Питання і завдання № 1-75 для модульного контролю знань дисципліни "Етика та естетика" (Визначте етимологію виникнення термінів «етика» та «мораль». Покажіть, як твори мистецтва можуть впливати на формування особистості)

Страницы работы

Содержание работы

ПИТАННЯ і завдання для модульного контролю знань

1.  Визначте етимологію виникнення термінів «етика» та «мораль».

2.  Розкрийте сутність предмета науки етики, охарактеризуйте її основні завдання.

3.  Розкрийте зміст функцій моралі.

4.  Покажіть місце етики в системі соціально-гуманітарних дисциплін.

5.  Дайте загальну характеристику зародження етичної думки у стародавньому світі.

6.  Розкрийте зміст етичного вчення буддизму.

7.  У чому полягають особливості етичного  вчення давньокитайського філософа Конфуція?

8.  Дайте характеристику основним етичним теоріям античності.

9.  Визначте напрямки та особливості релігійно-етичних вчень доби Середньовіччя.

10.Розкрийте зміст етичної проблематики в творах мислителів Нового часу.

11.Дайте характеристику етичних вчень кінця XIX- початку XX ст.

12. В чому полягають провідні ідеї етичної доктрини І Канта.

13. Розкрийте основні етичні ідеї марксизму.

14. Дайте характеристику етичної концепції Ф.Ніцше.

15. Розкрийте принципові моменти етичних вчень філософів – екзистенціалістів.

16.Дайте характеристику категоріям «добро» і «зло».

17. Розкрийте зміст обов’язку та совісті як етичних категорій.

18.Висвітліть моральний аспект сенсу життя і щастя.

19.Визначте поняття морального ідеалу та покажіть його співвідношення з етичними категоріями.

20. Розкрийте зміст етичної категорії «любов».

21.Покажіть співвідношення суспільного і особистого у моральному виборі.

22.В чому полягають суспільні і психологічні передумови самотності?

23. Розкрийте моральний аспект розуміння та співчуття у спілкуванні.

24.Визначте моральні виклики глобалізації.

25.Окресліть можливі шляхи впливу етичного знання на моральну свідомість індивідів і суспільні звички.

26.Покажіть ідеалізацію поняття моралі в етиці І.Канта.

27.В чому полягають моральні цінності дружби та  любові.

28.Охарактеризуйте поняття гідності і честі як відображення цінності особистості.

29.Висвітліть моральні аспекти професійних, ділових, виробничих відносин.

30.Розкрийте зміст морально-психологічного клімату трудового колективу.

31.Покажіть особливості професійної етики банкіра.

32.Розкрийте значення професійної етики та моралі в житті суспільства та особистості.

33.Охарактеризуйте етикет як прояв моральної культури особистості.

34.У чому полягають проблеми взаємодії української національної етики з моральними цінностями  інших народів в умовах входження України до системи світового господарства та глобального культурно-інформаційного простору.

35.Покажіть роль сім’ї у формуванні моральних основ особистості.

36.Розкрийте протиріччя у характері сімейно-побутових відносин та моральний аспект сімейних конфліктів.

37.Чим обумовлена проблема нестабільності сім’ї в сучасному суспільстві?

38.Покажіть співвідношення моралі та релігії на прикладах  відомих вам релігійних моральних кодексів.

39.У чому полягає моральний    зміст відношення до природи як до мети і засобу людської діяльності?

40.Покажіть цінність рослинного і тваринного  світу як морально-естетичного багатства людства.

41.Розкрийте основні завдання та способи взаємодії екологічного та етичного виховання.

42.Розкрийте предмет та значення естетики як науки.

43.На прикладі формування парних категорій естетики покажіть її зв'язок з наукою етикою.

44.Покажіть способи реалізації основних  методів естетики при дослідженні художньої реальності.

45.Дайте характеристику основних функцій естетики.

46.Розкрийте зміст основних естетичних категорій.

47.На прикладах трагічного та комічного покажіть виховну функцію мистецтва.

48.Висвітліть проблеми методології вивчення та періодизації історії естетичної думки.

49.Розкрийте напрямки естетичної думки у країнах Стародавнього Сходу.

50.Проаналізуйте естетичні концепції давньогрецьких мислителів.

51.Порівняйте основні положення естетичних концепцій Західної Європи доби Середньовіччя та Відродження.

52.Розкрийте зміст основних теорій класичної європейської естетики.

53.Розкрийте причини виникнення та напрямки теоретичних пошуків посткласичної естетики.

54.Як розуміють процес мистецької творчості представники постструктуралізму (Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, М. Фуко, Р. Барт, Ю. Крістєва)?

55.Порівняйте теоретичні засади класичної та посткласичної західноєвропейської естетики.

56.Покажіть процес втілення принципів марксистсько-ленінської естетики  у радянському мистецтві (на прикладах творчості митців того часу).

57.Покажіть співвідношення естетичної діяльності та свідомості.

58.Проаналізуйте рівні формування естетичної свідомості.

59.Розкрийте особливості основних сфер естетичної діяльності людини.

60.Покажіть місце естетики в системі повсякденної діяльності.

61.Розкрийте зміст поняття смаку  (естетичного та художнього).

62.Розкрийте сутність поняття мистецтва як частини предмета естетики.

63.Охарактеризуйте реалістичні та нереалістичні художні методи та напрямки в мистецтві XX століття.

64.Розкрийте особливості  основних видів мистецтва.

65.Висвітліть значення кіномистецтва у формуванні сучасної масової культури.

66.Проаналізуйте процес боротьби тоталітарних режимів XX століття проти проявів модернізму у мистецтві.

67.Проаналізуйте, як ідеологічна спрямованість методу соціалістичного реалізму позначилася на змісті творів радянського мистецтва.

68.Розкрийте на прикладах процес втілення посткласичних естетичних концепцій в творчості митців XX-XXI століть.

69.Охарактеризуйте архаїчне мистецтво на території України.

70.В чому полягали художні пошуки доби Київської Русі?

71.Покажіть особливості українського мистецтва XVIII-XIX століть.

72.Охарактеризуйте мистецьку реальність в Україні у XX столітті.

73.Розкрийте особливості сучасного українського мистецтва.

74.Визначте шляхи естетичного виховання студентів як майбутніх фахівців.

75.Покажіть, як твори мистецтва можуть впливати на формування особистості.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
36 Kb
Скачали:
0