Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика»

Страницы работы

Содержание работы

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика».

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Етика та естетика» виконується у письмовій формі  на одну з запропонованих тем, які наводяться нижче. Студенти готують роботу самостійно, користуючись науковою літературою та першоджерелами із наданого їм списку. Для консультацій щодо написання роботи звертаються до викладача під час індивідуальних занять.

Оцінка за індивідуальну роботу виставляється на основі виступу студента з доповіддю на семінарському або індивідуальному занятті, а також надання оформленої письмово доповіді викладачу у встановлені терміни.

Основна вимога до змісту індивідуальної роботи  – високий науковий і теоретичний рівень. Це означає, що в роботі необхідно всебічно і послідовно розкрити суть тих чи інших історичних подій, фактів, явищ, виразити певну позицію при оцінці різноманітних ідей, концепцій і конкретних фактів. Іншими словами, це означає, що зміст роботи має відповідати сучасному рівню розвитку науки, розкривати закони і закономірності суспільного розвитку, основні поняття і причинно-наслідкові зв'язки, що лежать в їх основі, пояснювати не тільки явища і події, а й теоретичні положення, що обумовлюють їх закономірний розвиток.

У роботі бажано наводити цікаві документи, факти, аргументи, висловлювати свої судження і будувати систему доказів, при необхідності систематизувати матеріал у вигляді графіків, таблиць, схем.

Індивідуальна робота повинна бути написана на основі достатнього фактичного матеріалу, на підставі чого формулюються ти чи інші ідеї, робляться висновки. При цьому необхідно використовувати не окремі факти, а всю їх сукупність. Процес збирання, обробки і аналіз фактів має набувати творчого характеру.

Нарешті, однією з вимог до письмової роботи є грамотне і правильне оформлення. Граматичні та стилістичні помилки, порушення правил цитування й оформлення посилань – все це знижує якість доповіді впливає на її оцінку, навіть коли за змістом особливих зауважень з боку викладача немає.

Підготовка індивідуальної роботи включає в себе кілька етапів: вибір теми, складання плану, вивчення наукової літератури та першоджерел, збір і аналіз фактичного матеріалу, власне написання і оформлення роботи.

Обсяг індивідуальної роботи – 7-10 сторінок машинописного тексту, шрифт – Times New Roman, розмір – 14.

Індивідуальна робота повинна включати в себе: титульний аркуш, вступ, основну частину, закінчення, список використаної літератури (навчальні посібники, наукові статті, монографії, першоджерела).

У вступі обґрунтовується вибір теми, показується її актуальність, визначається коло складових проблем і мета даної роботи. В ньому також дається короткий аналіз літератури з теми і характеристика використаної джерельної бази.

В основній частині безпосередньо розкривається тема роботи.

У закінченні даються короткі висновки, формулюються пропозиції, рекомендації, що витікають з проведеного дослідження. Висновки мають відповідати поставленим у вступі завданням.

Окрім того в кінці роботи має бути список використаних джерел і літератури в алфавітному порядку (не менше, ніж 5 джерел).

Письмова робота надається викладачеві для перевірки до/на початку сесії.

Увага!  Під час сесії на спеціальних заняттях з індивідуальної роботи всі студенти повинні виступити з доповідями за темами своїх індивідуальних робіт. Для цього зміст індивідуальних робіт слід сформулювати у вигляді тез доповіді (головних думок або положень, які були сформульовані в роботі). Тези необхідно виписати на окремому аркуші, з яким студент виходитиме виступати під час заняття. Після доповіді студенту будуть ставитись додаткові питання за результатами його індивідуальної роботи. Для вдалого виступу та відповідей на додаткові питання необхідно добре знати  не лише зміст своєї роботи, а й зміст першоджерел та наукової літератури, якими студент користувався під час виконання роботи.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
58 Kb
Скачали:
0