Економічне районування і територіальна організація господарства

Страницы работы

14 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

розмежування міжгалузевих територіальних комплексів і визначення їхньої територіальної структури, наприклад, агропромислового (АПК).

Основою загального економічного районування України є економічний район– як територіально цілісна частина народного господарства країни, що має такі ознаки:

-  спеціалізація як основна господарська функція (спеціалізація району на певних виробництвах і послугах певною мірою відповідає його географічному розташуванню, природним, економічним і соціальним умовам та спирається на раціональний поділ праці з іншими районами);

-  комплексність – як взаємопов'язаність найважливіших складників економічної й територіальної структур району;

-  керованість – наявність певних галузевих і територіальних структур, які є матеріальною основою взаємопов'язаності складових частин, що дозволяє трактувати район як цілісну систему та організаційний осередок територіального управління господарством країни.

Важливу роль в економічному поділі відіграє єдність економічних районів і адміністративно-територіального устрою. Ланки останнього – низовий район і область повинні без порушення меж входити до системи економічних районів України. Тому в основу економічних територіальних одиниць (районів) покладений сучасний адміністративно-територіальний устрій (табл. 3.1).

Доцільність входження всієї території адміністративної області до економічного району пояснюється переважно тим, що вона є основним структуроутворюючим елементом країни. Ця адміністративно-територіальна одиниця реалізує найстійкіші соціально-економічні, політичні і культурні зв'язки свого центру (обласного міста) з іншими меншими територіально-адміністративними утвореннями, що входять до її складу. Історично області утворювались на базі існуючих до революції губерній. В економіко-географічному аспекті область є поєднанням двох основ – центру та території, що знаходяться під його юрисдикцією та складається з середніх і малих міст, сільських поселень, з яких формуються райони області.

Область– це основна адміністративно-територіальна одиниця, сукупність взаємопов'язаних самоврядних і економічно самостійних міст і районів, що концентруються, як правило, довкола найбільшого міста, обласного центру. Фізичні та юридичні особи, що знаходяться (проживають) на території області, утворюють між собою стійкі зв'язки для того, щоб самостійно розв'язувати регіональні проблеми. Тому в умовах ринкової економіки область не тільки не втрачає значення основної регіональної ланки, але, навпаки, це її значення набуває ще більшої ваги.

Окрім того, обласний регіон, як складова частина країни, беручи участь у національному поділі праці, спеціалізується на випуску певних груп товарів, що поставляються в державний фонд і підприємствам-суміжникам. Тим часом, інші товари, виробництво яких важко чи невигідно здійснювати, надходять

Похожие материалы

Информация о работе