Політологія: Плани семінарських занять з методичними рекомендаціями та завданнями для самостійного вивчення

Страницы работы

Содержание работы

Теми і плани лекційних занять

з/п

Назва тем

Питання для розгляду

К-ть

годин

1.   

Тема 1, 2. Політика як соціальне явище. Економічна і соціальна політика. Політологія як система знань про політику. Історія світової політичної думки.

1. Політологія як інтегративна наука. Суміжні галузі політичного знання. Теоретичні та емпіричні рівні політологічного знання.

2. Поняття політики і її визначення в історії соціально-політичної думки. Види, структура, функції та межі політики в суспільстві. Суб‘єкти політики та їх специфіка, рівні.

3. Політичні вчення в країнах Стародавнього Сходу, в Стародавній Греції і Римі.

4.Політичні концепції Нового часу. Н.Макіавеллі,Т.Гоббс, Д.Локк, Ш. Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо.

Література:2,3,6,9,19

2

2.   

Тема 2  Історія світової політичної думки. Розвиток політичної думки в Україні.

1. Політичні доктрини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Основні течії сучасної зарубіжної політології.

2. Особливості розвитку політичних ідей в Україні.

3. Розвиток української зарубіжної політології, її основні напрямки.

Література:2,3,6,9,19

2

3.   

Теми 3, 4. Влада та владні відносини. Політична діяльність. Політична система суспільства.

1.Сутність влади та її атрибути.

2. Природа влади та основні концепції її походження.

3. Компоненти та механізми реалізації влади. Влада і політична діяльність.

4.  Легітимність влади і криза легітимності.

Література:2,,6,9,19

2

4.   

Тема  5.  Політичні режими. Демократія як форма і спосіб організації суспільно-політичного життя

1. Поняття, сутність і типологія політичних режимів.

2. Демократія: поняття і виникнення. Принципи, інститути, конституційні гарантії демократії.

3. Перехід до демократії: передумови і моделі демократизації.

Література:2,,6,9,19

2

5.   

Тема  6. Держава як базовий інститут політичної системи суспільства

1. Природа, походження і функції держави.

2. Устрій сучасних держав: форми правління і територіальний устрій.

3. Компетенції державних владних органів

4.Конституційні повноваження органів державної влади в Україні.

Література:2,,6,9,19

2

6.   

Тема 7. Політичні партії та партійні системи. Виборчі системи.

1. Партія як специфічна форма соціальної організації. Роль партій у політичному процесі. Партійні системи та їх типологізація.

2. Партійний спектр України.

3.  Виборчі системи сучасності.

4. Основні способи представлення і захисту інтересів в системі державної влади. Лобізм та практика його реалізації. Становлення лобізму в Україні.

Література:2,,6,9,19

2

7.   

Теми 8, 10. Політичні еліти і політичне лідерство. Політика і особистість. Конфлікти і кризи у суспільно-політичному житті.

1. Сутність політичного елітизму. Класичні і сучасні концепції політичних еліт.

2. Природа і соціальне призначення політичного лідерства. Теорії і типологія лідерства.

3. Природа конфлікту і кризи як соціального явища.  Форми, моделі та типи політичних конфліктів і криз.

4. Основні положення сучасної політичної конфліктології.

5. Конфлікти і кризи сучасного політичного процесу в Україні.

Література:2,,6,9,10,19

2

8.   

Тема 9. Політична свідомість і політична культура. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності.

1. Структура та форми політичної свідомості.

2. Політична культура, її типи, структура. Субкультури.  Функції та механізми формування політичної культури.

3. Чинники впливу на процес формування політичної культури. Маніпулювання свідомістю як новітній фактор впливу на політичну свідомість, культуру і поведінку громадян.

4. Сутність і значення політичної ідеології.  Характеристика основних ідеологічних концепцій сучасності. Залежність між показниками розвитку суспільства та політичними ідеологіями, що домінують в ньому.

Література:2,,6,9,19

2

9.   

Тема 11. Етнополітика. Міжнародна політика. Особливості сучасного світовогополітичного процесу.

1. Сутність та особливості національних відносин, їх місце і роль в політичному житті суспільства. Поняття, структура і функції етнополітики.

2. Міжнародні політичні відносини, їх специфіка. Специфіка міжнародної політики в сучасному суспільстві, проблеми нового світопорядку.

3. Особливості сучасного світового політичного процесу.

Література:2,,6,9,19

2

Разом

18

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Политология
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
120 Kb
Скачали:
0