Підприємство — відкрита соціально–економічна система. Проектування організації. Організаційно-правові форми підприємств

Страницы работы

Фрагмент текста работы

кваліфікації: "Спеціаліст з менеджменту", „Магістр з менеджменту”.

      Змістовні модулі за програмою навчальної дисципліни, якою передбачено цикл лекцій у поєднанні з самостійною роботою студентів із забезпеченням консультаціями викладача, проведення практичних занять з головних тем дисципліни та виконання курсового проекту, іспит.

Таблиця 1.1 – Розподіл навчального часу

Спеціальність

Форма навчання

Семестр

Години

Іспит

Всього

Ауд.

у т. ч.

Самостійна

у т.ч.

Лекц

Практ

КП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.050201  МОМГ

денна

9

126

54

18

36

72

36

+

8.050201 ММОМГ

денна

9

90

54

18

18

54

36

+

7.050201  МОМГ

заочна

11

126

16

8

8

110

36

+

Таблиця 1. 2 – Тематичний план

теми

Найменування  теми занять

Обсяг у годинах

Лекцій

Практ.

Самост.

Разом

1

Зміст, предмет і завдання курсу

1

-

2

3

2

Системна модель управління

1

-

10

11

3

Проектування оргсистем

1

-

10

11

4

Галузеві особливості менеджменту

1

-

10

11

5

Соціально-психологічна система

1

2

12

15

6

Фінансово-економічна система

1

2

12

15

7

Маркетингова діяльність

1

2

12

15

8

Ризик – менеджмент

-

-

10

10

9

Кризовий стан

-

-

10

10

10

Ефективність управління

1

2

12

15

11

Корпоративний менеджмент

-

-

10

10

Разом

8

8

110

126

2. Засоби контролю

Навчальна дисципліна “Менеджмент організацій” виноситься також на державний іспит.

3.  Питання для ІСПИТУ

1. Економічна теорія виробництва

2.  Економічна теорія фірми

3.  Системна модель управління організацією

4.  Організація як відкрита соціально-економічна система

5.  Фактори зовнішнього й внутрішнього середовища організації

6.  Законодавча база підприємства

7.  Місія і цілі організації

8.  Стратегія фірми

9.  Проектування організаційних систем

10.  Галузеві особливості муніципального менеджменту

11 Організаційно-правові форми підприємств в ринковій економіці

12 Підприємництво в системі ринкових відносин

13. Управління соціально-психологічною підсистемою

14. Психологія та етика ділового спілкування

15.  Моделі мотивації персоналу

16.  Паблік Рілешнз (PR) в менеджменті

17.  Управління фінансово-економічною підсистемою

18.  Організація фінансового планування (бюджет)

19.  Оцінка фінансових результатів (баланс)

20.  Менеджмент маркетингової діяльності

21.  Маркетинг послуг

22.  Підприємство  — об’єкт маркетингового аналізу

23.  Логістика в маркетингу

24.  Паблік Рілешнз (PR) в маркетингу

25.  Управління ризикозахищеністю підприємства

26.  Управління організацією у кризовому стані

27.  Санація та банкрутство організації

28.  Зміни, реструктуризація, адаптація та інтеграція організації

29.  Діагностика управління підприємством (SWOT)

30.  Основи корпоративного менеджменту   
ТЕМА  2. Системна модель управління

організацією


         Програмний модуль

Теорія виробництва. Економічна теорія фірми. Організація як відкрита соціально-економічна система. Суб’єкт і об'єкт управління, взаємозв’язок і взаємозалежність внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища підприємства. Основні підсистеми: технічна, технологічна, організаційна, економічна та соціально-психологічна. Специфіка менеджменту на кожній стадії життєвого циклу.

      Рекомендована література

·  Бардаков В. А. Економіка водопостачання та водовідведення: Навч. Посібник. — Харків.: ХНАМГ, 2006. — 390 с.

·  Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред.. В.Яцура, Д.Оленевич.—Львів: Бак, 2001.—624с.

·  Соболь С.М., Шершньова З.Є. Тексти лекцій з дисципліни „Менеджмент”// Сервер КНЕУ (ftp://10.1.1.66/Metodicum/econ u/k management/OSN MANAGEMENT)

2.1.   Теорія виробництва

Основою життя людини і суспільства є виробництво матеріальних благ. Виробництво – це вплив людини на природну речовину з метою надання їй властивостей і форм, придатних для задоволення потреб. Процес виробництва можна розглядати як споживання, у процесі якого створюються нові блага.

Засоби виробництва відіграють різну роль у виробничому процесі. Частина з них є матеріальною основою для створення нового продукту. Речовина природи, на яку спрямована праця, називається предметом праці .

Пристрої, за допомогою яких людина впливає на предмет праці (верстати, інструменти, устаткування), отримали назву засоби праці. Разом предмети праці і засоби праці утворюють засоби виробництва.

          особлива роль у виробничому процесі належить людині як власнику специфічного ресурсу – праці. Праця – будь-яка діяльність, спрямована на одержання доходу (грошового чи натурального).

Виробництво благ відбиває, по - перше, взаємодію людини і природи,

по-друге, взаємодію людей між собою у процесі господарської діяльності.

Перший тип взаємозв'язку називають продуктивними силами, другий — економічними відносинами.

 Продуктивні сили —  засоби виробництва і робоча сила в тісній взаємодії.

Економічні відносини —- це відносини між людьми, що виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних і духовних благ і послуг. Характер економічних відносин визначається формою власності на засоби виробництва.

За структурою економічні відносини поділяються на організаційно-економічні й соціально-економічні.

Організаційно-економічні відносини складаються з приводу того, як організоване виробництво, розподіл і обмін виробленого продукту. Формами організації є: поділ праці, кооперація праці, концентрація виробництва (укрупнення фірм), централізація (об'єднання одиниць в єдине ціле) та ін.

Соціально-економічні відносини складаються між людьми з приводу умов виробництва, обумовлених формами власності на засоби виробництва. Від форми власності залежить головне: соціально-економічний зміст

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
869 Kb
Скачали:
0