях оперативного управління. Управлінський контроль у менеджменті підприємств енергетичного бізнесу необхідний для виявлення і вирішення проблем раніше, ніж вони нанесуть їм серйозну фінансвову шкоду. Контроль також може використовуватися для стимулювання успішної діяльності.

Отже, у ході дослідження ми прийшли до висновку, що призначенням і завданнями контролю є:

·  констатація і оцінка досягнутих результатів підприємницької діяльності, формулювання основних висновків;

·  оцінка конкретного внеску окремих функціональних підрозділів і працівників у сфері підприємства;

·  структурна оцінка ефективності окремих заходів у виробничій, комерційній і фінансовій діяльності;

·   всебічна оцінка ефективності стратегічного планування підприємства;

·   формування зворотного зв'язку з метою інформування керівництва і співробітників підприємства про результати контролю і отримання реакції у відповідь.

Контроль є ефективним, якщо він має стратегічний характер, націлений на досягнення конкретних результатів, своєчасний і гнучкий. Управлінський контроль не є разовою акцією. Це процес безперервний, він включає спостереження і регулювання різних видів діяльності підприємства з метою полегшення виконання управлінських завдань. Ефективний управлінський контроль створюється на основі його з'єднання з процесом стратегічного планування. Проте в процесі оцінки необхідно враховувати і незаплановані (випадкові) результати, які, найчастіше, забезпечуються ефективними оперативними рішеннями і характеризують результативність діяльності окремих підрозділів або працівників та їх уміння адекватно реагувати на непередбачені обставини. Початком управлінського контролю є оцінка результатів, а закінченням – аналіз чинників, які зумовили отримання таких результатів і розкриття причин відхилень фактичних показників від запланованих. Таким чином, управлінський контроль є невід’ємною складовою менеджменту, без якої не може повноцінно та злагоджено функціонувати жодне підприємство.       

Результати проведеного дослідження дають підстави для наступних висновків:

1. Планування є процесом, при якому слід враховувати специфіку економічних умов, що склалися в нашій країні. Досвід, перейнятий у західних підприємств по складанню бізнес-планів виявляється неефективним в умовах переходу до ринкової економіки, а самі бізнес-плани не достатньо дієвими. Тому на основі зарубіжного і вітчизняного досвідів слід розробляти власну удосконалену систему планування діяльності підприємств, роблячи акцент на фінансовому плануванні. У зв’язку з цим, у роботі зроблений висновок щодо необхідності розробки власної системи фінансового планування.

2. На основі узагальнення та аналізу існуючих вітчизняних і зарубіжних точок зору дано визначення терміну “фінансове планування” як документ, що відображає обсяг надходжень коштів і їх спрямування у плановому періоді з метою забезпечення потреб поточної діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов'язань перед державою, банками, постачальниками та іншими кредиторами. У нашому випадку фінансове планування дозволило визначити обсяги фінансових ресурсів ВАТ «» за джерелами формування та напрямками їх цільового використання згідно з розглянутими показниками у періодах, що передують плановому та у плановому періоді.

3. Впровадження фінансового планування допомагає значно підвищити ефективність фінансово – господарської діяльності ВАТ «» за допомогою вирішення наступних основних завдань:

- забезпечення фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної господарської діяльності, включаючи розширене відтворення основних засобів, формування достатніх обігових коштів, матеріального стимулювання, забезпечення соціальних стандартів для працівників;

- виявлення резервів у господарській діяльності та спрямування їх на підвищення ефективності виробництва;

- забезпечення раціональних та взаємовигідних економічних відносин з іншими підприємствами-постачальниками матеріальних ресурсів, бюджетом та банками:

- здійснення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю структурних одиниць та відділень, за утворенням й використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

4. Використання фінансового планування створює такі важливі переваги:

Похожие материалы

Информация о работе